Biokemi 1

Kursusindhold

Følgende emner behandles teoretisk:

Kemisk opbygning af proteiner, kulhydrater og lipider, ved repetition og overbygning på viden fra de grundlæggende kemikurser. Introduktion til struktur og funktionalitet af proteiner, herunder enzymer. Funktionalitet af membraner, herunder membrantransport. Energiforhold, energirige forbindelser, cofaktorer.

Centrale metaboliske reaktioner af betydning for omsætning af næringsstoffer: Glycolyse, citronsyrecyklus og glyoxylatcyklus, oxidativ phosphorylering, pentosephosphatvejen, gluconeogenese, lipidstofskiftet incl. betaoxidation, aminosyrestofskiftet incl. ureacyklus. Desuden gennemgås udvalgte organers biokemi hos højere dyr med særlig fokus på muskler og lever, herunder eksempler på regulering af metabolisme og integration af stofskiftet.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger: Analytiske og præparative separationsteknikker (kromatografi og elektroforese), introduktion til funktionel karakterisering af enzymer (kinetik, specificitet), samt enzymbaseret bestemmelse af udvalgte metabolitter.

Engelsk titel

Biochemistry 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Målbeskrivelse

Kursets vigtigste målsætning er at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder, med vægt på generel metabolisme samt struktur og funktion af de væsentligste makromolekyler. Derudover vægter kurset at give de studerende en praktisk introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger gennem en række laboratorieøvelser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive proteiners, kulhydraters og lipiders grundlæggende kemiske opbygning samt overordnede funktion og egenskaber
 • Beskrive hovedprincipperne for væsentlige biokemiske teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, herunder basale enzymkinetiske undersøgelser
 • Klassificere enzymer i hovedklasser og beskrive disses generelle virkningsmekanismer og regulering
 • Beskrive centrale metabolismeveje og deres overordnede regulering
 • Kende til centrale reaktioner og metabolitter, inklusiv funktionen af udvalgte  cofaktorer
 • Udvise overblik over samspillet mellem forskellige metabolismeveje, herunder også betydningen af forskellige organeller i cellen, samt forskellige væv i organismen

 

Færdigheder:

 • Udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og demonstrere en kvantitativ forståelse af disse
 • Anvende de mest almindelig brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, og demonstrere en forståelse af, hvordan disse anvendes til estimering af de kinetiske konstanter
 • Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i laboratoriet med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved praktiske biokemiske undersøgelser
 • Udføre databehandling af forsøgsresultater og præsentere konklusioner på en overskuelig måde
 • Kunne anvende den opnåede viden til at fortolke data og koble til kendte biokemiske sammenhænge

 

Kompetencer:

 • Overføre basal biokemisk teori (metode og ræsonnement) til anvendelse inden for relaterede fagområder, f.eks. på videregående kurser indenfor fødevarevidenskab, bioteknologi, plante- og dyrefysiologi mm.
 • Foreslå og gennemføre relevante eksperimentelle teknikker til simple praktiske biokemiske eksperimenter

Den teoretiske del af undervisningen udgøres af forelæsninger. Der gives 2 forelæsninger pr. uge med præsentation af pensum fra lærebog. I forelæsningerne inddrages typisk et mindre antal summeopgaver, ligesom indlæring af pensum understøttes ved teoretiske øvelser, hvor der selvstændigt løses opgaver relateret til det forelæste stof. I slutningen af kurset gennemføres et mindre case-forløb som støtte ved indlæring af integrationen af de gennemgåede metabolismeveje. Praktiske øvelser i laboratoriet (ca. 4 timers varighed) danner det eksperimentelle grundlag for kurset. Der vil være 5 øvelsesgange i alt, og derudover afsluttes det eksperimentelle forløb med en teoretisk case (outro), der samler op på de gennemførte øvelser. Øvelserne udføres generelt i hold af tre. Hjemmearbejdet udgøres af læsning af lærebog i forbindelse med forelæsninger, forberedelse til laboratorieøvelser, rapportskrivning, samt opgaveløsning som opfølgning på/forberedelse til de teoretiske øvelser.

Se Absalon for kursuslitteratur

Grundlæggende kompetencer indenfor cellebiologi, almen/uorganisk kemi og organisk kemi anbefales.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet består typisk af 3-5 opgaver med underspørgsmål evt. også multible choice spørgsmål. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af rapporter/aktiv tilstedeværelse for mindst 5 ud af i alt 7 øvelser (laboratorieøvelser og teoretiske cases).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig reeksamen uden forberedelse, noter tilladt. Samlet varighed, 20 minutter pr. studerende.
Opfyldes indstillingskravene (samme som til ordinær eksamen) ikke som følge af manglende godkendelse af afleverede rapporter, skal rapporterne genafleveres senest 2 uger inden reeksamen, og rapporterne skal være godkendt senest 1 uge inden reeksamen.
Opfyldes kravene ikke som følge af manglende deltagelse i øvelserne skal kurset som udgangspunkt følges næste gang dette udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 112
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Laboratorie
 • 20
 • Projektarbejde
 • 8
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LKEB10077U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Laboratorieøvelserne er placeret delvist udenfor den valgte ugestruktur.
Kapacitet
200
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Iben Lykke Petersen   (3-6f7276466c75756a34717b346a71)
  Hovedansvarlig for den eksperimentelle del af kurset
 • Rene Lametsch   (3-787267466c75756a34717b346a71)
 • Poul Erik Jensen   (4-776c716c476d76766b35727c356b72)
Underviser

Kursets undervisere omfatter forelæsere, øvelseslærere (teoretiske øvelser/cases, rapportværksted og praktiske øvelser) samt tilknyttede laboranter. Der er typisk omkring 12-15 undervisere på kurset.

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students