Naturforvaltning og samfund

Kursusindhold

- Naturplanlægning i Danmark: Beslutningsprocesser, forvaltningsopbygning og naturpolitik og planstruktur.

- Samfundsøkonomi: National- og naturressource økonomi, værdisætning af naturområder og naturprojekter

- Landskabsudpegninger: Habitatdirektivet, vandrammedirektivet, nationale love, fredninger, beskyttelser. Betydningen for forvaltningen og private lodsejere.

- Udbud og tilbudsgivning: Udbudsregler, projektbeskrivelse, kvalitetsbeskrivelse, udførselskrav, tilbudsgivning, grønne partnerskaber i praksis

- Forskellige forvaltningstilgange og monitering i praksis.

 

- Vandløbsforvaltning og projektering.

- Ekskursion med virksomhedsbesøg, projektledelse og projektudførsel. Overvågning og opfølgning.

Engelsk titel

Nature Resource Management and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Den studerende skal udarbejde en problemorienteret opgave med en naturforvaltningsmæssig problemstilling under hensyntagen til juridiske, økonomiske, fysiske, økologiske og sociale hensyn.

Formålet indebærer, at den studerende på et større sammenhængende dansk naturareal kan evne at vurdere med- og modspilleres natursyn i forhold til at skulle rådgive kunder, politikere, mf. 


Viden:

Den studerende skal have kendskab til:
- Administrative bindinger (nationale og internationale).
- Forskellige økonomiske, fysiske, økologiske og rekreative potentialer på naturområder.
- Forvaltnings-perspektiver/​metoder, her under adaptiv-, evidensbaseret og dialogbaseret forvaltning.
- Rådgiver- og forvalterrolle.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:
- Indsamle, udvælge og bearbejde relevante data gennem forskellige databaser, planer, bekendtgørelser og regulativer.
- Vurdere de administrative og juridiske bindinger i forhold til plangennemførelsen.
- Argumentere for og forklare sine prioriteter og beslutninger.
- Udarbejde udbudsmateriale for en konkret opgave samt afgive tilbud på et udbudsmateriale.
- Styre, kontrollere og overvåge naturprojekter i og udenfor internationale naturområder.

Kompetencer:
- Skal alene og i samarbejde kunne udarbejde, argumentere og formidle en forvaltningsopgave, der tilgodeser den multifunktionelle arealanvendelse.
- Inddrage andre relevante faggrupper til samarbejdet omkring projekter og deres gennemførelse.
- Klarlægge naturpotentialer og værdisætte dem i forhold til forskellige brugergrupper.
- Under inddragelse af interessenter fremskaffe beslutningsgrundlag om fremtidig naturforvaltning, og der ud fra komme med prioriterede plejeanbefalinger under hensynstagen til naturindhold, rekreative værdier og eventuelt produktionspotentiale.

Forelæsninger bliver suppleret af øvelser, ekskursioner og projektarbejde.
Sideløbende med undervisningen udarbejdes et naturforvaltningsprojekt, som godkendes, og sammen med kursets litteratur danner grundlag for eksamen.
I kurset indgår der en studietur af 4- 5 dages varighed.

Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt indgår i eksamen sammen med den øvrige litteratur.
Krav til indstilling til eksamen

Det obligatoriske naturforvaltningsprojekt og udbudsopgaven skal afleveres  for at kunne blive indstillet til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Litteratur, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 196
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 91
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20057U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Der vil være et internatforløb af op til en uges varighed.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Margaret Moshøj   (3-723d7c4f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 01-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students