Speciale (cand.soc)

Kursusindhold

Specialet afrunder kandidatuddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med specialet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive specialet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Engelsk titel

Master Thesis

Målbeskrivelse

Mht. viden, har den studerende viden om:

 • Egen faglighed
 • Juridisk metode, dvs. kendskab til retskilder, retskildeanvendelse og juridisk argumentation
 • Et eller flere emner i krydsfeltet mellem egen faglighed og juridisk faglighed, som er egnet til selvstændig bearbejdning ved brug af retsvidenskabelig metode
 • Relevante videnskabsteoretiske tilgange, relevante teorier om kommunikation samt relevante juridiske og etiske forhold i forbindelse med empiriske studier

 

Mht. færdigheder, har den studerende færdigheder i at:

 • Identificere og afgrænse en problemstilling, som gør det muligt og relevant at kombinere egen faglighed med juridisk faglighed
 • At indsamle retskildemateriale og kvalificere forskellige retskilder ved indbyrdes modstrid
 • Formulere og begrunde antagelser om gældende ret med sigte på en analyse af specialets problemstilling
 • Anvende såvel professionsfaglige som juridiske begreber præcist og korrekt
 • Sikre sammenhæng mellem problemformulering og -afgrænsning, disposition, analyse og konklusion til en fagligt velbegrundet tekst

 

Mht. kompetencer, skal den studerende have kompetencer til at:

 • Strukturere et større skriftligt arbejde logisk og sammenhængende
 • Systematisk og kritisk behandle og reflektere over en valgt problemstilling
 • Argumentere logisk og præcist for konklusioner på grundlag af gennemførte analyser
 • Designe, vurdere og udvælge kvalificerede løsningsforslag til nye, ukendte problemer i egen praksis
 • Perspektivere problemstilling og konklusion, herunder at sætte et emne i samfundsmæssig kontekst, hvor det er relevant
 • Udvælge, afgrænse og begrunde de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med skrivning af specialet:

 • Nielsen, Ole Bruun ( 2011): Juraspecialet – en håndbog. DJØF Forlaget
 • Riis, Thomas & Trzaskowski, Jan (red.) (2020): Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing.
 • Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale!. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Anne Grethe (2004): Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray og Lotte Rienecker (2011): Specielt om specialer. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray (2003): Klart sprog - i opgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.
 • Rienecker, Lotte m.fl (2005).: Den gode opgave – Håndbog i opgaveskrivning på
  videregående uddannelser
  . Samfundslitteratur

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, -
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering, mundtligt forsvar
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende afleverer et skriftligt speciale.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

  -

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • Total
 • 825

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00009E
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Louise Victoria Johansen   (24-74777d717b6d367e716b7c777a71693672777069767b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 24-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students