Planlægning i det åbne land

Kursusindhold

Kurset omhandler den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land, men beskæftiger sig også med private lodsejeres landskabsforvaltning samt samspillet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.

Offentlig planlægning og forvaltning af det åbne land foregår i Danmark hovedsagligt på nationalt og kommunalt niveau. Der arbejdes med begge niveauer på kurset, dog med hovedvægten på den kommunale planlægning. Kurset er begrænset valgfrit for studerende på Naturforvaltnings-, Geografi og Geoinformatik-, og landskabsarkitektudannelsen, men henvender sig også til biologi-,  agronom-, og skovbrugsstuderende, der ønsker beskæftigelse indenfor den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land.

 

Der undervises i følgende emner:

1) Planlægningshistorie 

 

2) Indhold og effekter af offentlige planlægning vedrørende det åbne land inklusiv planlægning for:

- landbrugs- og landdistriktsudvikling

- skovrejsning, bebyggelse i det åbne land,  vindmøller og andre energianlæg

- klimatilpasning og udtagning af lavbundsarealer 

- beskyttelse og forbedring af natur, landskab og kulturarv

 

3) Koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.

 

4) Tilgange og metoder til udforning af mål, strategier og planer

 

5) Teorier om tilblivelse og implementering af planer og politikker.

 

6) Tilgange til vurdering af planlægningens effekter 

 

Engelsk titel

Countryside Planning

Uddannelse


Kandidatuddannelsen i naturforvaltning 

Kandidatudannelsen i geografi og geoinformatik

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal de studerende have erhvervet følgende kompetencer, færdigheder og viden:

Kompetencer:

 • Udforme strategier og planer for det åbne lands benyttelse, beskyttelse og udvikling
 • Forholde sig kritisk og refleksivt til den eksisterende offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
 • Arbejde selvstændigt såvel som i grupper med personer fra forskellige fagdiscipliner og -traditioner
 • Kommunikere skriftligt og mundtligt om landskabsrelaterende problemer og løsninger på en struktureret og videnskabelig måde

 

Færdigheder:

 • Analysere planer og planprocesser
 • Formulere og opstille mål, strategier og planer for specifikke landskabers funktioner og udvikling,
 • Træffe valg vedrørende instrumenter til virkeliggørelse af planer
 • Skitsere principper for helhedsorienterede løsninger
 • Formidle landskabsrelaterede problemstillinger og løsninger

 

Viden om:

 • Indhold, funktion og effekter af den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
 • Teori om den offentlige planlægnings udformning og iværksættelse,
 • Koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning
 • Forskellige former tilgange til planlægning og deres fordele og ulemper

 

Undervisningen foregår som forelæsninger inklusiv gæsteforelæsninger, diskussioner, ekskursioner samt teoretiske og praktiske øvelser i grupper. Undervisningen er struktureret omkring en række temaer og der vil til hvert tema være knyttet både teori, metode samt praksis (eksempler på politikker og planer). Forelæsningerne bliver efterfulgt af mindre seminarer, hvor de studerende har forberedt oplæg i grupper, eller af gruppediskussioner. Derudover vil der til hovedparten af forelæsningerne være nyttet øvelser af kortere elle længere varighed

Lærebog: Kristensen, L.S. Primdahl, J. og Vejre, H. (2015). Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket: Nykøbing Sjælland

Elektroniskkompendium der kan hentes på absalon

Basiskendskab til den lovgivning der vedrørende brugen og forvaltningen af det åbne land svarende kursus 'Miljø- og planlovgivning'.

Basiskendskab til rurale landskabers funktioner og processer

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der afleveres ved kursets afslutning 3-5 opgaver (af ca. 2-4 siders længde). Opgaverne udarbejdes individuelt, men dele af opgaverne kan være baseret på øvelser, der er lavet i grupper i undervisningsforløbet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Bedømmelse baseret på fornyet aflevering af opgaver efterfulgt af 15 minutters mundtlig eksamen. Opgaverne afleveres inden reeksamensugen efter aftale med kursusansvarlig.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Øvelser
 • 36
 • Ekskursioner
 • 10
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LNAK10066U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
40
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lone Søderkvist Kristensen   (4-7c7f7b825079777e3e7b853e747b)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students