Forvaltningsret

Kursusindhold

At tilvejebringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet nedenfor inden for det forvaltningsretlige fagområde.

 

Undervisningen er problem- og casebaseret og sker på baggrund af aktiv forberedelse og med aktiv deltagelse af de studerende. Faget vil således lægge op til diskussion af praktisk orienterede cases, herunder flere cases på det socialretlige område.
 

I faget behandles især følgende overordnede delemner; forvaltningsretlige grundbegreber, herunder dele af begrundelse, inhabilitet, sagsoplysning, databeskyttelsesretlige krav, partshøring, aktindsigt, klagevejledning, forvaltningsretlige fortolknings- og hjemmelsprincipper, herunder legalitetsprincip, saglig skønsudøvelse, skønsafvejning, og udvalgte dele af rekurskontrol, ombudsmandskontrol og domstolskontrol. Hertil kommer forvaltningens ansvar, herunder embedsmandsansvar og erstatningsansvar.

 

Engelsk titel

General Administrative Law

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

De studerende skal opnå følgende viden:

 

Demonstrere indblik i forvaltningens overordnede opbygning og funktion

Dybere forståelse for forvaltningsretlige grundbegreber

Dybere forståelse for borgerens rettigheder i forhold til offentlige myndigheder, herunder for forvaltningsretlige procesgarantier og indholdsgarantier

Dybere forståelse for forvaltningsretlige prøvelsesmuligheder og for forvaltningens ansvar

Diskutere de retssikkerhedsmæssige aspekter af betydning for den retlige relation mellem borgere og myndigheder i stat og kommune

 

De studerende skal opnå følgende færdigheder:

 

Analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante forvaltningsretlige retskilder

Analysere og diskutere grundlæggende problemstillinger om EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten

Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger af konkrete problemstillinger på førsteinstansniveau og prøvelsesinstansniveau

Analysere og diskutere forvaltningens ansvar

Inddrage samfundsmæssige – især retssikkerhedsmæssige – hensyn ved løsningen af forvaltningsretlige problemstillinger

Formidle komplekse forvaltningsretlige problemstillinger

Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

De studerende skal opnå følgende kompetencer:

 

Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig kritisk til forvaltningsretlige problemstillinger

Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af forvaltningsretlige afgørelser og dispositioner

Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne kvalificere faktiske omstændigheder og henføre dem under konkrete forvaltningsretlige regler

At kunne indgå i kollektive faglige sammenhænge

Arbejde individuelt og sammen med andre

Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Problem – og casebaseret undervisning

Info. følger

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Relevant professionsbachelor

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 min
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen vil fremgå i Digital eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2

Reeksamen

Uge 7

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 275
 • Seminar
 • 37
 • Total
 • 312

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00004U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Gøtze   (13-726e686d666a71336c74797f6a456f7a7733707a336970)
Gemt den 24-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students