Marinbiologisk sommerkursus

Kursusindhold

Opbyggelse af et praktisk kendskab til dyrelivet og plantelivet (mikro- og makroalger) i forskellige danske marine biotoper, samt bibringe en forståelse for fordelingsmønstre i relation til de fysiske og kemiske forudsætninger i de pågældende lokaliteter. Det tilstræbes samtidig at bibringe et kendskab til de almindeligste feltmetoder, herunder vha. snorkeldykning at observere dyr og planter i deres naturlige miljø, demonstrere indsamlings- og fangstredskaber samt måle- og analysemetoder til undersøgelse af organismer og kårfaktorer i havet. Endvidere opøves en generel brug af almindelige tilgængelige identifikationsnøgler i bestemmelsen af bundlevende dyr og den fastsiddende vegetation. I kurset indgår endvidere praktiske projekter med mundtlig fremlæggelse af resultater.

Engelsk titel

Marine Biological Summer Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse
 • At studere marine dyr og planter i tilknytning til deres respektive levesteder.
 • At give den studerende en videre indføring til forskellige vigtige marine organismers diversitet, biologi, kårfaktorer og økologi inden for de udvalgte naturtyper og habitater.
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under bacheloruddannelsen, f.eks. fra Organismernes diversitet, Populationsbiologi, Almen økologi og Kemi.
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde.


Viden:

 • udpege og identificere almindeligt forekommende dyr og planter i et udvalg af marine biotoper - så vidt muligt i relation til omgivne kårfaktorer
 • beskrive hydrografien i indre danske farvande, bla. på baggrund af CTD målinger
 • beskrive planktonorganismer og mikrobenthos og deres fordeling i hhv. vandsøjlen og sedimentet, herunder deres økologiske rolle


Færdigheder:

 • forklare biotop- og samfundsbegrebet i havet i relation til eksisterende fysiske og biologiske forhold
 • forklare ændringer i biodiversiteten som følge af strøm og salinitet gennem Østersøen og danske farvande
 • forklare fødekæder i havet og deres relationer til havets fiskebestande
 • anvende relevante indsamlingsmetoder og -redskaber (fiskefangstredskaber, bundtagningsudstyr, snorkeldykning)
 • at identificere invertebrater, plankton og makroalger i indsamlede prøver ved hjælp af identifikationsnøgler
 • at forberede et gruppeoplæg om et for kursusdagen relevant emne to gange i løbet at kursusugen


Kompetencer:

 • diskutere generelle livsstrategier for marine organismer belyst ved udvalgte arters morfologiske, føde- og reproduktionsmæssige karakterer af betydning for den økologiske niche, som de indtager
 • indgå i et gruppeprojekt i forbindelse med projektarbejde og fremlægge resultaterne af dette i plenum
 • arbejde selvstændigt indenfor kursets faglige rammer

7 dages internatkursus på Marinbiologisk Sektion i Helsingør.

Viden svarende til undervisningen i kurserne Organismernes Diversitet, Populationsbiologi og Almen Økologi forudsættes.

De studerende betaler for fortæring under kurset og for ophold i Helsingør. De skal endvidere selv sørge for transport til og fra Marinbiologisk Sektion i Helsingør.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter (2 dages forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Kurset afsluttes med en individuel mundtlig fremlæggelse og diskussion af et praktisk feltprojekt udført i Nivå bugt. Den studerende har ca. 2 dage til forberedelse af fremlæggelsen.

Til den mundtlige prøve, skal den studerende give en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektarbejdet i Nivå bugt, der inkluderer:
- Indsamling og behandling af prøver fra lokaliteten
- Identifikation af de indsamlede organismer
- Diskussion af kårfaktorernes betydning for udbredelsen af de indsamlede organismer
- Beregninger af relevante indsamlede økologiske data
Krav til indstilling til eksamen

100% aktiv deltagelse i sommerkurset.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Skriftlig aflevering (rapport) baseret på det praktiske feltarbejde udført i Nivå bugt.

Der kan ikke ses bort fra kravet om 100% deltagelse i sommerkurset. Studerende, der ikke opfylder kravet, skal følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 98,5
 • Praktiske øvelser
 • 46
 • Ekskursioner
 • 26
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIB15001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
12.-18. august 2024
Placering
Sommer
Skemagruppe
Internatkursus
Kapacitet
24
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Daugbjerg   (11-7a3a706d81736e76717e734c6e757b3a77813a7077)
Underviser

Niels Daugbjerg, Marinbiologisk Sektion, tlf. 35331830, mail: n.daugbjerg@bio.ku.dk og Anders L. Garm, Marinbiologisk Sektion, tlf. 51827004, mail: algarm@bio.ku.dk

Gemt den 18-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students