Tema: Plantevidenskab

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er, at de studerende skal arbejde eksperimentelt og teoretisk med konkrete og relevante problemstillinger relateret til plantevidenskab. Der fokuseres især på forbedring af planters produktivitet, ressourceudnyttelse, kvalitet og tolerance over for ufavorable eller ændrede vækstbetingelser- og klimaforhold. Ligeledes er det formålet, at de studerende opnår kendskab til den nyeste udvikling og innovation inden for dyrkningssystemer, teknologianvendelse, planteprodukter og bæredygtig produktion. Dette opnås gennem problemorienteret projektarbejde i grupper, hvor problemstillinger fra virksomheder, NGO´er og myndigheder vil blive inddraget. I projektarbejdet skal de studerende arbejde med kvantitative data genereret eksperimentelt eller indsamlet af en ekstern samarbejdspartner.

Temakurset omfatter en teoretisk del (20%) og et eksperimentelt temaprojekt (80%). Det eksperimentelle projekt er problemorienteret og er baseret på laboratoriearbejde og/eller analyse af eksisterende datamateriale. Kurset fokuserer på udfordringer, problemstillinger og bæredygtige løsninger i nutidens og fremtidens nationale og globale plante- og fødevareproduktion.

Engelsk titel

Plant Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have følgende:

Viden

 • Beskrive betydningen af planters genetik og fysiologi i relation til vækst, kvalitet og ressourceudnyttelse under forskellige kombinationer af ydre vækstfaktorer.
 • Forklare bæredygtighedsbegrebet.
 • Beskrive problemstillinger relateret til national og global plante- og fødevareproduktion, samt mulige løsninger ved anvendelse af analysemetoder og nye teknologier.
 • Gengive opbygningen af en problemorienteret naturvidenskabelig projektrapport.

 

Færdigheder

 • Anvende bæredygtighedsbegrebet på forskellige planteproduktionssystemer.
 • Vurdere plantevækstfaktorers betydning for kvalitet og ressourceudnyttelse i forskellige dyrkningssystemer.
 • Vurdere anvendelsen af specifikke analysemetoder og eksperimentelle resultater i forhold til konkrete problemstillinger inden for plantevidenskaben.
 • Strukturere, planlægge og gennemføre et problemorienteret projektforløb i en gruppe.
 • Tilegne sig videnskabelig viden gennem  søgning i litteraturdatabase.

 

Kompetencer:

 • Identificere og formidle problemstillinger relateret til ressourceudnyttelse, klima og miljø i plante- og fødevareproduktionen, samt udvælge eksperimentelle tilgange til at adressere problemstillingen.
 • Diskutere og reflektere over bæredygtighedsbegrebet i relation til planteproduktion.
 • Reflektere over anvendelse af ny teknologi, samt nye produktionsformer og produkter.
 • Indsamle og analysere videnskabelig viden og integrere denne inden for rammerne af problembaseret projektarbejde.  
 • Formidle skriftligt, samt gennemføre og fremlægge et problemorienteret projekt herunder analysere og præsentere eksperimentelt data.

 

Projektarbejdet er omdrejningspunkt for kurset og de studerendes læring. Kurset indledes med valg af projekt, som sker på baggrund af idé-oplæg over mulige emner og problemstillinger udarbejdet af undervisere fra forskellige fagmiljøer samt eksterne aktører. Derved sikres, at de laboratorielogistiske forudsætninger er til stede, samt at problemstillingerne bliver konkrete og aktuelle, således at temakursets deltagere får mulighed for at anskue og forstå temaets faglige indhold i en større sammenhæng.

De studerende arbejder i grupper på 3-4 personer. Projektarbejdet omfatter litteratursøgning, problemanalyse, samarbejde med eksterne aktører, eksperimentelt arbejde, databehandling, skriftlig og mundtlig formidling. Den teoretiske del består af introducerende og afrundende forelæsninger og teoretiske øvelser fra undervisere på kurset samt projektspecifikke forelæsninger fra projektvejledere og eksterne samarbejdspartnere.

Videnskabelige artikler og udvalgte bogkapitler. Nærmere information på Absalon.

Det anbefales at have haft et kursus i grundlæggende plantebiologi og plante-miljø-interaktioner.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 120 min
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve består af gruppebaseret projektfremlæggelse (30 min), hvorefter der er en gennemgang af projektrapporten og fremlæggelsen i henhold til generelle formalier og overordnede faglige kommentarer. Prøven afsluttes med en individuel eksamination (15 min), der tager udgangspunkt i projektrapporten og kursets overordnede temaer. Den mundtlige prøve vil samlet set tage ca. 120 min per gruppe. Projektrapproten tæller med i bedømmelsen og der er tale om en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Gruppevis aflevering, fremlæggelse og godkendelse af problemanalyse, samt deltagelse i gruppebaseret projektarbejde og aflevering af projektrapport er krav for indstilling til mundtlig eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Temarapport afleveres 3 uger før re-eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 300
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LPLB10328U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B og C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Pedersen   (3-6976784676726b7434717b346a71)
Underviser

Conny Bruun Asmussen Lange
Kristian Holst Laursen

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students