Moderne Kultur: Kulturhistorie: forløb 2: The Age of Migration - kultur og sameksistens i forandring

Kursusindhold

Da migrationsforskerne Stephen Castles and Mark J. Miller i 1993 udgav deres indflydelsesrige bog The Age of Migration – International Population Movements in the Modern World, satte de et træffende navn på vor tid. Dets aktualitet bekræftes bestandigt. Tæt på i tid og rum er bl.a. Europas modtagelse af otte millioner fordrevne ukrainere (2022) og migrerende europæiske arbejdstageres frie bevægelighed inden for EU. Mere generelt er det 20. og 21. århundrede kendetegnet ved, at et stigende antal mennesker har forladt deres hjem for at bosætte sig i et andet land. Uanset om de har drømt om et bedre liv eller er blevet tvangsfordrevet af krig, nød, forfølgelse eller klimakatastrofer, har de bidraget til pluraliseringen af kulturer og hybridiseringen af identiteter i modtagerlandene. Kort sagt er de gensidige integrations- og transkultureringsprocesser, som migration igangsætter, en afgørende drivkraft for kulturel, social og politisk forandring. Derfor står migration centralt i kunst- og kulturvidenskaberne.

 

I dette kursus undersøger vi ud fra migrantionsteoretiske, postkoloniale og feministiske tilgange, hvordan nutidige kunstnere og kulturelle aktører har bidraget til disse forandringer med såvel samfundskritik som alternative forestillinger om sameksistens og ligeværd. Kurset introducerer først en historisk og metodisk ramme for forståelse af sammenhængen mellem migration og kultur og går derefter mere i dybden med to delemner, hvor de studerende arbejder med selvvalgt kildemateriale relateret til delemnerne (tekster, kunstværker, kulturfænomener).

 

Det første delemne fokuserer på nye fortællinger om identitet, fællesskab, historie og tilhørsforhold, især med forbindelse til Europa og Danmark. Her undersøger vi kunstnere og kulturelle aktørers arbejde med migrationsrelaterede tematikker. Kurset benytter et såkaldt postmigrantisk analyseperspektiv til at placere kulturel produktion inden for omfattende samfundsmæssige og historiske transformationsprocesser. Begrebet postmigration har såvel kritisk-analytiske som politisk-utopiske dimensioner. Det refererer ikke til en samfundsmæssig tilstand, hvor migration er ophørt, men til en række problematikker og kampe om identitet, historie og demokrati såvel som køn, racialisering, marginalisering og ulighed, der alle har et udspring i den besættelse af migranter og migrantionsdiskurser, som gennemsyrer nutidige europæiske samfund. Det andet delemne omhandler en voksende kategori af migranter: flygtninge, herunder såkaldte ’klimaflygtninge’. De rejser spørgsmål om bl.a. grænsedragninger, mediediskurser, repræsentation, medborgerskab og ekskluderet eksistens. Et centralt omdrejningspunkt er den såkaldt europæiske flygtningekrise i 2015, som affødte et væld af kunstneriske og aktivistiske refleksioner over europæisk grænse- og asylpolitik og vilkårene for flygtninge og irregulære migranter, herunder kritik af Danmarks håndtering af asylansøgere.

 

Kursets ambition er at uddybe de studerendes forståelse af sammenhængen mellem migration, kultur og samfund samt at skærpe deres metodiske kompetencer i at analysere kulturel produktion, der kan ses som et friktionsfyldt eller forhandlet resultat af et sammenløb mellem forskellige kulturer. Til det formål inddrages et begrebsapparat med relevans for analysen af et bredt spektrum af kulturproduktion og rettet mod tematikker som transnationale/flerkulturelle tilhørsforhold, kollektiv erindring, affektive økonomier, migrantisering, racialisering, hvidhed, køn, intersektionalitet og seksuel nationalisme. Sammen skal vi læse tekster af bl.a. Sara Ahmed, Naika Foroutan, Ann Phoenix, Stuart Hall, Kobena Mercer, T.J. Demos, Rob Nixon og Arundhati Roy og beskæftige os med forskellige typer kulturel produktion, dog med vægt på samtidskunst af bl.a. Ai Weiwei, Isaac Julien, Jeannette Ehlers, Superflex, Ursula Biemann og Trampolinhuset. Et yderligere formål med kurset er at give de studerende færdigheder i at udføre en selvstændig og dybdegående analyse af kulturfænomener relateret til kursets emne. Endvidere trænes de studerende i at samarbejde, idet arbejdet med materialesamlingerne foregår i grupper.

Engelsk titel

Cultural History: Part 2: The Age of Migration - culture and coexistence in transition

Uddannelse

Moderne Kultur

Fagelementet Kulturhistorie består af to kurser. Det indledende grundforløb introducere de studerende til nyere historiografiske og metodiske debatter inden for det kulturhistoriske og kulturvidenskabelige område. Det efterfølgende emnekursus, The Age of Migration, behandler et specifikt kulturhistorisk emne og introducerer undervejs til emnespecifikke metoder og begreber.

For at styrke læringen kombinerer kurserne forskellige former for undervisning og læring. Dette kursus veksler mellem forelæsninger med plenumdiskussioner, de studerendes eget analytisk arbejde (både individuelt og i grupper) samt underviser- og peer-feedback. Desuden giver udarbejdelsen af to opgaver – såkaldte materialesamlinger – studerende muligheder for at afprøve forskellige tilgange til kontekstuel og komparativ kulturanalyse. Deltagerne forventes således at være aktive i timerne (herunder gruppearbejdet) og at læse tekster og/eller forberede materiale til hver kursusgang.

Pensum for dette kursus omfatter 600 normalsider (á 2.400 tegn) og består dels af et kompendium af tekster, der tilgængeliggøres online i kursusrummet på Absalon, dels af open access-tekster og tekster, der kan tilgås enten via Det Kongelige Bibliotek eller via modulet ’semesterhylde’ i kursusrummet på Absalon. Teksterne der skal læses til første undervisningsgang, fremgår af kursusplanen.

Anbefalet baggrundslæsning forud for kursusstart:

Sten Pultz Moslund, Anne Ring Petersen og Moritz Schramm, red., The Culture of Migration: Politics, Aesthetics and Histories, London: I.B. Tauris 2015 (online i KB og på IKKs bibliotek).

 

Anne Ring Petersen, Migration into art: Transcultural identities and art-making in a globalised world, Manchester: Manchester University Press 2017 (online i KB og på IKKs bibliotek).

Husk at du skal tilmelde både et forløb 1 og forløb 2 i undervisningstilmeldingen, da modulet i Kulturhistorie består af et grundforløb i de første 4 uger af semesteret - HMKK03621U, samt dette kursus, som kører i de resterende 10 uger af semesteret.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning:

Moderne kultur 2019/2020:  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i moderne kultur 2020

Censurform
Ekstern censur
Der er ekstern censur på Kulturhistorie på Moderne Kultur, tager man det som BA-tilvalg er det uden censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 296
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03622U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Ring Petersen   (8-63707067746b7069426a776f306d7730666d)
Underviser

Anne Ring Petersen

Gemt den 09-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students