Retssystemet og juridisk metode

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til rettens betydning i samfundet, retssystemets opbygning og den juridiske profession. De studerende stifter bekendtskab med, hvordan man fremfinder og anvender forskellige retskilder, der danner grundlaget for den juridiske metode. Undervejs trænes de studerende i lovfortolkning og domsanalyse og i at identificere og vurdere samspillet mellem forskellige retlige kilder. Undervisningen foregår problemorienteret, og de studerende skal i grupper arbejde med løsning af forskellige retlige opgaver i undervisningen og som forberedelse til denne. Det er afgørende for fagets tilrettelæggelse og opnåelsen af fagets læringsmål, at de studerende deltager i retlig argumentation og diskussion og kan forholde sig reflekterede og kritisk til retlige problemer som fx det juridiske sprog, retspolitiske spørgsmål, internationalisering af retten og teknologiens betydning for juraen.

Engelsk titel

The Legal System and Legal Method

Målbeskrivelse

     Viden

 • redegøre for hvilke statslige institutioner, der indgår i retssystemet, og hvad der generelt karakteriserer retten
 • beskrive domstolenes opbygning og de grundlæggende karakteristika ved behandlingen af sager i den civile og strafferetlige proces
 • forklare hvilken betydning internationale retsforskrifter og EU-retsforskrifter har i dansk ret
 • klassificere retskilder og forklare forskellen mellem forskellige retskilder og samspillet mellem disse
 • redegøre for de overordnede formål med retlig regulering, og rettens betydning i samfundet
 • beskrive hvilke aktører, der indgår i den juridiske profession, og hvilke etiske krav der stilles til juristen
 • forklare de forskellige faser i lovgivningsprocessen, og hvordan retlige forskrifter bliver til
 •  

  Færdigheder

 • fremfinde retskilder ved digital informationssøgning i forskellige nationale og internationale databaser
 • orientere sig i digital information, vurdere det fundne og forklare søgeprocessen
 • identificere de typer af regler, der indgår i en retsforskrift, og anvende forskellige lovfortolkningsmetoder til at analysere retsforskrifter
 • anvende lovforarbejder og administrative retsforskrifter, og forstå deres retskildemæssige betydning i fortolkningssammenhæng
 • anvende almindelige akademiske standarder for referencehåndtering og god akademisk praksis
 • analysere domme og andre retsafgørelser og vurdere dommes mulige præjudikatsværdi
 • identificere og anvende grundlæggende retsprincipper og vurdere deres relevans og kildeværdi
 • løse retlige problemer

  Kompetencer
 • reflektere over sammenhængen mellem retsteori og juridisk argumentation
 • vurdere retskilders sproglige udformning og reflektere over sprogets betydning for retten
 • vurdere forskellen mellem retsdogmatik og retspolitik, og diskutere juristens rolle i rets- og samfundsudviklingen
 • reflektere over digitaliseringens betydning for juridisk metode og juridisk arbejde, og de juridiske og etiske fordele og udfordringer ved digitalisering
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • samarbejde i grupper med andre studerende om juridisk problemløsning

Forberedelsen består både af en individuel og en gruppebaseret forberedelse. Egenhændig kildesøgning og digital informationssøgning er en integreret del af de studerendes arbejde. Læringsaktiviteterne, der er centreret omkring grupperne, tager udgangspunkt i primære kilder. Alle grupper fremlægger 3 gange undervejs i kurset. Undervisningen baserer sig på tydelig angivelse af læringsmål og taksonomi, der understøtter de studerende ansvar for egen læring.

 • Kompendium til Retssystemet og juridisk metode kan købes hos Campus Print på Søndre Campus, Lokale 11A-0-02 fra 1. august.

 

Pensumliste

I kompendiet er både optrykt pensumtekster, casemateriale, retskilder samt supplerende litteratur. Kompendiet er sammensat som det er, på baggrund af gentagende ønsker fra forrige års studerende på faget. Det har imidlertid givet anledning til usikkerhed om, hvad der var pensum i faget. Dette fremgår af nedenstående oversigt.

Det anbefales, at studerende og undervisere i denne sammenhæng genlæser afsnittet om eksamen i introduktionen til fagets tilrettelæggelse, der ligger under første seminar på Absalon.

I den sidste forelæsning i uge 49, hvor øvelsesopgaven gennemgås, vil der også bliver givet nogle generelle råd og anvisninger til, hvordan I mest hensigtsmæssigt forbereder jer til eksamen den 2. januar 2024.

 

Nedenstående er pensumteksterne:

 • Mads Bryde Andersen: Oversigt over det juridiske landskab (original ny tekst)
 • Mikael Rask Madsen: Retsstaten og retssystemet (original ny tekst)
 • Henrik Palmer Olsen: Retssystemet: Grundlæggende elementer (original ny tekst)
 • Henrik Palmer Olsen: Retskilder: Lov og anden offentlig regulering (original ny tekst)
 • Mads Bryde Andersen: Retskilder: Aftaler og anden privat regulering (original ny tekst)
 • Karsten Naundrup og Troels Michael Lilja: Domsanalyse. I: Skriftlig Jura, 1. udg. 2013 - Thomas Riis og Jan Trzakowski (red). kap 12, s. 279-307
 • Henrik Palmer Olsen: Juridisk Fortolkning og argumentation (original ny tekst)
 • Henrik Palmer Olsen: Jus og faktum (original ny tekst)
 • Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode, kap. 18 (i uddrag) (2016), s. 304-311.
 • Mads Bryde Andersen: Ret og Metode, domslæsning (2002), s. 230-236.
 • Hans Petter Graver: Rettsretorikk – En metodelære, Fagbokforlaget, 2007, s. 5-12.
 • Janus Beyer: Retorik i retten – Bedre forelæggelse, afhøring og procedure, Hans Reitzel, 2013, Kap. 9 –Et fuldt juridisk ræsonnement, s. 132-150.
 • Eivind Kolflaath, ’Fortællingens overbevisende kraft’ fra Retten i sproget (Red. Anne Lise Kjær et al), Djøf, Kap. 9 (16 sider).
 • Thomas Søbirk Petersen, Reflekteret ligevægt og den offentlige debat
 • Juridiske Metoder: 10 Bud. Redigeret af Mikkel Jarle Christensen m.fl., kap. 1 (s. 21-41), kap. 3 (s. 67-90), kap. 6 (s. 137-158), kap. 10 (s. 237- 262).

 

Teksten til S11 skrevet af Hanne Marie Motzfelt og Azad Abkenar udgår fra pensum

 

Alt andet i kompendiet er casemateriale, retskilder og supplerende litteratur

Dele af undervisningsmateriale vil være tilgængeligt på Absalon

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

 

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside. Se Uddannelsessiderne for formalia angående eksamensformer.

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

 

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: https://www.ordbogen.com/
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

2. januar 2024

Reeksamen

13. februar 2024

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Seminar
 • 32
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mette Delfs   (11-776f7e7e6f386e6f76707d4a747f7c38757f386e75)
 • Janne Rothmar Herrmann   (22-726976766d367a777c7075697a36706d7a7a7569767648727d7a36737d366c73)
 • Pernille Ulla Knudsen   (21-776c79757073736c357c7373683572757c6b7a6c7547717c7935727c356b72)
Gemt den 17-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students