FM Kreative film- og mediebrancher/Seminar A

Kursusindhold

Seminaret vil behandle film og serier fra et industrielt synspunkt og en række delemner i tilknytning hertil. Et spørgsmål vil være hvordan film og serier bliver finansieret, herunder private og offentlige bidrag på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Distribution og de forskellige vinduer vil også blive behandlet, samt de måder som forskellige aktører promoverer deres indhold online på. De forskellige typer af platforme og bl.a. Netflix’ betydning, samt sammenhængen mellem public service broadcastere og deres platforme, vil blive diskuteret. Endelig vil de kreative mediers arbejdsvilkår blive tematiseret, herunder betydningen af fagforeninger, udflytning af produktioner, køn, magt og diversitet. En gennemgående tråd vil være sammenhængen mellem marked, teknologi og regulering, blandt andet forskellige forretningsmodeller, støtteordninger og aktører. Deltagerne vil blive introduceret for undersøgelsesmetoder og kilder til data om de kreative medieindustrier, og vi vil invitere gæster, der kan give indblik i aktuelle udfordringer i film- og mediebranchen.

 

Engelsk titel

FM Creative Film and Media Industries/Seminar A

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 de særlige teoretiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som har styret film- og medievidenskabens begrebsudvikling og dennes sam-menhæng med teknologiske, sociale og kulturelle ændringer.

 de analytiske implikationer af anvendelsen af forskellige typer af film- og medievidenskabelige begreber i forhold til en lang række forskel-lige kontekster, såvel historisk som i den aktuelle film- og mediekul-tur.

 teorier om digitaliseringen og dennes indflydelse på den film- og me-dievidenskabelige begrebsudvikling.

 sammenhængen mellem teori og metode i forhold til analyse af film- og medievidenskabelige tekster og kommunikative processer.

Færdigheder i at

 udfolde teoretiske begreber og diskutere disse i såvel deres historiske specificitet som i en række kontekster.

 demonstrere teoriers forklaringskraft, deres muligheder og begræns-ninger, igennem eksemplariske analyser.

 forstå de analytiske problemer inden for film- og medievidenskaben, som digitaliseringen har rejst.

 kritisk at evaluere begrebsbrug ved hjæp af komparative argumen-ter.

Kompetencer til at

 redegøre for teoretiske begreber og demonstrere disses analytiske forklaringskraft i forhold til forskellige medier og platforme.

 diskutere teoretiske skoler i forhold til hinanden og vurdere de analy-tiske konsekvenser forbundet med forskellig teoribrug.

 anvende den rette teori og de metoder, den afføder, i forhold til ana-lytisk hensigt, kontekst og brugssituation.

Pensum

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03532U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Petar Mitric   (5-7368776475436b7870316e7831676e)
 • Eva Novrup Redvall   (3-7485704f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Petar Mitric/Eva Novrup Redvall

Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students