SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Sproget i mennesket og mennesket i sproget – socialisering til og gennem sprog

Kursusindhold

Dette er kurset for dig der gerne vil vide mere om hvilke psykologiske konsekvenser vores deltagelse i forskellige fællesskaber har og hvilken rolle sprog spiller for vores sociale erfaring og udvikling. På dette kursus beskæftiger vi os nemlig med hvordan sprog som idé og kommunikativ praksis hænger sammen med socialisering i bred forstand på tværs af forskellige sociale arenaer. Socialisering betegner de processer der foregår når (unge) individer interagerer med omverdenen, deltager i fællesskaber og derigennem erfarer og internaliserer vurderinger og adfærd. Sådanne processer foregår oplagt i familie og uddannelsesinstitutioner (i samspil med mere bevidste opdragelses- og undervisningsstrategier), men også i andre typer af fællesskaber og igennem populærkultur, masse- og sociale medier. Desuden foregår socialisering i stor udstrækning gennem sprogbrug og interaktion, sprog medierer altså socialisering. Samtidig omfatter socialisering også forskellige opfattelser af hvad sprog er, hvordan det hænger sammen med den øvrige sociale verden og hvordan det (bør) bruges. Vi socialiseres altså til sprog gennem sprog. 

 

Vi skal beskæftige os med både teorier og empiriske studier der beskriver og belyser forskellige aspekter af socialisering til og gennem sprog og derigennem sammenhængen mellem sprog og psykologiske processer. Med afsæt i disse vil vi bl.a. komme omkring følgende temaer:

 • Sproglig kategorisering og ungdomsliv
  • Kan der være sammenhæng mellem mental mistrivsel hos unge og udviklingen af (og socialisering til) sprogbrug og kategorier der vedrører mental trivsel, normalitet og afvigelse?
  • Hvilken rolle spiller (de)konstruktion af sociale kategorier for unges selvforståelse og deltagelse i samfund og fællesskaber?
    
 • Uddannelse, individ og samfund
  • Hvilken rolle spiller uddannelsesinstitutioner for vores socialisering til sprog? Og hvordan socialiseres vi til at forstå sprog i det hele taget (i forskellige sammenhænge)?
  • Hvordan relaterer unges (forskellige former for) sprogbrug sig til sproglig socialisering i uddannelsesinstitutioner?
  • Hvilke sproglige konstruktioner og kategorier medvirker til at tilskrive mening til fænomenet og virksomheden ’uddannelse’ og hvad betyder det for vores samfundsmæssige socialisering?
    
 • Digitaliseringens betydning for socialisering
  • Hvordan påvirkes adfærd og normer for familieliv, ungdomsliv, deltagelse i uddannelse og arbejdsmarked af digitale kommunikationsteknologier? Hvordan indgår digital kommunikation i hverdagen? Hvilke muligheder og udfordringer medfører det?
  • Hvordan påvirker digitale kommunikationsteknologier og praksisser socialisering til sprog? 
Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Centrale problemstillinger samt relevante teorier, metoder og tilgange til undersøgelser af socialisering til og/eller gennem sprog i forskellige sociale sammenhænge og fællesskaber

 

Færdigheder i at:

 • Applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at belyse problemstillinger der knytter sig til sammenhænge mellem sprog og socialisering

 

Kompetencer i at:

 • Vurdere og diskutere eksisterende undersøgelser af, teorier om og tilgange til problemstillinger knyttet til sprog og socialisering samt deres konsekvenser for relevante praksisområder


Faglige mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Problemstillinger, teorier og metoder med relevans for undersøgelser af socialisering til og/eller gennem sprog i forskellige sociale sammenhænge og fællesskaber, jf. studieordningens kompetenceprofil §7.

 

Færdigheder i at:

 • Applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til belyse problemstillinger der knytter sig til sammenhænge mellem sprog og socialisering

 
Kompetencer i at:

 • Vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for praksis


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Undervisningen vil være tilrettelagt som en kombination af dialogisk holdundervisning med forelæsningselementer og mere praktiske øvelser med afsæt i de tekster og problemstillinger vi arbejder med som også forbereder jer på at gennemføre selvstændige undersøgelser af problemstillinger der vedrører socialisering til og/eller gennem sprog. I løbet af kurset introduceres I til den sproglig etnografiske metode som afsæt for gennemførsel af egne undersøgelser der danner afsæt for eksamen i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0014EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lian Malai Madsen   (5-7d7a727f7e5179867e3f7c863f757c)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students