EU-strafferet

Kursusindhold

Strafferetten har de seneste 10-15 år været under stærk udvikling, der bl.a. skyldes stigende internationalisering og navnlig påvirkning fra EU. Den færdige jurist får dermed i stigende grad behov for kendskab til EU-relaterede aspekter af strafferetten. Faget skal give et grundlæggende kendskab hertil. Der lægges vægt på såvel retsdogmatiske færdigheder, herunder analyse af gældende ret, som på en bredere kriminologisk og retspolitisk forståelse af EU-samarbejdet. Faget omfatter undervisning i større eller mindre grad inden for alle fire hovedemner: 1) materiel strafferet, 2) straffeproces, 3) strafferetligt samarbejde og 4) retsgarantier (EU-Chartret).

 

Faget skal give den studerende kompetence til at løse strafferetlige problemstillinger i praksis, hvor både strafferet og EU-ret er i spil, og hvor der kræves en bredere forståelse af strafferetten. Målet er, at den studerende dermed er bedre rustet til at løse retsdogmatiske udfordringer og samtidigt indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper inden for EU-retlige emner. Faget bygger på det obligatoriske fag Strafferet og straffeproces, og supplerer flere andre fag som f.eks. Strafferet og menneskeret, Den internationale straffedomstol eller Børskriminalitet.

Engelsk titel

EU Criminal Law

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne redegøre for, foretage præcise og korrekte retsdogmatiske analyser af og reflektere over samspillet mellem national strafferet og EU-retten.

Den studerende skal kunne beskrive, hvordan EU-retten påvirker national strafferet, herunder både materiel strafferet og straffeproces. Den studerende skal endvidere kunne analysere og fortolke danske straffebestemmelser med inddragelse af EU-retlige kilder og kunne identificere EU-retlige problemstillinger i danske straffesager med henblik på at opnå kompetence til at træffe juridisk rigtige afgørelser i praksis.

Faget skal også sætte den studerende i stand til på egen hånd at finde/søge information (informationssøgning vil løbende indgå i undervisningen), forholde sig kritisk og selvstændigt til EU-strafferetlige emner og sætte EU-strafferetten i en bredere samfundsmæssig kontekst bl.a. ved at inddrage visse kriminologiske og kriminalpolitiske argumenter. For at løse denne sidstnævnte opgave skal de studerende have kendskab til og kunne anvende visse statistiske oplysninger, videnskabelige undersøgelser, redegørelser og meddelelser fra bl.a. Rigsadvokat og EU-kommissionen, og grundlæggende materielle og straffeprocessuelle principper.

Undervisningen sammensættes af en række forskellige elementer, herunder forelæsning (med udstrakt brug af dialog mellem underviser og studerende), gruppearbejde med cases, studenterpræsentationer med feedback fra underviser/studenter.

Der anvendes en elektronisk materialesamling på ca. 350 normalsider med uddrag af tekster på både dansk og engelsk (under udarbejdelse).

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende sættes til løbende i grupper at udarbejde nogle af de spørgsmål, som skal danne grundlag for eksamen (typisk et spørgsmål for hver gruppe pr. undervisningsgang). De øvrige studerende sættes til at besvare disse spørgsmål og får feedback fra gruppen, som har udarbejdet spørgsmålet. Det hele tilrettes og sættes i kontekst af underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55166U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Elholm   (13-796d74726678336a716d747172456f7a7733707a336970)
Gemt den 26-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students