INF: Projektorienteret forløb 15E (forår)

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her på :

Bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

Bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar til instituttets postkasse:
komm-praktik@hum.ku.dk

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i en organisation eller virksomhed
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder i forhold til konkrete, mindre arbejdsopgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse
 • løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.

Den studerende opgiver 400 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af rele-vans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglit-teratur inden for informationsstudier, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har væ-ret opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 11-15 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt.

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisationsanalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Interview med nærmeste foresatte/leder om virksomhedens strategi (3-4 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis (4-5 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Den studerendes arbejdsopgaver skal være relevant for fagområdet informationsstudier.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme som ved ordinær eksamen, august 2023

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 34,5
 • Praktik
 • 375
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB10087U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Vejledning efter aftale
Kapacitet
Kurset kan kun følges af studerende indskrevet på Centralfag BA-Informationsstudier
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Konzack   (7-6e72717d64666e436b7870316e7831676e)
Gemt den 25-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students