Biodiversitet (Biodiv)

Kursusindhold

Biodiversitet bliver præsenteret som en økologisk fagdisciplin, der omhandler mønstre for arternes antal, hyppighed og fordeling over tidslige, rumlige og miljømæssige skalaer. Der opstilles og testes forklaringer på disse mønstre. Biodiversitet behandler også processerne bag arternes opståen, spredning og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng. Biodiversitet anskues som økosystemers biologiske indhold, og det belyses hvorledes økosystemernes funktion, modstand, regenereringsevne og artsudskiftning ved forstyrrelse hænger sammen med biodiversiteten. Biodiversitet anvender numeriske og grafiske metoder til at beskrive mønstre og teste forklaringshypoteser. Der inddrages mekanismer fra økofysiologi, evolutionslære, populationsbiologi, samfundsøkologi og historisk biografi til forklaring af mønstrene.

Engelsk titel

Biodiversity (Biodiv)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

 • Viden og teoretisk forståelse for mekanismerne bag arters opståen, udvikling og uddøen i en evolutionær og historisk sammenhæng over årmillioner.
 • Viden og teoretisk forståelse for de mønstre og mekanismer, der regulerer arternes antal og dominans i miljøet.
 • Viden om biodiversitetens betydning for økosystemernes stabilitet, modstandsdygtighed og for den service de kan yde til mennesket såvel økonomisk, kulturelt som rekreativt.
 • Viden om biodiversitetens betydning i samfundet og for den måde, den indgår i naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme.
 • Viden om, hvorledes menneskets aktivitet påvirker biodiversiteten globalt, i Europa og i Danmark via befolkningstallet, landbrugsdriften, industriel aktivitet og vandhusholdningen.
 • Viden om hvorledes den globale opvarmning og spredning af arter kan forventes at påvirke den nationale og internationale biodiversitet.


Færdigheder:

 • Studenten skal stifte bekendtskab med praktiske metoder til prøvetagning mhp. at bestemme biodiversiteten
 • Studenten skal erhverve sig færdigheder i at kunne beregne en række centrale talmæssige mål for biodiversitet såsom artstal, dominans, evenness i enkelt områder og similaritet i artssammensætning og hyppighed mellem en række områder.
 • Studenten skal anvende statistiske teknikker, der kan teste i hvilket omfang forskelle i biodiversitet og similaritet mellem forskelle områder kan forklares med historiske påvirkninger og udviklinger eller forskelle i miljøparametre (lys, næring, pH mv.).
 • Studenten skal kunne vurdere primærdata og publikationer om biodiversitet på et professionelt biologisk grundlag.
 • Studenten skal kunne inddrage biodiversiteten i en praktisk forvaltningsramme og forstå de økonomiske og politiske argumenter, der også indgår.
 • Studenten skal kunne kombinere biodiversitetsmål med værdiladede parametre om etik og æstetik.


Kompetencer:

Studenten skal opnå kompetence i at:

 • Forstå mekanismerne bag arters opståen, udvikling og uddøen
 • Forstå mønstre og mekanismer bag arters antal og hyppighed
 • Vurdere biodiversitetens betydning for økosystemers stabilitet, modstandsdygtighed og service under historiske, nutidige og fremtidige forhold.
 • Forstå biodiversitetens betydning i naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme
 • Inddrage biodiversitet i samlede naturplaner, forvaltningsplaner og byplaner i internationalt, statsligt og lokalt regi i samarbejde med andre faggrupper.
 • Inddrage biodiversitet i formidling til borgere og professionelle fagudøvere.
 • Kunne vurdere fremgang og tilbagegang for biodiversitet i forhold til den almene samfundsudvikling og dens forskellige elementer.

Undervisningen foregår over 7 uger og består af forelæsninger, obligatoriske øvelser og et mindre skriftligt essay projekt.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback, både skriftligt, mundtligt og kollektivt (i hold på 2-3 personer) til øvelsesrapporter, essays og fremlæggelser. Der leveres også studenterfeedback ved fælles fremlæggelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I opgavesættet indgår typisk tre typer spørgsmål: a. Et multiple choice spørgsmål, b. et beregningsspørgsmål og c. et essayspørgsmål. Der gives en samlet karakter vægtet efter de procentsatser for de tre typer spørgsmål, som angives i opgavesættet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, jf. målbeskrivelsen ovenfor.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 89
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 12
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04047U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
65
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
 • Statens Naturhistoriske Museum
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Båstrup-Spohr   (14-6e64636375767477727572716a7442646b71306d7730666d)
Underviser

Dean Jacobsen, Carsten Rahbek, Hans Henrik Bruun m.fl.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students