Skovdrift og Samfund

Kursusindhold

 • Opfølgning på praktik.
 • Målsætning for skovdriften - strategiske planniveauer
 • Skovøkonomiske beregninger og beskatning i skovbruget
 • Årsplanen og budgettering af driften på kort (1 år) sigt
 • Driftsplanen og budgettering på lang sigt (10 – 30 år).
 • Administration, aktivitetsplanlægning mv.
 • Skovopbygning med fokus på stabilitet, kvalitet, afsætning mv.
 • Skovpolitik. Den politiske proces og beslutning. De politiske virkemidler.
 • Begrænsninger i skovdriften / Certificering.
 • Udbud af driftsopgaver, tilbudsgivning og entreprenørløsninger.
 • Virksomhedsbesøg mv.
 • Driftsforslag på kort og lang sigt for en mindre skovejendom (eksamensprojekter).
Engelsk titel

Forestry and Society

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Kurset er den teoretiske overbygning på praktikopholdet. Det er målet at forberede de studerende på rådgivning om- eller selvstændig varetagelse af driften på en skovejendom.

Formålet indebærer at den studerende kan forstå kort- og langsigtede konsekvenser af de løbende dyrkningsdispositioner, og er fortrolig med løsning af skovdriftens løbende administrative opgaver.

Viden:

 • kan tilvejebringe og analysere en status for en ejendoms arealanvendelse
 • kan forstå de driftsøkonomiske kalkulers begrænsninger
 • er velorienteret om sektorens politiske forholdFærdigheder:

 • kan omsætte de almindeligste formål med skovbesiddelse til operative mål
 • kan budgettere hele skovdriften på kort og lang sigt
 • kan udføre driftsmæssige kalkuler på de vigtigste driftsmæssige dispositioner
 • kan formidle resultaterne af driftsplanlægningen hensigtsmæssigtKompetencer:

 • kan diskutere og reflektere over de flersidige hensyn i skovdriften
 • kan diskutere skovdriftens bæredygtighed i relation til det omgivende samfund
 • kan udarbejde, argumentere og formidle drifts- og handleplaner der tilgodeser både ejermål og samfundshensyn
 • besidder viden om skovbranchens opbygning og kendskab til hvilke kompetencer der findes, samt hvor og hvordan de med fordel kan aktiveres i skovdriften
 • kan forstå driftplansprocessen, samt sætte fagets generelle pensum i perspektiv

 

Kurset er bygget op om forelæsninger med indbyggede øvelser. Til øvelserne skal der ofte anvendes computer, så husk at få den med. Der er desuden indlagt to uger hvor man gruppevis arbejder med de to kursusopgaver.

I kurset indgår en række ekskursioner til skovejendommer med forskelligt tema.

For tiden anvendes to bøger:


1) Forest Management and Planning, 2nd Edition, Authors: Peter Bettinger Kevin Boston Jacek Siry Donald Grebner, eBook ISBN: 9780128097069, Hardcover ISBN: 9780128094761


2) Skovøkonomi, Tyge W Kjær, ISBN-13:9788774324775


NB: Kursusliteraturen kan ændre sig, så se på Absalon inden kursusstart!


Ud over den centrale kursuslitteratur indgår der forskellig litteratur i form af artikler og programmer lagt på kursushjemmesiden. Endelig er alle slides, noter og øvelser tilgængelige for de studerende.
 

Praktisk kendskab til- og erfaring med skovdyrkning.

Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives skriftigt feedback til de to driftsplanopgaver (kort- og langsigtet plan). Desuden evalueres driftsplanerne i plenum.

Der gives løbende feedback som en del af udervisningen - både kollektivt og individuelt.

Efter eksamen gives der feedback på eksaminationen som en del af karaktergivningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Eksamen har en varighed på samlet 30 min (inkl. votering). Til den første halvdel af eksamen trækker man én af de to kursusopgaver (drifts- eller årsplan) man har været med til at lave og fremlægger denne. Denne del udgør 1/2 af eksamenskarakteren. Til den anden del af eksamen trækker man et spørgsmål fra pensum og fremlægger dette. Denne del udgør 1/2 af eksamenskarakteren
Krav til indstilling til eksamen

Gennem kurset udarbejder de studerende to opgaver: En kortsigtet årsplan for skovens drift (1 år) samt en langsigtet driftsplan (0–30 år). Disse opgaver udarbejdes i grupper og er obligatoriske for at den studerende kan gå til eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved eksamen kan alene medtages de to driftsplaner (års- og driftsplan).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Eksamen består af to dele:

1) Til den første halvdel af eksamen trækker den studerende én af de to kursusopgaver (drifts- eller årsplan) man har været med til at lave og fremlægger denne.

2) Til den anden del af eksamen trækker man et spørgsmål fra pensum og fremlægger dette.

De to dele vægter ligeligt i bedømmelsen.

Ved bedømmelsen lægges vægt på selvstændig formidling af driftsplanen, samt i hvilken grad den studerende forstår at relatere det udtrukne spørgsmål til andre dele af det samlede pensum.

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 208
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 50
 • Projektarbejde
 • 50
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20056U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Fischer   (4-67746a6c466f6d7434717b346a71)
Gemt den 17-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students