Matematik og databehandling (MatDat)

Kursusindhold

Kurset er emnemæssigt delt op i fire matematikmoduler i forlængelse af hinanden, samt et databehandlingsmodul, der forløber på langs af dem.

Matematikmodulerne er

- Funktioner og matematiske modeller: lineære-, logaritme-, potens-, eksponential-, og trigonometriske funktioner, lineær regression, differentiation og integration, funktionsundersøgelse, analyse og fortolkning af simple matematiske modeller

- Matricer: lineære sammenhænge mellem variable, matricer, determinant og invers matrix, løsning af lineære ligninger, opstilling og analyse af matrixmodeller, egenværdier og egenvektorer

- Differentialligninger: eksponentiel vækst, logistisk vækst, separation af de variable, lineære 1. ordens differentialligninger, opstilling af differentialligningsmodeller, fortolkning af parametre og løsninger

- Funktioner af to variable: grafer, niveaukurver, partielle afledede, optimering, dobbeltintegraler, matematiske modeller med to variable

Databehandlingsmodulet er
- Lagring og håndtering af data: registrering, behandling og grafisk fremstilling af data med regneark, behandling af data og illustration af matematikmodulernes begreber med programsystemet R, definition af funktioner og procedurer i R

Engelsk titel

Mathematics and Data Processing (MatDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at udbygge gymnasiematematikken til det niveau, der er brug for i uddannelsernes øvrige fag. Der lægges vægt på matematikkens rolle i anvendelsesorienterede problemstillinger. Endvidere indføres enklere databehandling, visualisering og programmering med regneark og programmet R.


Når kurset er færdigt forventes den studerende (inden for kursets emneområde) at kunne:

Viden:
- Udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for databehandling
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for programmering
- Beskrive simple problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- Opskrive og reformulere simple matematiske modeller
- Udføre matematisk problembehandling

Færdigheder:
- Analysere simple problemstillinger indenfor biovidenskab vha. matematik
- Anvende matematiske resultater og metoder på konkrete matematiske problemstillinger
- Anvende R til indlæsning og visualisering af datasæt
- Anvende R til beregninger i matematiske modeller og behandling af datasæt
- Anvende regneark struktureret

Kompetencer:
- Arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt og projektorienteret samarbejde med andre


For en mere detaljeret målbeskrivelse henvises til kursets "Specifikke kompetencemål", som findes på kursets Absalonside.

De fire matematikmoduler ligger i forlængelse af hinanden, og databehandlingsmodulet forløber på langs af dem. Kurset består af 4 perioder (svarende til de 4 matematikmoduler) af 2 ugers længde. I matematikmodulerne gennemgås de væsentligste dele af stoffet ved forelæsningerne med udgangspunkt i eksempler fra andre fag. Ved matematikøvelserne regnes opgaver i grupper, og til hver øvelsesgang kan man aflevere skriftlige hjemmeopgaver og få dem rettet.

Hvert matematikmodul afsluttes med aflevering af et miniprojekt. Arbejdet med miniprojektet foregår til dels i løbet af en hel dag, der er afsat udelukkende til dette formål.

I databehandlingsmodulet gennemgås begreber og metoder ved forelæsninger og indøves derefter ved computerøvelser. Undervisningen tilrettelægges efter at de studerende har egen bærbar PC. En del af opgaverne til computerøvelserne vil dreje sig om matematikken i samme modul, hvorved matematik- og databehandlingsdelene af kurset knyttes sammen.

Det forventes, at der som tidligere år benyttes følgende undervisningsmateriale:

* Bogen "Matematik for biovidenskab" af Henrik Laurberg Pedersen og Thomas Vils Pedersen (2. udgave, 2016, Biofolia/Samfundslitteratur). 1. udgave fra 2011 eller 2012 kan IKKE benyttes.

* "Matematik og databehandling: Noter om R og Noter om regneark"

af Morten Larsen og Peter Sestoft (2014).

* Matematisk Formelsamling for gymnasiets A-niveau.

Skriftlig
Individuel

I løbet af kurset vil besvarelser af hjemmeopgaver og de fire obligatoriske miniprojekter blive rettet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Ved kursets afslutning afholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Der vil være spørgsmål, som tester basale færdigheder samt spørgsmål der i stil med dele af miniprojekterne tester kompetencer på højere niveauer.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset afleveres gruppevist 4 miniprojekter, hvoraf mindst 3 skal godkendes for at gå til eksamen.

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Computere, tablets, mobiltelefoner og andet, hvormed der kan kommunikeres med omverdenen, må ikke benyttes. Alle andre hjælpemidler inklusive lommeregnere, som ikke kan afvikle programmet R eller regnearksprogrammer, må gerne benyttes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinære.

Er kravene for indstilling til eksamen ikke opfyldt, kan de opfyldes inden reeksamen ved at aflevere fire, hvoraf mindst tre skal godkendes, individuelle miniprojekter senest tre uger før begyndelsen af re-eksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LMAB10066U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Thomas Vils Pedersen   (4-7b6e7178457266796d33707a336970)
 • Henrik Laurberg Pedersen   (7-6c6972766d6f74447165786c326f7932686f)
 • Henrik Granau Holm   (4-6d747172457266796d33707a336970)
Gemt den 07-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students