Jord, vand og planter

Kursusindhold

De primære kursusemner er kort listet i det følgende. Emnerne er påtænkt at svare til undervisning gennem ca 18 halvdage. Hertil kommer øvelser og ekskursioner.

Introduktion og kursusoversigt.

Det danske landskab, jordbund og klima:
- Landskaber og jordtyper, føristiden
- Landskaber og jordtyper, istiderne
- Landskaber og jordtyper, efteristiden
- Vejr og klima

Jordbundens sammensætning, processer, funktioner og kvalitet i forhold til plantevækst og naturressourcer:
- Jordbundens primære partikler
- Jordbundens sekundære partikler
- Jordbundens organiske fraktion
- Jordluft og jordvarme
- Jordvand og planters vandoptagelse
- Vand- og stoftransport
- Redoxprocesser
- Ionbytningsprocesser
- Adsorptionsprocesser
- Mikroklima og fordampning

- Næringsstoftilgængelighed

- Symbioser og Rhizofæreprocesser
- Optagelse, translokation og remobilisering af næringsstoffer

- Næringsstoffers funktionelle egenskaber
- Plantevækst
- Danske jord-vand-plante systemer

 

 

Engelsk titel

Soil, Water and Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give en grundlæggende indføring i danske landskabstyper, klima, jordbund og plantevækst. Specielt fokuseres på centrale kemiske, fysiske og biologiske tilstande og processer i jord-plante-atmosfæresystemet og deres betydning for stofomsætning, stoftransport og plantevækst i skov- og landbrug.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Bedømme jordbunden som vækstmedium for planter.
- Beskrive hovedtræk i jordbundens dannelse og sammensætning.
- Have overblik over grundlæggende danske vejr- og klimasammenhænge i relation til plantevækst.
- Forklare forskellige aspekter af begreberne jordfunktion og -kvalitet.
- Beskrive grundlæggende transportprocesser for vand og plantenæringsstoffer.

- Beskrive grundlæggende processer for planter optagelse og udnyttelse af næringstoffer.
- Have overblik over plantebevoksningers respons og effekt på jordbunds- og klimafaktorer.
- Beskrive centrale processer og faktorer i miljøbevidst plantedyrkning i skov- og landbrug.

Færdigheder:
- Anvende nogle grundlæggende felt- og laboratoriemetoder til karakterisering og vurdering af jordbunden i relation til plantedyrkning.
- Kunne foretage grundlæggende beregninger af betydningen af centrale fysiske, kemiske og biologiske processer indenfor fagområdet.
- På grundlag af enkle eksperimentelle forsøg og demonstrationer kunne karakterisere jordbunden, vandbevægelsen i jorden og øvrige centrale faktorer af betydning for plantevækst og plantedyrkning.

Kompetencer:
- Bedømme jordbunden som vækstmedium for planter i hovedtræk.
- Bedømme komponenter og delprocesser i jord-plante-atmosfæresystemet og deres betydningen i en helhedssammenhæng.

- Perspektivere forventede klimaændringer til en bæredygtig udnyttelse af jordressourcen

Kurset består af en kombination af forelæsninger, laboratorie og teoretiske øvelser i interaktiv form, hvor læreren introducerer og gennemgår baggrund og generelle og specielle forhold omkring emnet og lægger op til opgaver, som løses af de studerende i små grupper. Hver kursushalvdag vil som udgangspunkt bestå af et oplæg fra underviseren, hvori indgår eksempler, samt en eller to perioder til selvstændigt arbejde med teoretiske øvelser eller opgaver. Eksempler, øvelsesarbejde og ekskursioner vil i videst mulig udstrækning tage udgangspunkt i og blive målrettet imod fire cases, nemlig ager og skov på henholdsvis sand- og lerjord.

Lærebogsmateriale/notesamling bestående af 18 kapitler udarbejdet i fællesskab af Ole Borggaard, Søren Hansen, Peter E. Holm, Søren Husted, Carsten Petersen, Christian R. Jensen, og Jan K. Schjørring.

Mundtlig
Kollektiv

Underviserne giver mundtlige feedback på laboratorieresultater og rapport

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af rapport baseret på deltagelse i eksperimentelle laboratorieøvelser. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 20 minutters mundtlig eksamination, 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler.

Der kan ikke ses bort fra krav om aflevering og godkendelse af rapport og dermed gennemførsel af øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Teoretiske øvelser
 • 46
 • Ekskursioner
 • 3
 • Laboratorie
 • 9
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LPLB10306U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
999
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Engelund Holm   (4-8176798051817d767f3f7c863f757c)
Medansvarlige
Søren Husted og Kristian Holst Laursen
Jens Carsten Tilbæk Petersen
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students