Aflyst Processpil om klima og bæredygtighed

Kursusindhold

Det er formålet med processpillet at udbygge deltagernes kendskab til juraens rolle i den grønne omstilling. Ved læring gennem processpil trænes de studernes selvstændighed i forhold til at identificere og analysere retlige problemstillinger og at bringe disse i anvendelse inden for rammerne af en partsstyret retstvist. Der vil således indgå elementer fra mange forskellige fagdiscipliner, herunder procesret, formueret og offentlig ret i bred forstand (miljøret, klimaret, folkeret, EU-ret og menneskeret)

Deltagerne repræsenterer parterne i en fiktiv retstvist, der skal hovedforhandles i KU-JURs retssagslokale under medvirken af dommere. Det påhviler deltagerne at identificere de retlige spørgsmål, som sagen involverer, og at fremskaffe relevant materiale, idet caseen primært vil indeholde faktuelle oplysninger og referencer til lovgivning m.v.

Deltagerne deles op i antal hold normalt bestående af 2 til 3. Hvert hold får udpeget en vejleder, (der er praktiserende advokat) som yder rådgivning til de studerende med udarbejdelse af processkrifterne undervejs. Der skal undervejs i forløbet udveksles processkrifter to gange, der udarbejdes på dansk, hvorved deltagerens evner til at formulere sig juridisk korrekt mundtligt og skriftlig trænes. Forud for udlevering af caseen afholdes 2-3 seminarer (der tilrettelægges efter caseen), der sikrer, at alle deltagerne kender spillereglerne og har de faglige forudsætninger, som det kræves for at kunne svare fyldestgørende på caseen.

Engelsk titel

Moot court competition about climate and sustainability

Målbeskrivelse

Processpillet skal videreudvikle den studerendes viden om juraens betydning for klima og bæredygtighed, herunder omsætte denne viden og bringe den i spil inden for rammerne af en civil retssag. Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere de relevante retlige problemstillinger og det relevante retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse. Processpillet skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.

 

Medvirken i processpillet vil endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde og inden for den ramme, som en retssag tilbyder. Deltageren skal kunne argumentere for sagen fra begge sider og på den måde skræpes deres bevidsthed om betydningen af sammenhængen mellem faktum og jus og forståelsen for, at næsten alle sager kan ses fra forskellige sider. Arbejdet er i betydelig grad selvstændigt og med til at styrke deltagernes kompetencer med hensyn til litteratursøgning og skriftlig jura.

 

Der er desuden gode erfaringer og positive tilbagemeldinger fra de studernede, som har deltaget i andre processpil (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Nordisk Processpil om Menneskerettigheder og Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot).

Undervisningen er baseret på de studerendes selvstændige arbejde i grupperne med de retlige problemstillinger, som caseen giver anledning til og præsentationen af disse inden for rammerne af en retssag.
Herudover vil der være traditionel seminarundervisning med gennemgang af relevante emner for cassen.

Christina Tvarnø: ”Klimaret” (2022) kap. 11-14 (side 231-310) = 79,  Jacob Brandt, ”Miljøret” ca. 100 sider.  
 

V Sagaert (eds) Contract and Property with an Environmental Perspective  (Intersentia 2020) 267-286 = 19 s
 

V Ulfbeck, O Hansen, ‘Sustainability Clauses in an unsustainable Contract Law?’ (2020) 16 European Review of Contract Law 186-205. = 19 s
 

V Ulfbeck, O Hansen, ‘Interplay between contract and tort in the supply chain’ in V Ulfbeck, A Andhov and K Mitkidis (eds), Law and Responsible Supply Chain Management - Contract and Tort Interplay and Overlap (New York, Routledge, 2019) 133-145 = 22 s


Ole Hansen, Maria Gausdal, ‘Implementering af bæredygtighedskrav i kommercielle aftaleforhold - kontraktretlige udfordringer og bevægelser mod tilpasning’,  under udgivelse i Juristen 5/6, 2023. 


Sune Klinge ”Privat håndhævelse af klimaforpligtelser” under udgivelse i Juristen 5/6, 2023. 


Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det anbefales at tage faget efter eller samtidigt med Civilprocesret.

Faget bliver undervist på dansk.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55312U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Sune Klinge   (11-76787168316e6f6c716a68436d7875316e7831676e)
 • Maria Edith Lindholm Gausdal   (28-7165766d653269686d786c32706d72686c737071326b657977686570446e7976326f7932686f)
Gemt den 13-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students