Aflyst Grøn innovation i praksis: Skovlandbrug

Kursusindhold

Skovlandbrug

Moderniserede udgaver af traditionelle dyrkningsformer under fællesbetegnelsen ”skovlandbrug” (eng: agroforestry) vinder udbredelse hos danske landmænd. I håb om reducere klimabelsatningen fra landbrugsproduktionen samt levere andre økosystemtjenester, ønsker flere landmænd at integrere træer i produktionen.

Skovlandbrug kan defineres som:

”Intensiv arealforvaltning som optimerer fordele (fysiske, biologiske, økonomiske og sociale) fra biofysisk samspil skabt gennem en bevidst kombination af træer og buske med markafgrøder og/eller dyrehold”.

Mange traditionelle dyrkningssystemer, herunder græsningsskove, løvenge, frugthaver og stævningsskove m.fl. dækkes af definitionen. Sådanne systemer associeres ofte med lavproduktive præ-industrielle ude af trit med dagens rammebetingelser. Men moderne skovlandbrug kan være højt produktive, effektive dyrkningssystemer, der kan indeholde traditionelle driftsformer eller nyere former der muliggør mekaniseret drift.  Der er fokus på produktion og de økosystemtjenester, der kan opnås ved at integrere træer og buske til forbedring af landbrugets bæredygtighed og økonomi.

Urban farming

Urban farming er små, ofte innovative fødevare-produktioner udført i urbane eller peri-urbane omgivelser for at udnytte fordelen ved kommerciel afsætning lokalt. Innovation og iværksætteri såvel som produktion af økosystemtjenester indgår ofte som en del af urban farming projekter.
 

Innovation

Introduktion af nye/anderledes produkter, produktioner eller arbejdsgange der giver værdier i produktionen, hos forbrugeren og/eller for samfundet

I løbet af kurset drives forsøgsarealet Købehavns Universitets Skovhave nær Skovskolen i Nødebo. I løbet af kurset plejes opmåles og afrapporteres forsøg etableret i kurset Grøn innovation i Praksis: Skovhave.

Kursets hovedindhold:

• Hvad er skovlandbrug?

• Planlægning, drift af skovlandbrug

• Hvad er urban farming?

• Introduktion til innovation og iværksætteri

• Introduktion til opmåling og afrapportering af planteøkologiske forsøg

Engelsk titel

Green innovation: Agroforestry

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Natur- og kulturformidler

 

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende opnår viden om planlægning, anlæg og praktisk drift af skovlandbrug, forstår principperne i urban farming og forudsætningerne for innovation og iværksætteri. Der opnås kendskab til alternative produkter og produktionsformer i skov og landbrug. Den studerende opnår færdigheder til at opmåle og afrapportere planteøkologiske forsøg. Forsøg som tidligere er anlagt i Københavns Universitets Skovhave plejes, opmåles og afrapporteres. Den studerende opnår kompetence til at kunne perspektivere sin opnåede viden og færdigheder i forhold til andre skovlandbrug-, iværksætter- eller urban farming-projekter.  

Formålet indebærer, at den studerende kan:

Viden:

• Redgøre for pricipperne i opbygningen af forskellige typer af skovlandbrug systemer under danske forhold

• Give eksempler på forskellige typer af eksisterende skovlandbrug systemer

• Redgøre for principperne for innovation og iværksætteri

• Redgøre for principperne i opmåling og afrapportering af planteøkologiske forsøg

• Redegøre for principper i urban farming

 


Færdigheder:
• Planlægge, anlægge og forestå driften af flerårige elementer i skovlandbrug

• Pleje, opmåle og afrapportere realistiske planteøkologiske pilotsprojekter i praksis

• Vurdere planters vitalitet og vurdere de betydende vækstfaktorer

• Planlægge, udføre og dokumentere praktiske arbejdsprocesser i forbindelse med skovhave forsøgsarealet

• Kan udføre det teoretiske og praktiske projektarbejde som gruppearbejde

• Kan komme med begrundede forslag til skovlandbrugssystemer baseret på behovsanalyser for konkrete ejendomme

 

Kompetencer:
• Omsætte relevante metoder og processer til at kunne indgå som en del af en praktisk/ akademisk vurdering af et givent projekt
• Samarbejde og koordinere i grupper, samt inddrage eksperters og kollegers viden og kunnen
• Opbygge troværdige løsningsmodeller/forklaringer på planteøkologiske problemstillinger
• Træffe egne underbyggede beslutninger vedrørende afgrænsning og antagelser i forbindelse med et innovations- og skovlandbrug projekter

• Kunne tilegne sig og videreudvikle viden fra fagrelevante vidensplatforme

Et omdrejningspunktet bliver pleje og opmåling af praktiske demonstrationsprojekter i forsøgsområdet og herved frembringe den nødvendige dokumentation til forsøgenes afrapportering. Undervisningen giver det basale grundlag til at udføre projektarbejdet og der laves ekskursioner til etablerede skovlandbrug. Det fysiske arbejde udføres som gruppearbejde. Som en del af kurset besøges urban farming projekter og kursusdeltagerne får dermed en forståelse for fænomenet. Det forventes at den studerende selv bidrager med fagspecifik viden indenfor sit eget felt, så projekterne bliver relevante for den studerendes arbejdsmæssige fremtid. Det forventes at den studerende i projekterne aktivt udnytter, men også udfordrer sin viden og kunnen fra uddannelsernes øvrige fag.
Fagets viden introduceres gennem holdundervisning/​oplæg og ekskursioner og forstås gennem diskussioner, gruppearbejde og øvelser. Selvstudie og gæsteforelæsere skal understøtte den øvrige undervisning og give et indblik i hvordan skovlandbrug fungerer, urban farming projekter organiseres og hvordan iværksætterprojekter udføres på pilotstadiet.


De studerende opstiller et budget for økonomien for anlæg og drift af fuldskala-udgaver af de af de konkrete projekter. Gruppen beskriver de innovative komponenter i projekterne og en forretningsidé for hvordan de vil kunne bringes på et marked. De studerende beskriver de udfordringer og besparelser der kan forventes ved en fuld-skala-udgave at de etablerede projekter og udarbejder budget for anlægs- og driftsøkonomien herfor.

Gennemført kursus: 'Grøn innovation i praksis: Skovhave' eller tilsvarende

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Individuelle præsentationer af projekterne afleveres inden eksamen. Præsentationerne og de anlagte projekter er udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Den samlede præstation vurderes ift. målopfyldelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidigt afleveret og godkendt opgaveportfolio
 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 137

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10152U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
Uden for skemastruktur. Hovedparten af undervisningsaktiviteterne vil foregå på fredage 13-16:30
Kapacitet
24 kursusdeltagere
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Halfdan Jørgensen   (3-7a707248716f7636737d366c73)
Underviser

Michael Hasse Schacht
Rasmus Halfdan Jørgensen

Gemt den 29-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students