Populationsbiologi (Popbiol)

Kursusindhold

Kurset præsenterer populationsbiologiens grundbegreber og teoretiske grundlag, samt introducerer en række studier af planters og dyrs populationsbiologi. Botanisk og zoologisk populationsøkologi integreres med adfærdsbiologi, og evolutionsbiologi inddrages til forståelse af organismernes tilpasninger til det omgivende miljø. Forelæsninger suppleres med praktiske og teoretiske øvelser, hvor der er brug for praktiske færdigheder i statistik og matematik. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i en række case-studies, som belyser populationsbiologiens relevans for forståelsen af populationers sammensætning og dynamik i tid og rum. Endelig berører kurset anvendte aspekter inden for populationsbiologien, såsom bevarelse af udryddelsestruede arter, forvaltning af naturlige ressourcer samt biologisk bekæmpelse af skadedyr. Ved kursets slutning gennemføres et tema om et udvalgt emne som f.eks. bevaringsbiologi (conservation), hvor der medvirker gæsteforelæsere med særligt kendskab til områdets anvendte aspekter.

Engelsk titel

Population Biology (Popbiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give de studerende et basalt kendskab til væsentlige områder inden for populationsbiologien, som i kurset er opdelt i to biologiske fagområder: adfærdsbiologi og populationsøkologi.

Viden:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • forklare populationsøkologiens og adfærdsbiologiens grundbegreber og terminologi.
 • forklare betydningen af individernes egenskaber, funktion og adfærd for populationers struktur og dynamik.
 • beskrive samspillet mellem individer af samme art og mellem populationer af forskellige arter.
 • beskrive sociale processer og strukturer i populationer.
 • forklare hypoteser om adfærds ontogeni, styring, funktion og evolution.
 • forklare hypoteser om organismers udbredelse og fordeling i tid og rum.


Færdigheder:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • opstille og anvende simple matematiske modeller for populationers vækst, intra- og interspecific konkurrence samt prædation.
 • gennemføre simple populationsøkologiske og adfærdsbiologiske eksperimenter i samarbejde med en eller flere medstuderende.
 • analysere data kvantitativt, bestemme relevante parametre og teste fundne resultater statistisk.
 • afrapportere og fortolke de fundne resultater i forhold eksperimenternes målsætning.


Kompetencer:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • vurdere de gennemførte eksperimenters design og diskutere de fundne resultater i en generel perspektivering.
 • på et basalt niveau fagligt og kritisk vurdere ny viden og debatemner om f.eks. overbefolkning, overudnyttelse af naturlige ressourcer, bærekapacitet, dyrevelfærd og bevarelse af truede arter.

Forelæsninger: 34 lektioner á 1 time
Øvelser: 22 lektioner á 1 time.

Organismernes diversitet eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Løbende feedback fra underviseren ved gennemførelsen af laboratorieøvelser. Øvelsesrapporter gives kort, skriftlig feedback i forbindelse med godkendelse. Digitale selvtests. Fremadrettet feedback ved mundtlig eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 minutter (excl. votering) uden forberedelsestid.
Prøveformsdetaljer
Eksamen er individuel.

Eksaminationen tager udgangspunkt i en tilfældig udtrukket øvelse fra kursus.

Den studerende skal så vidt muligt selv være i stand til at indlede eksaminationen ved på foredragsform kort at gennemgå den udtrukne øvelses teoretiske baggrund, dens hypoteser, formål og metoder, samt vurdere og perspektivere de opnåede resultater i relation til øvelsens målsætning. Den bagvedliggende teori for øvelsen og øvrige dele af pensum inddrages i eksaminationen til en afprøvning af kursusmålenes opnåelse. Der foretages en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

For at deltage i eksamenen skal alle øveselsesrapporter være afleveret inden en angiven frist.
 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis kravet ikke er opfyldt, kan det opfyldes inden reeksamen. Alle øvelsesrapporter afleveres og skal være godkendt senest tre uger inden  reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 141
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • E-læring
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04026U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
 • Statens Naturhistoriske Museum
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Rosendahl   (7-7b776d7a6d767a486a717736737d366c73)
Underviser

David R. Nash, Elodie Briefer, Hans Henrik Bruun, Jacobus J Boomsma, Jonathan Shik, Kasper Thorup, Michael Poulsen, Rasmus Kjøller, Rasmus Stenbak Larsen og Søren Rosendahl

Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students