Almen Økologi (Økologi)

Kursusindhold

I løbet af kurset behandles en række emner:

 • Puljer og processer i naturen
 • Primærproduktion
 • Sekundærproduktion
 • Nedbrydning
 • Stofkredsløb
 • Succession
 • Klima og biomer
 • Karakteristik af terrestriske og akvatiske økosystemer
Engelsk titel

General Ecology (Økologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Målbeskrivelse

Viden:

Efter kurset forventes den studerende at have et bredt kendskab til:

 • det terrestriske, det limniske og det marine miljø
 • det kvalitative og kvantitative samspil mellem organismerne og det omgivende miljø


Færdigheder:

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 • benytte udvalgte økologiske fagudtryk og begreber.
 • beskrive udvalgte processer i økosystemer og de organismegrupper, der formidler dem, samt forklare de processer, som organismegrupperne formidler.
 • beskrive energipuljer og -strømme i økosystemer, og kunne vurdere deres kvantitative betydning.
 • beskrive udvalgte puljer og strømme af C, N og P i økosystemer.
 • foretage beregninger af puljer og strømme med benyttelse af korrekte enheder.
 • analysere sammenhængen i komplekse økologiske problemstillinger.
 • beskrive de mekanismer, der regulerer økosystemprocesserne.
 • forudse og beregne konsekvenser for organismepuljer og stofstrømme af ændringer i abiotiske og biotiske forhold.
 • sætte økologiske problemstillinger i relation til samfundets forvaltning af naturen og dens ressourcer.
 • karakterisere og sammenligne udvalgte limniske, marine og terrestriske økosystemer i forskellige klimazoner.
 • søge information om økologisk relevante teknikker og metoder, som ligger uden for anbefalet læsning.


Mod slutningen af kurset laves gruppeprojekter, hvis afrapportering forventes at vise, at den studerende kan:

 • inddrage og syntetisere viden, der er erhvervet under kursets basisdel.
 • relatere egne data til gængse teorier.
 • gennemføre et projekt, hvor det fx er nødvendigt at supplere med viden udover den, der er erhvervet gennem undervisningen.
 • foretage en selvstændig behandling og tolkning af data.
 • udarbejde en veldisponeret projektrapport, fx ved anvendelse af:
  a) Resumé
  b) Indledning - hypotese/mål
  c) Arbejdsbeskrivelse (litteratur, interviews, besigtigelser m.m.)
  d) Resultater
  e) Diskussion og konklusioner
  f) Referencer
  g) Evt. bilag
 • skrive rapporten på et forståeligt og korrekt dansk


Kompetencer:

Efter kurset forventes den studerende at have erhvervet følgende kompetencer:

 • at kunne forudse og beregne konsekvenser for organismepuljer og stofstrømme af ændringer i abiotiske og biotiske forhold
 • at kunne sætte økologiske problemstillinger i relation til samfundets forvaltning af naturen og dens ressourcer
 • at kunne karakterisere og sammenligne udvalgte limniske, marine og terrestriske økosystemer i forskellige klimazoner
 • at kunne analysere sammenhængen i komplekse økologiske problemstillinger

Undervisningen er sammensat af forelæsninger, praktiske laboratorieøvelser, beregnings-øvelser og diskussion og gruppeprojekter.

I de første seks uger er der to forelæsninger (á 1-2 timer) og to øvelsesgange (á 2-3 timer) pr. uge. I den syvende uge laves et akvatisk eller terrestrisk projekt, hvortil der knyttes felt- og/eller laboratoriearbejde.

Undervisningen i projektugen er obligatorisk. Hermed menes at man skal være til 100% af undervisningen i projektugen svarende til ca. 8 timer på felt/laboratorie-dagen. Laboratorie-dagen ligger typisk enten mandag eller tirsdag i 7. undervisningsuge, og rapporten afleveres sædvanligvis den efterfølgende søndag ved midnat. Senest den efterfølgende tirsdag får man at vide om rapporten er godkendt, og hvis det ikke er tilfældet, får man yderligere halvanden dag til at revidere rapporten. En godkendt rapport er forudsætning for at kunne gå til skriftlig eksamen (se under "Eksamen").

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Ikke relevant

Skriftlig i forbindelse med projektrapporten

Mundtlig i forbindelse med de praktiske øvelser

Kollektiv i forbindelse med projektrapporten og de praktiske øvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet til de stillede opgaver i de praktiske øvelser

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve er udformet som en multiple choice prøve.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Gruppeprojekterne afsluttes med en grupperapport. Bedømmelsen af projektet foregår ugen efter afleveringen. Det er et krav for deltagelse i den skriftlige eksamen, at grupperapporten er afleveret og godkendt, samt at man har været til 100% af undervisningen i projektugen svarende til ca. 8 timer på felt- eller laboratoriedagen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4 – til udarbejdelsen af grupperapporten, som indgår i indstillingskravet til eksamen.

 

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Er krav for indstilling til eksamen ikke opfyldt gælder følgende:

 • Er krav om grupperapport opfyldt, men ikke krav om tilstedeværelse, eller omvendt, skal den studerende aflevere en individuel akvatisk eller terrestrisk rapport. 
 • Mangler begge krav at blive opfyldt, afleveres to individuelle akvatiske eller terrestriske rapporter.
   

Alt afleveret skal godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Praktiske øvelser
 • 46
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Pedersen   (9-72736867687576687143656c72316e7831676e)
Underviser

Ole Pedersen, Dean Jacobsen, Mathias Middelboe, Flemming Ekelund, Rasmus Kjøller og Riikka Rinnan

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students