Praktisk naturforvaltning

Kursusindhold

* Introduktion til praktisk naturforvaltning

* Plejemetoder

* Pleje af lysåbne naturtyper

* Udarbejdelses af landskabsanalyser

* Vandløbspleje

* Kendskab til genopretning og restaurering af naturtyper

* Bekæmpelse af invasive arter

* Naturfremmende tiltag i det åbne land

Fremme af biologisk mangfoldighed i skoven

Engelsk titel

Nature and Landscape Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Den studerende skal med udgangspunkt i terrestriske naturarealer, søer og vandløb kunne:
• beskrive og vurdere tilstanden
• redegøre for natur- og rekreativt potentiale
• opstille forskellige relevante målsætninger under hensyntagen til økonomiske, økologiske, juridiske og sociologiske interesser
• anvise forskellige forvaltningstiltag, der fører til målopfyldelse
• vurdere konsekvenserne af målopfyldelse og metodevalg

Formålene indebærer, at den studerende på et givet dansk naturareal kan:

Viden:

Den studerende skal have viden om:

- Drifts og plejemetoder

- Forvaltning af både lysåben og skovnatur

- Vandløbspleje

- Bekæmpelse af invasivearter

- Arealets egnethed som habitat for dyre og plantearter

- Arealets egnethed med henblik på forskellige rekreative anvendelsesmuligheder

Færdigheder:

Den studerende skal have færdighed til at vurdere: 

- den nuværende tilstand med vægt på biologiske, fysiske, rekreative og samfundsmæssige værdier

- forskellige praktiske begrænsninger i forbindelse med driftsanvisninger med henblik på beliggenhed, fugtighed, terrænformer

- de enkelte plejemetoders egnethed herunder redegøre for metodevalg og konsekvenser samt opstille og argumentere for alternative metoder

- betydningen af pleje tidspunktet, samt hvordan resultatet påvirkes af tidspunktet for udførelsen

- forskellige plejemetoders fordele og ulemper

- mulighederne for rekreative anlæg på baggrund af befolkningens ønsker til naturen

Kompetencer:
Den studerende skal have kompetencer til:

- På baggrund af vurdering af et areals naturkvalitet og rekreative pontentiale, at kunne prioritere i forhold til forskellige interesser

- ræsonnere sig frem til den samfundsmæssige mest optimale forvaltningsmålsætning, og på baggrund af denne foreslå plejemetoder samt styrker og svagheder ved disse

- udarbejde pleje- eller restaureringsanvisninger, underinddragelse af specialkompetencer

- definere status og opstille målsætninger på baggrund af vegetations- og faunasammensætningen under hensyntagen til de overordnede politiske og økonomiske rammer

- at anvende GIS i et samspil med relevant data, som arbejdsredskab og kommunikationsmiddel. 

Holdundervisnings, forelæsning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde og ekskursioner.

Sideløbende med undervisningen udarbejdes en plejeplan for et givent område, denne skal godkendes for at den studerende kan indstilles til eksamen.

Der vil være tværgående aktiviteter med faget Skovdyrkning.

I kurset indgår to studieture af fire-fem dages varighed.

Økologisk forståelse, jura samt driftsøkonomi

Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår i felten med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden samt forvaltningstiltag og det forventede resultat heraf. Der gives en times forberedelsestid på arealet inden eksaminationen. Der må påregnes tid til egen transport til eksamensarealet.
Krav til indstilling til eksamen

Under kurset udarbejdes obligatoriske opgaver, der skal godkendes af underviseren

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 51
 • Forberedelse (anslået)
 • 173
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Ekskursioner
 • 86
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20134U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
C og C
Der vil være et til to internatforløb af op til en uges varighed hver.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tor Kloyd Albrechtsen   (3-837a704f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students