Jura

Kursusindhold

Kurset er emnemæssigt opdelt i 4 dele:

1) Offentlig forvaltning
- Sagsbehandling
- Offentlighedens adgang til miljøoplysninger.
(Forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven)

2) Natur- og miljøforvaltning
- Naturbeskyttelse.
- Offentlighedens adgang til naturen.
- Planlægning.
- Grønne områder.
- Skovbrug.
(Planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, mark- og vejfredsloven, miljømålsloven, nationalparkloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven)

3) Naboret
- Hegn.
- Skel.
- Hævd.
(hegnsloven, læhegnsloven, mark- og vejfredsloven, den domstolsskabte naboret)

4) Erhvervsret
- Aftaler
- Udbud.
- Rådgiveransvar.
(aftaleloven, tilbudsloven, den domstolsskabte erstatningsret)

 

 

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Skov- og landskabsingeniør
 

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende opnår indsigt i og viden om

1) Offentlig forvaltning
2) Natur- og miljøforvaltning
3) Naboretlige spørgsmål
4) Aftaler, udbud, tilbud og erhvervsansvar.

med henblik på ansættelse indenfor skovbrugs-, landbrugs-, naturforvaltning-, bygge- og anlægs- og parksektoren såvel som hos rådgivningsvirksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder med drifts-, planlægnings- eller myndighedsopgaver indenfor den grønne sektor og natur- og miljøområdet.

Formålet med kurset er opnået, hvis den studerende kan:

Viden:

 • forklare grundelementerne og redegøre for de væsentligste retsregler i natur- og miljøforvaltningen og i forbindelse med regulering af arealanvendelsen samt benyttelse og beskyttelse af naturressourcerne.
 • forklare grundelementerne og redegøre for de grundlæggende retsregler inden for erhvervsretten med henblik på aftaler, udbud og spørgsmål om rådgiveransvar.

 

Færdigheder:

 • identificere og diskutere miljøretlige og erhvervsretlige problemstillinger
 • anvende juridisk metode, herunder finde og bruge de relevante retskilder, til at træffe beslutninger i retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøområdet, indenfor udbud og i spørgsmål om rådgiveransvar.
 • formidle diskussionerne, analyserne og konklusionerne mundtligt og skriftligt.

 

Kompetencer:

 • yde rådgivning og træffe beslutninger i forbindelse med retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøforvaltningen eller i forbindelse med drift af grønne områder, skov- og landbrugsejendomme.
 • varetage erhvervsmæssige eller samfundsmæssige interesser i natur-, plan- og miljøspørgsmål.
 • påtage sig et professionelt ansvar og vurdere egne kompetencer i relation til ovenstående.

Selvstudie, forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde bygget på om konkrete natur- og miljøsager.

Materialesamling der lægges på Absalon.
Opgaver med sagsdokumenter der lægges på Absalon.

I blok 1 foregår kurset på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

I blok 2 foregår kurset i København på Frederiksberg Campus.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback gennem quizzer, diskussionsfora, spørgsmål under forelæsningerne m.v. desuden e der mulighed for at aflevere en besvarelse af en eksamensrelevant opgave og få skriftlig feed-back på den. Endleig er der mulighed for skriftlig feed-back på eksamensbesvarelsen, hvis man ønsker det.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 eller 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
SLING: 2 timers skriftlig prøve
ULING: 4 timers skriftlig prøve

De studerendes besvarelser af eksamensopgaven vurderes med hensyn til:
- Regelkendskab
- Overblik
- Analyse
- Anvendelse af juridisk metode
- Rådgivnings- og sagsbehandlingskompetence
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge internettet til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10041U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1 og Blok 2
Kurset afholdes i blok 1 for Skov- og landskabsingeniør og og i blok 2 for Urban landskabsingeniør
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Helle Tegner Anker   (3-788471507976827f3e7b853e747b)
 • Lasse Baaner   (2-7b714f7875817e3d7a843d737a)
 • Søren Stig Andersen   (3-838371507976827f3e7b853e747b)
Gemt den 01-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students