Naturressourcer - forvaltning og økonomi

Kursusindhold

Kurset omhandler bæredygtig forvaltning af naturressourcer i form af skove, naturområder, vand og landskaber, herunder landbrugslandskaber.
Med forvaltning forstås her menneskets beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturressourcer. Kurset gennemgår almindelige reguleringsformer der sigter mod at bevare og udvikle naturressourcer efter bæredygtighedsprincippet.
Kurset bygges op om et antal cases der præsenterer typiske forvaltningssituationer i Danmark/EU.
Vigtige, aktuelle problemstillinger inden for naturressourseforvaltning præsenteres og det diskuteres hvilke forvaltningsmodeller der er til rådighed. Herunder diskuteres det hvordan målsætninger formuleres og opfyldes, hvilke aktører der er involveret i forvaltningen, og hvilke analysemetoder der kan afdække problemstillinger og evaluere indsatser.

Engelsk titel

Natural Resources - Management and Economy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give deltagerne en grundlæggende viden om menneskets omgang med naturressourcer. Specifikt at deltagerne opnår viden om aktørgrupper, økonomi, reguleringsinstrumenter og de myndigheder der er involveret i forvaltningen.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at:

Viden:
Have overblik over, at bæredygtig forvaltning af naturressourcer sker på en række skalatrin fra det lokale til det globale.
Kende til de mest almindelige instrumenter der regulerer menneskets omgang med naturen, herunder lovgivning, økonomisk regulering og værdisætning og planlægning.
Kende almindelige værdisætningsmetoder for naturressourcer
Kende de overordnede politiske og økonomiske rammer i forhold til naturressourceforvaltning
Kende hovedtyperne af forvaltningsgenstandene i Danmark og i udlandet; naturområder, skove, landskaber, vandområder
Kende de almindelige produktionssektorer der varetager naturressourcer i Danmark; land- og skovbrug.


Færdigheder:
Analysere typiske naturområder i forhold til de aktører der påvirker dem og de regler der skal regulere forholdet mellem aktører og natur. Indhente digitale data til brug i forvaltningen.
Diskutere de konflikter der kan opstå mellem forskellige grupper af aktører i forhold til forvaltning af naturområder
Kunne opstille og formulere simple målsætninger for tilstanden af naturområder.
Foreslå modeller for samarbejde mellem borgere, NGOer og myndigheder på naturressourceområdet.
Reflektere kritisk over aktuelle naturressourceforvaltningsmæssige emner.
Udføre simple forvaltningsplaner i form af målsætninger, indsats og evaluering.

Kompetencer:
Kunne samarbejde om opstilling af forvaltningsplaner.
Være i besiddelse af tilstrækkelige kvalifikationer så den studerende kan arbejde videre med mere avancerede forvaltningsaspekter senere på uddannelsen
Kunne redegøre grundlæggende for naturressourcebegrebet, for forvaltningsprincipper og aktører.
Kunne syntetisere viden fra forskellige faggrene.

 

De udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af den forvaltning der i dag udgør grundlaget for benyttelse, beskyttelse og udvikling af naturressourcer. Kurset er båret af eksursioner og støttet af forelæsninger der præsenterer udvalgte teorier, paradigmer og modeller for forvaltning af naturresurser.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en opgave fra hvert af kursets tre delforløb, dvs. tre opgaver i alt. Der gives én samlet karakter for opgaverne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Skriftlig hjemmeopgave, fem dage.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 86
 • Øvelser
 • 64
 • Ekskursioner
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LNAB10088U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henrik Vejre   (2-76844e77757c3c79833c7279)
 • Jens Emborg   (3-6d6868436c697572316e7831676e)
Underviser

Jesper Sølver Schou
Thorsten Treue
Peter Stubkjær Andersen
Henrik Meilbye

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students