Almen molekylærbiologi (Molbiol)

Kursusindhold

Kurset sigter efter at give de studerende en tilstrækkelig fortrolighed med den klassiske såvel som den moderne molekylære genetiks begreber, eksperimentelle grundlag og resultater, således at de har forudsætninger for videre studier i  eksperimentelt-biologiske fag på den valgfrie del. Endvidere læres basale laboratoriefærdigheder.

Kurset bibringer deltagerne en faglig indsigt, som gør det muligt at forstå og diskutere samfundsrelaterede problemstillinger, der har med molekylærbiologi og genetik at gøre. Eksempler herpå er anvendelse af PCR-teknikken inden for efterforskning af kriminalsager og hvordan nye sygdomme kan opstå.
 
Kurset bibringer også en forståelse af den videnskabelige metode indenfor eksperimentel biologi, hvor man først opstiller en hypotese, og dernæst udtænker en eksperimentel test af denne. På baggrund af resultaterne modificeres hypotesen, og man udvikler nye tests i et dynamisk forløb.
Desuden giver kurset en forståelse af, at vor nuværende faglige viden repræsenterer en række modeller, som muligvis senere vil ændre sig. Lærebogen udgør ikke en absolut sandhed, og det er vigtigt at udvikle en kritisk videnskabelig sans, der er baseret på faktuelle forudsætninger snarere end paratviden. Det betyder også, at for at bestå kurset med karakteren 02 er det ikke nok kun at kunne gengive fra lærebog og vejledninger. Man må kunne kombinere viden i nogen grad for at bestå eksamen.

Vi giver herunder en del "Nøglebegreber", som er et vigtigt udvalg af viden, som den studerende forventes at have erhvervet når kurset er slut: 

Geners virkningsmåde
Et-gen et-enzym hypotesen
Begreberne Auxotrofi/Prototrofi
Definition af et gen ved komplementation
Rekombination
Alleler
Dominans/recessivitet
Relationen mellem fænotype og genotype
Uafhængig tilfældig segregering af alleler
Kobling
Genetisk afstand
Trefaktor kryds
Interferens
Tetradeanalyse

Mitose
Meiose
Gametdannelse
Haploide og diploide organismer
Virus
Kønsbestemmelse
Homologe kromosomer
Søsterkromatider
Kromosomale translokationer

Aneuploidi, Monoploidi, Polyploidi

DNA polymorfier
RFLP
SNP
Mini- og mikrosatelitter
IS og Transposons

Transkription
RNA polymeraser
Processering af RNA (splejsing, capping, polyA tilføjelse, levetid)
Kontrol af genekspression v. negativ og positiv regulering
Transkriptionsfaktorer (homo og heterodimere)
Principperne for den genetiske kode
Translation

Mutationers opståen (spontan og induceret)
Typer af mutationer (insertion, deletion, dublikation, inversion, translokation)
Suppressormutationer
Cdc mutanter
Cykliner og Cdker
Cell cycle checkpoints
Genetiske ændringer som betinger cancer
Genomstabilitet
Oncogener
Tumorsuppressor-gener

Restriktionsenzymer
Gelelektroforese
Rekombinant DNA teknologi ("Gensplejsning")
cDNA
Biblioteker
Hybridisering
Southern blot
Northern blot

Western blot
Sekventering
PCR

Engelsk titel

General Molecular Biology (Molbiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende opnår praktisk og teoretisk viden om hvordan genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter udføres og fortolkes.
 • Samtidig opnås en generel viden om de cellulære mekanismer, der er udslagsgivende for geners udtryk og hvordan følgerne af genetiske ændringer indvirker på disse.
 • De studerende introduceres til primær litteratur og opnår en viden om hvordan lærebogens indhold opstår.


Færdigheder:

 • Kan forklare centrale begreber inden for den klassiske såvel som den molekylære genetik
 • Kan forklare, hvorledes genotypen kan indvirke på fænotypen
 • Kan forklare, hvorledes forskellige mutationstyper ændrer genotypen
 • Kan forklare forskellen mellem genetiske screens og selektioner
 • Kan forklare dynamikken for nedarvning af koblede og ikke koblede alleler
 • Kan beskrive genteknologiske teknikker
 • Kan forklare og diskutere det eksperimentelle grundlag i genetikken
 • Kan analysere og fortolke resultater fra genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter
 • Kan foreslå eksperimenter til belysning af en problemstilling indenfor fagets emneområde


Kompetencer:

De studerende:

 • Kan forklare og redegøre for molekylærbiologiske og genetiske problemstillinger
 • Kan kombinere ovenstående viden og færdigheder til at angive løsninger på molekylærbiologiske og genetiske problemstillinger
 • Kan identificere molekylærbiologiske og genetiske aspekter af en biologisk problemstilling
 • Kan sammenfatte og formidle resultatet af et eksperiment
 • Kan uddrage molekylærbiologiske og genetiske sammenhænge på baggrund af eksperimentelle data herunder vurdere betydningen af eksperimentelle kontroller
 • Kan læse og forstå primær litteratur

Forelæsninger samt praktiske og teoretiske øvelser.

1. Almen Biokemi 1, Kemi eller BioFysik (rettet mod biologi og biofysikstuderende)
2. KemiO, AnalytKem og Proteinkemi (rettet mod nat-it-studerende)
3. Enten kurserne i (1), kurserne i (2) eller tilsvarende (rettet mod alle)

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er individuel feedback på svar og spørgsmål i undervisningssituationen. Man kan også få feedback ved at tage den ugentlige test på kursushjemmesiden (Absalon), der også giver løsningsforslag til at forbedre sin præstation hvis nødvendigt.

Der er også løbende feedback i undervisningssitationen bl.a. ved afgivne svar og spørgsmål under teori- og laboratoriumundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt, inklusiv egen computer 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 17
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 22
 • Praktiske øvelser
 • 27
 • E-læring
 • 10
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04033U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kurset har forelæsninger i skemagruppe B, mens øvelserne ligger i A, B og C, dog således at det er muligt at følge kurset sideløbende med et andet kursus i skemagruppe A eller C.
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Askvad Sørensen   (3-70647643656c72316e7831676e)
 • Michael Lisby   (6-6f6e6b75647b42646b71306d7730666d)
Underviser

Lotte Pedersen, Sine Lo Svenningsen, Michael Lisby, Michael A. Sørensen m.fl.

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students