Videnskabs-, samfundsteori og master projekt

Kursusindhold

Målet med videnskabs- og samfundsteori er dels at forsyne deltagerne med metodemæssige og videnskabsteoretiske færdigheder som forudsætning for udarbejdelse af deres masterafhandling, dels at danne grundlag for, at deltagerne kan anskue konfliktmægling i et samfundsmæssigt perspektiv. I dette hovedområde arbejdes der særligt med de forskellige videnskabelige paradigmer og samfundsvidenskabelige undersøgelsesformer samt samfundsteori- og filosofi. 

Deltagerne skriver som afslutning på studiet en masterafhandling på 50-70 sider. Den enkelte vælger selv et emne inden for konfliktmægling og får herved mulighed for at fordybe og specialisere sig i et område, der er relevant for den pågældendes arbejdsliv. Der ydes vejledning i skriveprocessen, ligesom deltagerne kan støtte hinanden i arbejdet på tværs af holdet. 

Engelsk titel

Theory of science, social studies and thesis

Uddannelse

Ca. 80 % af undervisningen foregår på internat uden for Københavns Universitet. Internatudgifter er indeholdt i prisen.

Hovedsproget er dansk. Der anvendes norsk og engelsk af udenlandske undervisere.

Målbeskrivelse

Undervisningen i Videnskabs- og samfundteori skal sætte den studerende i stand til at:

 • Analysere og reflektere over videnskabsteoretiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med opgaveskrivning, herunder målrettet at kunne arbejde med

 • Hvad er en problemformulering?

 • Hvornår er den holdbar?

 • Hvordan undersøge en given problemstilling?

 • Hvilke metoder er anvendelige til hvad?

 • Reflektere over og forholde sig kritisk til egen masterprojektopgave ud fra et metateoretisk og meta-metodisk perspektiv.

 • Forklare grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske distinktioner, herunder:

 • videnskabsteoretiske forskelle mellem naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab

 • sammenhængen mellem forskellige samfundsteoretiske opfattelser og videnskabsidealer

 • ontologi og epistemologi,

 • teori, metode, analyse og praksis

 • nomotetiske og ideografiske undersøgelser

 • forklaring og forståelse

 • objektivitet og subjektivitet

 • kvantitative og kvalitative metoder

 

Målbeskrivelse for masterprojekt:

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Identificere og afgrænse et emne af betydning for konfliktmægling, konfliktforståelse eller forhandling

 • Identificere og formulere en relevant og fagligt velbegrundet problemstilling, som giver grundlag for selvstændige analyser og konklusioner

 • Redegøre for projektets videnskabsteoretiske afsæt samt metode, og begrunde valget heraf i forhold til andre mulige metoder

 • Identificere og selvstændigt kunne indsamle relevant teoretisk og evt. empirisk materiale

 • Beskrive, analysere og diskutere den valgte problemstilling systematisk og selvstændigt

 • Strukturere projektet på en sådan måde at de enkelte delproblemer er behandlet logisk og sammenhængende og med en fagligt velbegrundet indbyrdes vægtning

 • Argumentere logisk og præcist for konklusioner på grundlag af de gennemførte analyser

 • Perspektivere problemstillingen og konklusionerne, herunder at sætte problemstillingen i en samfundsmæssig kontekst, hvor dette er relevant

 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion, gruppearbejde og skriftlige opgaver. Hertil kommer, at deltagerne mellem mødegangene arbejder videre med stoffet i et elektronisk læringsmiljø.

Der fastlægges en litteraturliste ved hvert gennemløb en litteraturliste. Antallet af sider er 250-350.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig afhandling med mundtligt forsvar
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 206,25
 • Holdundervisning
 • 206,25
 • Total
 • 412,50

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JKOM12004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
-
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lin Adrian   (10-6e6b70306366746b6370426c7774306d7730666d)
Underviser

Jørgen Bloch Poulsen, Vibeke Vindeløv, Lin Adrian m.fl.

Gemt den 03-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students