Biodiversitet i skov

Kursusindhold

Fagligt flow

Vi etablerer en række centrale begreber for biodiversitet i skov. Det omfatter fx forskellige former for biodiversitet (arts, habitat, økologisk, genetisk mv) og hensynet til sjældne arter med særlig høj værdi.  De fleste vil være repetition fra SOL, øko, mv. Ved analyse af arters forekomst fx på svampeatlas, overvejes biologiske hotspots/artssource-områder. Disse områder karakteriseres af en række biotiske og abiotiske faktorer. Vi fokuserer på de strukturer, som danner grundlag for §25 udpegninger og evaluerer udpegningsmetoden. På kurset trænes de studerende i at identificere områder med høj biodiversitet og/eller værdifulde arter, samt at overveje indgreb til understøttelse og udvikling af de eksisterende værdier. Erfaringerne fra værdifulde områder anvendes til at identificere ikke-værdifulde områders potentiale for udvikling. Kursets ekskursionsrække veksler mellem særligt værdifulde skove og skove, hvor potentialet skal identificeres og fremmes, hvis driftsmålet er biodiversitet.  De studerende ser forskellige skove fra en naturværdi-synsvinkel og kan derved bedre vurdere værdier og potentialer.

 

Det overordnede mål er at kunne identificere naturværdier, fremme dem uanset niveauet, foreslå driftstiltag (aktive eller passive), der tager udgangspunkt i eksisterende naturværdier, potentialer, produktionsforhold og økonomi.

 

Under hele kurset arbejdes i grupper med et tildelt skovareal, hvor naturværdier og potentialer skal indarbejdes i et rådgivningsscenarie. Rådgivningen formidles som et mundtligt oplæg for hele holdet. Oplægget er kursets eksamen.

Engelsk titel

Biodiversity in forests

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden

 • generel viden om naturværdier og biodiversitet i skov
 • kendskab til begrebet biodiversitet
 • viden om metoder til estimering og registrering af naturværdier og biodiversitet som f.eks. biodiversitetsindeks (Shannon?), registrering af værdifulde stukturer, mikrohabitater og nøglebiotoper - viden om passive og aktive tiltag, som bidrager til bevaring og udvikling af naturværdier og biodiversitet i skov
 • viden om artes biologi (strategi, krav, spredning) i hvilket omfang?  ((tænkte bare, at vi skal vise eksempler på skovarter med krav til stabilitet, skovklima og dårlig spredningsevne som kontrast til de mere pioneragtige arter, som har det strålende i drevet skov.

 

Færdigheder

 • kunne analysere et skovareal for biologisk værdifulde strukturer
 • kunne beskrive en status for skoves naturindhold
 • kunne beskrive skoves potentiale for øget naturindhold
 • kunne identificere passive og aktive indgreb, der vil fremme den biologiske værdi i skov.

 

Kompetencer

 • kunne inddrage eksisterende og potentielle naturværdier i driftsplanlægning af skov
 • kunne inddrage naturværdi og produktionsværdi i en samlet anbefaling/rådgivning
 • kunne vælge mellem forskellige tiltag til at fremme skoves biodiversitet/naturværdi.

Kurset indeholder en blanding af oplæg, gruppeøvelser og ekskursioner.

Kurset afholdes på Himmeriggården (himmeriggaarden.dk). Der forventes deltagelse ud over normal arbejdstid. Der er mulighed for overnatning og fælles madlavning/spisning. Der må påregnes udgift til lokaler og mad.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
I løbet af ugen udarbejdes en forvaltningsplan over et skovområde, som drives med naturværdi som formål. Planen fremlægges som mundtlig eksamen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Fagligt indhold, skriftlig formidling.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 53

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10161U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Kurset udbydes i uge 27.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Skov   (3-82827a4f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Peder Dich og Simon Skov

Gemt den 01-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students