Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitik - Teori, metode og analyse

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse:

 

Dette kursus giver en introduktion til det kulturpolitiske felt og er den obligatoriske første undervisningsdel af det kulturpolitiske modul. På kurset får de studerende indsigt i kulturpolitikkens forskellige problemstillinger, og hvordan disse forholder sig til kulturproduktion og kulturforbrug. Vigtige teoretiske tilgange bliver gennemgået, hvor fokus især vil være på begreber som offentlighed, ’governmentality’, magt, diskursive formationer, kontrolsamfund, nationalisme, kulturindustri og oplevelsesøkonomi. Blandt forskere, der udvikler disse begreber, er Judith Butler, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Sara Ahmed, Kate Oakley, Anthony Smith, Evelyn Ruppert, Chantal Mouffe, Claire Bishop, Theodor Adorno, Jose van Dijck og David Hesmondhalgh.

 

Kurset arbejder løbende med diverse casestudier og introducerer vigtige metoder inden for det kulturpolitiske felt. Metoder, der introduceres og anvendes, er dokumentanalyse, kritisk diskursanalyse, kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, kvalitativ indholdsanalyse og observationer. De cases og temaer, som kurset fokuserer på, er f.eks. konstruktion af ’kanoner’, kommuners kulturpolitik, EU's kulturpolitik, public service, medieaftaler, kulturinstitutioner, ’den nordiske kulturmodel’, kulturens kvantificering og kulturel deltagelse.

 

Målet med kurset er at give de studerende redskaber til at forske inden for det kulturpolitiske felt. I denne sammenhæng vil relationerne mellem teori, metodisk design og analyse blive fremhævet og anvendt på forskellige kulturpolitiske cases. For at bestå denne første del af det kulturpolitiske modul udfører de studerende én obligatorisk opgave defineret af den ansvarlige underviser.

 

Kurset er opdelt i tre dele

 • Første del fokuserer på introduktion til kurset og det kulturpolitiske område. Introduktionen bygger på læsning og diskussion af de første tre kapitler i David Bells og Kate Oakleys bog Cultural Policy med særligt fokus på ”kulturpolitikkens kultur” og ”kulturpolitikkens politik”. Derudover vil centrale definitionstekster blive læst og relateret til den nordiske kulturmodel, samt tekster om kulturpolitik, klasse, køn og race.
 • Anden del fokuserer på mere dybdegående forståelse af teoretiske pointer for at give en relevant teoretisk ramme for studiet af kulturpolitik. Der er bl.a. fokus på begrebsmæssige forståelser af offentlighed og den offentlige sfære, ’governmentality’, ’radikalt demokrati’, kontrolsamfund, nationalisme, kulturindustri, oplevelsesøkonomi og platformssamfund. Sideløbende med diskussioner af disse teorier vil forskellige nationale og internationale kulturpolitikker og cases blive introduceret og analyseret.
 • Tredje del består af en heldags teori- og metodeworkshop, hvor de studerende gennemfører deres obligatoriske øvelse. Deltagelse i workshoppen er derfor obligatorisk.

 

 

Engelsk titel

Cultural Policy – Theory, Method & Analysis

Hver kursusgang er på 4 timer. Her vil underviseren diskutere centrale tekster efterfulgt af diskussion og analyse af cases. Som afslutning på forløbet holder vi en heldags teori- og metodeworkshop, hvor der arbejdes med kursets teorier og metoder. Første del af workshoppen fokuserer på teori, hvor de studerende arbejder på specifikke cases og fremlægger i grupper. Anden del af workshoppen er dedikeret til metoder, og her bliver de studerende bedt om at læse dagens metodiske tekster, dvs. tekster om kritisk diskursanalyse, dokumentanalyse, semistrukturerede kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observationer og kvalitativ indholdsanalyse. De studerende fortsætter med at arbejde i grupper, nu med at undersøge, hvordan forskellige metoder kan bruges i deres teoretiske udforskninger. Deltagelse i workshoppen udgør den obligatoriske øvelse. Aktiv deltagelse i denne heldagsworkshop giver forudsætningerne for det videre forløb i det kulturpolitiske modul.

De studerende bedes anskaffe følgende bog:

Bell, David & Oakley, Kate. 2015. Cultural Policy. Routledge: London & New York.

 

Kompendiet Kulturpolitik: Teori, metode og analyse kan købes før studiestart.

 

Studerende skal selv finde frem til online-artikler og bogkapitler gennem deres egne KU-logins i KUBIS.

 

Eksempler på tekster:

 

Adorno, Theodor. 2001. “Culture Industry Reconsidered”. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Routledge Classics, London and New York, pp. 98-106.

Ahmed, Sara. 2007. “’You End Up Doing the Document Rather Than Doing the Doing’: Diversity, Race, Equality and the Politics of Documentation”. Ethnic and Racial Studies, vol 30 (4), 590-609.

Bishop, Claire. 2012. “The Social Turn: Collaboration and Its Discontents”. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso, London & New York, pp. 11-40.

Butler, Judith. 2015. “Gender Politics and the Right to Appear”. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge & London, Harvard University Press, pp. 24-65.

Foucault, Michel. 2002. ”Governmentality”. Power: Essential works of Foucault 1954-1984. Volume 3. (James D. Faubion (ed.). Penguin Books, London, pp. 201-222.

Habermas, Jürgen. 1992. ”Social Strutures of the Public Sphere”. Structural Transformations of the Public Sphere: An inquiry into a Category of Bourgeois Society. Polity Press, Cambridge, pp. 27-43 & 51-56.

Mouffe, Chantal. 1999. ”Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism”. Social Research, 66 (3), pp. 745-758.

Williams, Raymond. 1981. ”Towards a Sociology of Culture”. Culture. Fontana Press, London, pp. 9-32.

Kulturpolitisk emne på Moderne kultur og Kunsthistorie er opdelt i to dele. Den første del er obligatorisk for alle studerende og består af kurset: Kulturpolitik: Teori, metode og analyse. I anden del vælger de studerende ét ud af følgende tre kurser: Det moderne museum, Digital kulturpolitik eller Demokratisering af kunst og kulturelt demokrati

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 192
 • Total
 • 220

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03615U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarki Valtýsson   (9-79646f777c76767271436b7870316e7831676e)
Underviser

Bjarki Valtýsson

Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students