Forvaltningsret

Kursusindhold

Danmark er et land med en meget omfattende offentlig sektor, der administrerer en stadigt voksende mængde regler. Som et led heri træffer myndighederne hver dag afgørelser, der påvirker private borgeres og virksomheders forhold og muligheder. Denne afgørelsesvirksomhed er – ligesom forvaltningsmyndighedernes øvrige aktiviteter – reguleret af den almindelige forvaltningsret, der overordnet har til formål at sikre en lovmedholdelig administration.

 

Fagets formål er at give de studerende en indføring i den almindelige forvaltningsrets systematik, begreber og regler og give dem færdigheder til at identificere og tage kvalificeret stilling til forvaltningsretlige problemstillinger samt kompetencer til at rådgive om spørgsmål inden for det forvaltningsretlige område.

 

Undervisningsforløbet er overordnet struktureret i tre dele: Sagsbehandling, hjemmel og prøvelse. Under sagsbehandlingsforløbet arbejdes med de processulle krav, som forvaltningsmyndigheder skal iagttage, herunder bl.a. regler om kompetence, sagsoplysning, databeskyttelse, partshøring, vejledning, aktindsigt, begrundelse og klagevejledning. Hjemmelsdelen tager udgangspunkt i legalitetsprincippet og giver de studerende en grundig indføring i fortolkning af offentligretlige regler og i de saglige krav, der normerer skønsudøvelsen, eksempelvis magtfordrejningsforbuddet, lighedsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet. Prøvelsesdelen angår den forvaltningsretlige ugyldighedslære og forskellige kontrolmekanismer i form af domstolsprøvelse, administrativ rekurs og Folketingets Ombudsmand.

 

På tværs af den overordnede struktur arbejdes i undervisningen med forvaltningsrettens samspil med EU-retten, de retlige rammer for myndigheders udvikling, ibrugtagning og anvendelse af digitale løsninger samt juridisk informationssøgning.

 

Engelsk titel

General Administrative Law

Målbeskrivelse

De studerende skal kunne:

 • Redegøre for forvaltningens overordnede opbygning og funktion samt for forvaltningens (den udøvende magts) forhold til den lovgivende og dømmende magt.
 • Beskrive og forklare forvaltningsretlige grundbegreber og den almindelige forvaltningsrets regler, herunder praksis om offentlige digitale løsninger.
 • Forklare og demonstrere forståelse for formålet med sagsbehandlingsregler, kravene til offentlige digitale løsninger og disses anvendelse, de materielle krav og de forvaltningsretlige kontrolmekanismer og deres indbyrdes sammenhæng.
 • Identificere forvaltningsretlige problemstillinger, herunder problemstillinger relateret til EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten og til myndigheders anvendelse af data og digitale løsninger.
 • Fremfinde, angive, fortolke og anvende retskilder, der er relevante for de identificerede problemstillinger samt anføre og forholde sig til teoriens eventuelle behandlinger af uafklarede spørgsmål og fortolkningstvivl.
 • På baggrund af ovenstående anvende den juridiske metode til at analysere de identificerede problemstillinger, argumentere for og imod forskellige løsninger og angive en begrundet konklusion (på både førsteinstansniveau og i forbindelse med prøvelse).
 • Reflektere kritisk over forvaltningsrettens overordnede hensyn og værdipræmisser og disses udmøntning i praksis, herunder som grundlag for retspolitiske diskussioner.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Oversigtsforelæsninger, seminarholdsundervisning, casearbejde, studenterpræsentationer, plenumdiskussioner, kildesøgning samt brug af forskellige former for e-læring

(Litteratur (cirka 800 sider).
 

 • Søren Højgaard Mørup m.fl., Forvaltningsret – almindelige emner, 7. udg., 2022, Djøf Forlag  - (Kap. 2, kap. 4, kap. 5 (kun afsnit 5), kap. 6, kap. 7 (÷ afsnit 2, 3.3, 3.5.3, 5.2 og 7.2-7.4) og kap. 8 (÷ afsnit 3.4 og 3.6)
  360 sider
 • Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret – sagsbehandling, 8. udg., 2019, Djøf Forlag - Hele bogen (÷ 5-8 i kap. VII, afsnit B, kap. X samt afsnit A-C og F i kap. XI)    
  340 sider
 • Niels Fenger, EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 4. udg., 2021, Djøf Forlag - Hele bogen (÷ kap. 6)
  55 SiderArtikler:

 • Kasper Ullerup, Christian Bergqvist og Michael Gøtze, Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser, Juristen, 2017, s. 107-19
 • Hanne Marie Motzfeldt, Udvikling af it-løsninger – digital forvaltning og delegation, Juristen, 2016, s. 31-39
 • Rasmus Grønved Nielsen & David Knobel, Aktindsigt – en menneskerettighed?, UfR 2017B, s. 432-42
 • Hanne Marie Motzfeldt, Machine Learning og forvaltningens skønsudøvelse, Juristen, 2020, s. 140-47

  Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk
Ombudsmanden: www.ombudsmanden.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

D. 3. juni 2024 Kl. 9-13

Reeksamen

D. 12. august 2024

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 366
 • Seminar
 • 60
 • Total
 • 450

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57010U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rasmus Grønved Nielsen   (22-7463756f7775306974717078676630706b676e756770426c7774306d7730666d)
 • Hanne Marie Motzfeldt   (21-79727f7f763f7e72837a763f7e80858b77767d7585517b86833f7c863f757c)
 • Carina Risvig Hamer   (12-4b697a717669365069756d7a48727d7a36737d366c73)
 • Norma Acosta Romero   (11-75767974687976746c797647717c7935727c356b72)
Gemt den 16-05-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students