Videregående skovdyrkning

Kursusindhold

 • Skov og skovdyrkning i dansk og globalt perspektiv - og de heraf afledte danske muligheder samt relationer til kulstofbalance, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, samt kort om hvordan synergieffekterne mellem træproduktion og de øvrige af skovens ydelser og funktioner kan fremmes.
 • Den fremtidige efterspørgsel på træ og behovet for at sikre en højere træproduktion som led i en bæredygtig samfundsudvikling.
 • Den skovindustrielle nutid og skitse af fremtiden samt kravene til sortimenter, og hvordan de kan ændre sig.
 • Hugstforsøg - herunder fx tilvækstens i relation til optimal og maksimal grundflade, hugststyrke og -form samt sammenhængen mellem tynding og trækvalitet
 • Udvisningens teori og praksis (øvelser i hovedtræarterne).
 • Mulighederne for forceret kvalitets-/ værdiudvikling.
 • Skovtræforædling, frøforsyning og valg af plantetype.
 • Foryngelsesøkonomi og kulturmetoder – herunder anvendelsen af forkultur og ammetræer.
 • Udarbejdelse af tilvækstoversigt som værktøj ved udarbejdelse af dyrkningsplaner.
 • Oversigt over hede- og klitskovbrugets muligheder.
 • Skovdyrkningssystemer – kritisk/analytisk tilgang til spørgsmålet.
Engelsk titel

Advanced Silviculture

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Kursets mål:

At sætte den studerende i stand til at formulere dyrkningsstrategier for relevante træarter i forskellige dyrkningssystemer på baggrund af den indsigt og de metoder, som de dels kender fra tidligere kurser, og dels tilegner sig undervejs. Det kan f.eks. være en strategi for dyrkning af renbestande eller forskellige blandinger eller konvertering af ensaldrende monokulturer til dyrkningssystemer med vedvarende skovdække.

Udarbejdelsen af dyrkningsstrategi træner de studerende i at bruge central viden om træarternes vækst og samspillet med foryngelse, bevoksningsetablering og – pleje i forhold til vækstlokaliteten. Dyrkningsstrategien vil efterfølgende være et centralt redskab for de studerendes træning i at udarbejde økonomiske og planlægningsmæssige kalkuler på baggrund af deres viden om skovdyrkning.

Arbejdet med dyrkningsstrategier er et centralt element i de studerendes fremtidige kompetencer inden for bæredygtig skovdrift og de tilhørende økonomiske prioriteringer og muligheder.

 

Viden:

 • Har overblik over de produktive skoves roller og potentialer for et mere bæredygtigt samfund
 • Kender potentialet for volumen- og værdiproduktion ved valg relevante træarter og plantemateriale
 • Kan omsætte målsætninger for det produktive skovbrug til god og økonomisk praktisk skovdyrkning på kort og langt sigt.

 

Færdigheder:

 • Kan vælge relevante træarter, provenienser og plantemateriale i forhold de mest almindelige lokalitetstyper og omsætte dette til kulturmodeller
 • Kan udvise bevoksninger af de mest almindelige træarter.
 • Kan udarbejde dyrkningsplaner for de mest almindelige træarter og herunder kvantificere de produktionsmæssige konsekvenser af valg af hugststyrke, hugstform og omdriftsalder.

 

Kompetencer:

 • Kan diskutere valg af plantemateriale med henblik på opnåelse af værdifuld vedproduktion
 • Kan vurdere en bevoksningsbehandling, som kan understøtte produktionsmulighederne på den pågældende lokalitet
 • Kan vurdere og diskutere valg af kulturmodel og dyrkningsplan i relation til lokalitet, rammer og målsætning for skovdyrkningen.

Forelæsning, øvelser og feltstudier. Selvstudium. Ekskursioner.

Ekskursioner i forbindelse med kurset belyser:

 • Moderne skovindustri i stor skala
 • Skovtræforædling (Skogforsk)
 • Nye træarter – nye produkter og risikospredning for en ukendt fremtid
 • Forkulturer og udrensning
 • Udviklingen af konceptet for ”power-kulturer”
 • Intensiv skovdyrkning og produktion af højkvalitetstræ i kort omdrift
 • Løvtrædyrkningens muligheder på intermediære jorder
 • Hugst- og træartsforsøg
 • Klitskovbrugets muligheder
 • Hedeskovbrugets muligheder.

Deltagerne skal have et kendskab til skovdyrkning, som svarer til gennemførelsen af kurset ”Skovdyrkning” og "Skovdrift og samfund"

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en skriftlig opgave, hvor den studerende dokumenterer at have tilegnet sig kursets indhold og er i stand til at formulere en dyrkningsstategi for en i dansk skovbrug almindelig anvendt træart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 65
 • Øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 30
 • Projektarbejde
 • 64
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10129U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Mørk Hansen   (5-6f7167746d426b6970306d7730666d)
Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students