Bynatur

Kursusindhold

Kurset vil søge at komme nærmere, hvordan nutidens dominerende koncepter og dagsordener så som ’grøn’, ’bæredygtig’, ’governance’, ’naturbaserede løsninger’, ’grøn infrastruktur’, ’klimasikring’ og ’biodiversitet’ omsættes til konkrete initiativer i byen.

Kursets formål er at give de studerende et overblik over muligheder for at udvikle og forvalte bynaturen inden for samfundets ønsker og krav.

Der arbejdes i kurset på alle policy-niveauer, således at kurset omfatter fx tilvejebringelse af beslutningsgrundlag, interessentanalyse, opstilling af scenarier, konsekvensanalyse og prioritering, økonomiske/ressourcemæssige overvejelser, implementering, opfølgning og evaluering.

Bynatur defineres i kurset som en fælles betegnelse, der dækker over alle levende væsner og vækster i byen. Kurset diskuterer begrebet naturkvalitet og værdien af naturen i byen, såvel den beskyttede som den ikke-beskyttede bynatur.

På kurset behandles en række arealtyper, der repræsenterer og rummer byens natur: vejtræer, parker, haver, kirkegårde, idrætsanlæg, institutioners friarealer, rabatter langs infrastruktur og vandløb, bynære skove og naturarealer, og byranden, som overgang mellem by og land. Kurset gennemgår, hvordan man på politisk/strategisk, administrativt og operationelt niveau kan arbejde med at udvikle og forbedre disse arealtyper, med henblik på at sikre større naturindhold og –kvalitet.

På kurset introduceres en række eksempler på praksis og artikler med forskning og teorier. Herigennem introduceres en begrebsmæssig værktøjskasse til forståelse og analyser af bynatur, som vil berøre blandt andet:

 • diskussioner af naturbegrebet både i og uden for byen, herunder en nærmere definition af, hvad bynatur er
 • igangværende forskning om bynatur (fx by, biodiversitet og klimaløsninger), herunder en diskussion af, hvad naturen er værd
 • viden om hvilke aktører, der har indflydelse på bynaturen (stat, kommune, forsyningsselskaber, fonde, organisationer, borgere og brugere mfl.), herunder viden om rammer, planer, strategier, dagsordener og interesser, som de forskellige aktører byder ind med
 • viden om, hvordan naturindhold og –kvalitet kan øges i byernes grønne områder under hensyntagen til øvrige interesser og andre forhold (fx økonomi), herunder konkrete muligheder for implementering (løsninger)
 • afdække/kortlægge potentielle bynaturprojekter i en konkret bymæssig kontekst (bynaturgenopretning)
 • ekskursioner som viser eksempler på praksis om, hvordan man kan tænke og praktisere bynatur

 

En central del af kurset vil være, at de studerende vælger en case og arbejder enkeltvis eller sammen i en gruppe om fælles projekter, samt præsenterer planudkast i plenum og giver peerfeedback til hinanden.

Engelsk titel

Urban nature

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • kendskab til forskellige typer af bynatur (arealtyper)
 • forståelse for naturbegrebet og andre relevante begreber
 • forståelse for hvad der sker på det strategiske, det administrative og det operationelle niveau i forbindelse med byens grønne områder
 • forståelse for de mange aktører, der skal inddrages i forvaltningen af byens natur
 • forståelse for de tilhørende politiske processer og udfordringer i forbindelse med implementering

 

Færdigheder:

 • tolke offentlig og privat strategier og planer for byens- og byrandens landskaber samt bynære naturområder
 • registrere, analysere og vurdere byens naturindhold
 • redegøre for og definere forskellige delelementer af bynatur
 • være i stand til at involvere relevante interessenter og aktører
 • indgå i faglige samarbejder omkring udarbejdelsen af strategier og planer for bynatur
 • foretage prioriteringer i byens- og byrandens landskaber samt bynære naturområder

 

Kompetencer:

 • reflektere over de faglige problemstillinger, der kan være i relation til natur i byen
 • diskutere og afveje interesser mellem samfundets krav til klimatilpasning, rekreation, biodiversitet, naturbeskyttelse, byfortætning, økonomi m.m.
 • formulere fremtidsvisioner for byens naturområder og friarealer
 • kunne argumentere for løsningsmodeller for udvikling, forvaltning og drift af bynatur

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og ekskursioner. De valgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær forståelse for aktuelle problemstillinger inden for emnet bynatur. Forelæsninger støtter indlæringen af det teoretiske stof, men skal også skabe overblik og virke syntetiserende.

Bøger, artikler, film, hjemmesider, planer og strategier.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Der kan forekomme ekskursioner med overnatning. Hvis dette er tilfældet skal den studerende påregne en omkostning for kost og logi.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering.
Eksamen foregår over 24 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i obligatoriske elementer

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 24
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10128U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Kursusdage: 
Uge 17: 23. og 26. april
Uge 18: 29., 30. april og 3. maj
Uge 19: 6. maj
Uge 20: 16. og 17. maj
Uge 21: 21. og 24. maj
Uge 23: 6. og 7. juni
Uge 24: 13. og 14. juni

Fredag er der undervisning fra 08.30-12.00
Andre dage er der undervisning fra 08.30-16.30
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maja Steen Møller   (4-73677973466f6d7434717b346a71)
Gemt den 26-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students