Konkursret

Kursusindhold

Det er formålet med kurset at give deltagerne det fornødne grundlag for selv at kunne optræde som repræsentant for en fordringshaver eller kurator i konkursboer. Der lægges derfor vægt på løsningen af de problemer af såvel juridisk som praktisk art, som opstår i forbindelse med en konkurs.

Som grundbog anvendes den kommenterede konkurslov, der er hovedværket om konkursretlige emner, og som følgelig er det væsentligste værktøj ved løsning af tvivlsspørgsmål i forbindelse med behandling af konkursspørgsmål. Dette er baggrunden for, at lovkommentaren er valgt som undervisningsgrundlag, selv om den ikke er en lærebog i gængs forstand.

For at lette indlæringen er undervisningen suppleret med en materialesamling, der indeholder dispositioner til forelæsningerne samt oversigtsnoter. Undervisningen forløber hovedsagelig som forelæsninger, kombineret med diskussioner navnlig om de virkninger, som det har på gensidige retsforhold, at den ene part bliver insolvent, og domsgennemgange.

Kursus består primært i gennemgang og drøftelse af konkursloven og tilknyttet retspraksis, bl.a. til belysning af i hvilket omfang konkurslovens bestemmelser har betydning ved f.eks. pantsætningsrelationer. Leje-, og funktionær- og skatteretlige spørgsmål gennemgås i det omfang det er af nødvendig relevans for behandling af konkursboer.

 

Kursus er disponeret således:

 • Indledning med gennemgang af fællesregler (fristdag, nærtstående, værnetingsregler, offentlighed, mv.), KL §§ 1-9, s. 97-143
 • Etablering af bostyre, herunder kurators, kreditorudvalgets og skifterettens opgaver, §§ 107-128, s. 853-929
 • Konkursboets aktiver, herunder forholdet til, panthavere og separatister, KL §§ 32-37 og 82-91, s. 469-503 og 757-778
 • Konkursboets passiver, herunder skattekravs stilling, KL §§ 38-41 og 93-99, s. 505-517 og 783-834
 • Konkursboets indtræden i skyldnerens gensidigt bebyrdende aftaler, KL §§ 53-63, s. 561-621
 • Solidariske skyldforhold, KL §§ 46-52, s. 547-560
 • Modregning i konkurs, KL §§ 42-45, s. 517-547
 • Omstødelse, med særlig vægt på omstødelse af betalinger og panterettigheder, herunder virksomhedspant, KL §§ 64-81, s. 623-755
 • Boet som part i tvister, §§ 135-142, s. 943-962
 • Konkursboets afslutning og udlodninger, §§ 143-156, s. 963-984
Engelsk titel

Law of Bankruptcy

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 • Redegøre for etablering og forløb af en konkurssag
 • Redegøre for de forskellige aktørers rolle i konkurs, herunder særligt kurators rolle
 • Identificere visse konkrete, praktiske problemer, der kan opstå ved konkursbobehandling
 • Identificere, analysere og løse konkrete processuelle og materielle retlige spørgsmål, der knytter sig til konkurs og konkursbobehandling
 • Forklare de obligations- og ejendomsretlige regler og begreber i en konkret insolvensretlig sammenhæng
 • Forklare de materielle konkursretlige emneområder og diskutere de problemer, der går på tværs af konkurslovens systematik
 • Analysere og kritisk diskutere konkursretlig domspraksis inden for såvel processuelle som materielle områder
 • Diskutere en kurators valgmuligheder i konkrete sammenhænge og ud fra en konkursretlig formålsforståelse træffe et velbegrundet valg om den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde såvel processuelt som materielt
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard : Konkursloven med kommentarer, 15. udgave, 2022 Forlaget Karnov Group A/S.

Afsnit med overskriften ”Baggrund”, afsnit trykt med petit er overspringelse.

 

Undervisningen gennemføres på grundlag af Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 15. udgave, 2022. En ny udgave forventes udgivet august 2024. Der er derfor indgået aftale med Academic Books, Karen Blixens Plads, om, at studerende, der til brug for undervisningen i Konkursret på summer school hos Academic Books køber 15. udgave i perioden 10. april-30. juni 2024, mod forevisning af kvittering for købet, bevis på optagelse på faget og aflevering af det købte eksemplar kan få udleveret et eksemplar af 16. udgave mod betaling af en eventuel prisdifference. Den nye udgave indeholder ud over en generel opdatering navnlig kommentarer til de ændringer af reglerne om konkurskarantæne, der træder i kraft den 1. juli 2024 – og som ikke indgår i pensum på faget.


Pensum omfatter cirka 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver

KA-fagene Konkursret og Insolvensret er gensidig udelukkende.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 29

Reeksamen

Uge 32

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUS00013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Sommer
Pris

Se venligst vores side om sommerkurser

Skemagruppe
Se skema for undervisning
Kapacitet
36
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen   (29-5b72786f7134586773736b7971757d344867746d33566b6a6b78796b7446707b7834717b346a71)
Gemt den 09-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students