Visuel kultur: Visuel kultur og teori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om visuel kultur med fokus på visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension.

Kurset består af fem dele der skifter mellem kursusgange og aktiv undervisningsdeltagelse.

Kursusgangene er opdelt i tre temaer; 1. Hvad er visuel kultur: historie og teori? 2. Det visuelle som teoretisk problem: kropslig identitet og betydning og 3. Det visuelle som social organisation: kommunikation, kritik, trans-visuel.

Hver uge er kursusgangene yderligere delt op i forelæsninger (mandag) og øvelser (tirsdag). Her behandles temaer som repræsentation og billede, visuel erfaring og betydning, det visuelle som dimension og organisation, samt visuel haptik, affekt og intersektionalitet

Aktiv undervisningsdeltagelse består af to dele der grundlæggende fokuserer på at udvikle ideer til strukturerede argumenter. I første del er der to underdele: 1. Fra ide til tekst; 10-linier,/one-pager og 2. Fra ide til tekst; synopsis for 3-5 siders opgave. I anden del af aktiv undervisningsdeltagelse er fokus på udvikling af erfaringer med opgaveskrivning til næste step af synopsis-skrivning med to dele: 1. Feedback på 3-5 siders opgave, fra ide til tekst og 2. Fra 3-5 siders opgave til eksamenssynopsis.

 

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Culture and Theory

Uddannelse

Visuel kultur

Kurset er organiseret i faste arbejdsgrupper på fire medlemmer som organiseres ved kursusstart i samarbejde med kursets deltagere og som er grundlag for øvelser og aktiv undervisningsdeltagelse. Gruppearbejde betragtes som en dynamisk dialog med peer feedback fra medstuderende og mundtlig feedback fra underviseren. Alle øvelser skal opsamles i input til Absalon, Discussions for hver gruppe. Se også info ovenfor.
Aktiv undervisningsdeltagelse er struktureret omkring input fra studerende (leverancer) samt behandling af dette i forskellige formater, baseret på et værktøj: ’baggrund-problem-argumentation’, se kursusplan.
Kursets struktur afspejles i kursusrummets struktur i Absalon.

Til kurset hører et fast pensum på 500 normalsider, der læses og behandles i første del. Det faste pensum er samlet i kursets kompendium, som er klar til køb, medio august 2023 i Campus Print Webshop:  https://webshophum-dk.ku.dk/shop/kompendier-efteraarssemester-1012s1.html

Teksterne er markeret med primær- og supplerende tekster, se kursusplanen nedenfor. Tekster bør læses to gange, over flere dage.

Kompendiet er disponeret så de enkelte tekster fortløbende passer med undervisningsgangene. Til sidst i kompendiet er der ekstra tekster, som supplerer kursets obligatoriske tekstmateriale og kan læses frivilligt (teksterne af Mirzoeff, Debord, Foster, Deleuze, samt Michelsen & Wiegand).

Hvor ikke andet er angivet, læses hele teksten i kompendiet.

 

Det er vigtigt, at du træner intenst i at tænke med det visuelle og analysere og arbejde konstruktivt og kreativt med visuelle fænomener: dvs. træner en visuel fantasi. Kig på din omverden, træn dig i at betragte visuelle fænomener og dan dig en mening om dem hele tiden gennem uddannelsen og dette kursus; store og små fænomener, upåagtede og allestedsnærværende, sociale og individuelle, mærkelige og normale, trivielle og excentriske fra skærmene i det globale finansmarked til din egen vindueskarm. Hvis din BA-uddannelse kun har givet dig få forudsætninger for at forholde sig til det visuelle, anbefales det at læse Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001 som en basisintroduktion ift. at se visuelt på verden op til kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback ved afsluttende eksamen: kommentar i Digital Eksamen

(ud over karakteren)

Mundtlig individuel feedback: obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider.

Kollektiv, individuel og peer feedback: workshop/synopsis, gruppearbejde.

Løbende feedback i drøftelser af forelæsninger, perspektiverende (afsluttende) plenum-diskussioner mm.

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig prøve
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 292
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03251U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemester 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Ib Michelsen   (7-67736f696e6b72466e7b7334717b346a71)
Underviser

Anders Ib Michelsen

Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students