Miljøkemi i biologiske systemer

Kursusindhold

Grundlæggende miljøkemi med hovedfokus på følgende emner:

 • Terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøers opbygning, kemiske og fysiske egenskaber.

 • Betydning af fysiske og kemiske egenskaber for forurenende stoffers biotilgængelighed, nedbrydning, mobilitet og biologisk effekt.

 • Omsætning af organisk materiale i jord og dets betydning for kulstofs og kvælstofs dynamik og tab til atmosfære og vandmiljø.

 • Grundlæggende økotoksikologi med fokus på hvordan giftighed måles på biomarkør-, individ-, populations- og økosystemsniveau.
Engelsk titel

Environmental Chemistry of Biological Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give en grundlæggende introduktion til miljøkemi og økotoksikologi. Der introduceres til kemiske egenskaber, fordeling, transport, omdannelsesprocesser og økotoksiske effekter af naturlige og antropogene forurenende stoffer i jord, vand og atmosfæren.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive den grundlæggende opbygning af terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøer.
 • Forklare de grundlæggende principper og processer for omsætning af forurenende stoffer i luft, vand og jord.
 • Reflektere over et forurenende stofs mulige skæbne og effekt på miljøet ud fra informationer om struktur, fysiske og kemiske egenskaber.
 • Reflektere over de faktorer og processer, der er kritiske for et økosystems følsomhed overfor naturlig og antropogen belastning.
 • Forklare de grundlæggende principper indenfor økotoksikologi.


Færdigheder:

 • Udføre standardberegninger til bestemmelse af koncentrationer, speciering, mobilitet, nedbrydning og økotoksicitet.
 • Kunne formidle betydning af et stofs struktur, kemiske og fysiske egenskaber på dets skæbne og effekt i miljøet.
 • Udføre, fortolke og afrapportere laboratorieundersøgelser med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes indenfor miljøkemi og økotoksikologi.

Kompetencer:

 • Kunne omsætte teoretisk viden, information om kemiske og fysiske egenskaber og resultater fra miljøkemiske og økotoksikologiske undersøgelser i en vurdering af et givent stofs skæbne og effekt i miljøet.

Kurset baseres på forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser, tværfaglige cases og studenter fremlæggelse. De studerende udfører laboratoriøvelser, rapportudfærdigelse og fremlæggelse i hold på 2-4 personer.

Environmental Chemistry. A global perspective af Van Loon and Duffy. Version og publikationsår er givet på Absalon. 

Det forudsættes, at den studerende har kompetencer svarende til et 7,5 ECTS universitets kemikursus.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på laboratorierapporter og mundtlig feedback på studenter fremlæggelser. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Der er 20 min forberedelse til den mundtlige prøve.
Krav til indstilling til eksamen

3 ud af 4 laboratorierapporter skal være afleveret og godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der tillades alle hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der anvendes interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser og godkendte laboratorierapporter. Studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Det bedømmes i hvilken grad præstationen opfylder målbeskrivelsen for kurset.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 109
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Laboratorie
 • 16
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LKEB10084U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Engelund Holm   (4-73686b7243736f6871316e7831676e)
Underviser

Nina Cedergreen
Bjarne Strobel
Dorette Sophie Müller-Stöver

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students