Naturressourcer og økologi

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger knyttet til bæredygtig anvendelse af naturressourcer, herunder landbrug, skovbrug og naturbevaring. I kurset indgår ekskursioner og projektarbejde i arbejdet med selvvalgte tværfaglige problemstillinger, og der afholdes forelæsninger og øvelser i et pensum, som omhandler økologi og miljøvidenskab. Pensum omhandler blandt andet enkeltorganismers tilpasning til deres omgivelser, populationsvækst og studiet af samspillet mellem populationer (demografi, matematisk beskrivelse af populationstilvækst, intra- og interspecifik konkurrence, prædation og herbivori, parasitisme og sygdom, nedbrydere, mutualisme). Ligeledes behandles samspillet mellem arter i økosystemerne, og biologisk diversitet.

Der gives et overblik over energi, vand og stof kredsløb (fx C, N, P, S, Ca) i lokale og globale økosystemer og naturressourcer. De fire sfærer: biosfære, lithosfære, hydrosfære og atmosfære beskrives med hovedvægt på landområder, ferske vande og kystnære havområder.

Biologisk produktivitet og udnyttelse af landområder til landbrug, skovbrug, havebrug, grundvandsmagasiner, og naturområder introduceres. Der gives en introduktion til betydningen af bevaringsbiologi, domesticering og genetiske ressourcer, forvaltning af arter, og naturgenetablering i relation til biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.

Engelsk titel

The Ecology of Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give et tværvidenskabeligt kendskab til naturressourcerne og den måde de anvendes på, samt en forståelse af de grundlæggende økologiske principper. Naturressourcerne udgør det biotiske og abiotiske grundlag for biologisk produktion, og økologi er videnskaben om de samspil, som bestemmer mængde og fordeling af organismer. Desuden er det en målsætning at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde således at der kan arbejdes effektivt med projekter i kurset og senere i studiet. 

                                                                        

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden

• Beskrive variationen i og sammenhængen mellem organismers form og funktion.

• Beskrive principperne for mekanismer og biotiske, abiotiske, evolutionære og historiske forhold der regulerer arters forekomst, populationsdynamik, biodiversitet og biologiske samfund.

• Klassificere organismer ud fra deres trofiske niveau, livsstrategi og interaktion med andre organismer i økosystemer.

• Forklare de væsentligste komponenter, faktorer og reaktioner i lithosfæren, hydrosfæren og atmosfæren, og disses betydning for en bæredygtig udnyttelse og påvirkning af jord, vand og luft.

• Forstå stoffers transport indenfor og imellem økosystemer på såvel lokal som global skala.

• Beskrive naturressourcers funktion og påvirkning af jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.

 

Færdigheder

• Problematisere naturressourcers anvendelse og beskyttelse i jordbrug, skovbrug, havebrug og fødevareproduktionssystemer.

• Opstille og teste simple økologiske hypoteser på konkrete problemstillinger.

• Anvende matematiske modeller til simulering af økologiske processer og omsætning af organisk stof, og vurdere disse modellers forudsætninger og begrænsninger.

• Analysere effekter af arealanvendelse og driftsformer på størrelse af puljer og strømme i de biogeokemiske kredsløb både globalt og lokalt, herunder ligheder og forskelle mellem C, N, P og energikredsløbet.

• Identificere, analysere og formulere økologiske og miljøvidenskabelige problemstillinger i relation til samfund og produktion indenfor landbrug, skovbrug og havebrug.

• Arbejde konkret problemorienteret og projektorganiseret i en gruppe, samt formidle resultatet både mundtligt og skriftligt efter normerne for videnskabelig formidling i studierapportform inden for fagområderne planter, miljø, naturforvaltning eller miljøøkonomi.

• Planlægge en søgestrategi og foretage litteratursøgning i videnskabelige og andre databaser. Udvælge, anvende og citere kilder korrekt i rapporter og fremlæggelser. 

Kompetencer

• Anvende naturvidenskabelige metoder som grundlag for en videnbaseret argumentation indenfor udnyttelse af naturressource, miljøbeskyttelse og biodiversitet.

• Samarbejde i grupper, og udvise forståelse for gruppedynamik i et samarbejde. Dokumentere opmærksomhed om egen læring i forbindelse med alle projektets aspekter.

• Forholde sig kritisk til miljøfaglig og produktionsmæssig viden samt at gennemføre en kritisk diskussion af eget og andres arbejde.

Forelæsninger kombineret med øvelser hvor der skal udarbejdes rapporter på basis af en vifte af studieformer bl.a. praktiske laboratorieøvelser, feltøvelser, studieekskursion, regneopgaver, modellering, diskussion, læse og sammenstille videnskabelige artikler, litteratur søgning. Gennemførelse af et 12-ugers projektforløb med afsluttende projektrapport, fremlæggelse, opponering og mulighed for inddragelse af virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet.

se Absalon for kursuslitteratur

se eksempler på kursuslitteratur:
Smith, R.L. and Smith, T.M.: Elements of Ecology. Benjamin Cummings (Pearson). Nyeste udgave af bogen anvendes.
Cunningham W. and Cunningham M.: Environmental Science. A global concern. McGrath. Nyeste udgave af bogen anvendes.
Øvelseskompendium til Naturressourcer og Økologi. (udarbejdes af underviserne og findes online i Absalon i nyeste udgave).
Dahl, A.; Dich, T.; Hansen, T. og Olsen V.: Styrk Projektarbejdet. En redskabsbog til problemorienteret projektarbejde. 4. udgave af bogen anvendes

Påregn udgift på 100 DKK til ekskursion.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback til projekt. 

Mundtlig feedback til projekt. 

Kollektiv feedback til projekt og fremlæggelse.

Peerfeedback: Projektgrupper giver skriftlig feedback og mundtlig opponering til projekt. 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamination med udgangspunkt i projekt inkl.personligt efterskrift, og pensum.
Uden forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt min 75% øvelsesrapporter i hvert af 4 temaer, og godkendt midtvejsseminar, projektrapport, procesbeskrivelse, fremlæggelse, opponering, efterskrift (personligt).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

9. uge af blok 2

Reeksamen

Samme som den ordinære eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under
målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 68
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Teoretiske øvelser
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Feltarbejde
 • 5
 • Ekskursioner
 • 10
 • Projektarbejde
 • 112
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LBIB10171U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarne W. Strobel   (4-676f7c6a4575716a7333707a336970)
Underviser

Per Moestrup Jensen (PLEN)
Brian Lund Fredensborg (PLEN)
Annette Bruun Jensen (PLEN)
Sander Bruun (PLEN)
Lars Vesterdal (IGN)
Niclas Scott Bentsen (IGN)
Anders Dahl (IFRO)
Thorkild Nielsen (IFRO)

Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students