FM Kreative film- og mediebrancher/Seminar A

Kursusindhold

Seminaret har overskriften ”Film, tv og digitale billedfortællinger” og vil have fokus på de kreative film- og mediebrancher fra en række forskellige perspektiver forbundet med produktion og distribution af indhold i det aktuelle medielandskab. Vi skal bl.a. beskæftige os med udvikling, finansiering og produktion af film og serier ud fra teorier om kreative samarbejder/processer og arbejdsvilkår såvel som om forretningsmodeller og støtteordninger på både nationalt, regionalt og internationalt niveau. Vi skal arbejde med forskellige distributionsformer og værdikæder på tværs af platforme for public service broadcastere, store streamingtjenester og DIY-aktører i en tid præget af store forandringer inden for både produktion og distribution af indhold. Der vil være oplægsholdere fra branchen og løbende inddragelse af aktuelle udviklinger og udfordringer for at sikre, at I som studerende kan formulere relevante forskningsspørgsmål og blive klædt på til at arbejde i og med de danske film- og mediebrancher. I den forbindelse vil vi bl.a. have tematisk fokus på spørgsmål om diversitet, mangfoldighed og ordentlige arbejdsforhold; om igangværende arbejde med at omstille de danske brancher til mere bæredygtige arbejdsgange/produktionsformer; om nye tilgange til publikumsudvikling; og om brug af ny teknologi (som fx AI og forskellige former for VFX). Undervejs vil vi trække på viden fra igangværende forskningsprojekter, og I vil blive introduceret for, hvordan man kan anvende en bred vifte af både kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge film- og mediebrancherne ud fra en bred vifte af datakilder.

Engelsk titel

FM Creative Film and Media Industries/Seminar A

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 de særlige teoretiske og videnskabsteoretiske spørgsmål, som har styret film- og medievidenskabens begrebsudvikling og dennes sam-menhæng med teknologiske, sociale og kulturelle ændringer.

 de analytiske implikationer af anvendelsen af forskellige typer af film- og medievidenskabelige begreber i forhold til en lang række forskel-lige kontekster, såvel historisk som i den aktuelle film- og mediekul-tur.

 teorier om digitaliseringen og dennes indflydelse på den film- og me-dievidenskabelige begrebsudvikling.

 sammenhængen mellem teori og metode i forhold til analyse af film- og medievidenskabelige tekster og kommunikative processer.

Færdigheder i at

 udfolde teoretiske begreber og diskutere disse i såvel deres historiske specificitet som i en række kontekster.

 demonstrere teoriers forklaringskraft, deres muligheder og begræns-ninger, igennem eksemplariske analyser.

 forstå de analytiske problemer inden for film- og medievidenskaben, som digitaliseringen har rejst.

 kritisk at evaluere begrebsbrug ved hjæp af komparative argumen-ter.

Kompetencer til at

 redegøre for teoretiske begreber og demonstrere disses analytiske forklaringskraft i forhold til forskellige medier og platforme.

 diskutere teoretiske skoler i forhold til hinanden og vurdere de analy-tiske konsekvenser forbundet med forskellig teoribrug.

 anvende den rette teori og de metoder, den afføder, i forhold til ana-lytisk hensigt, kontekst og brugssituation.

Pensum

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.

Hvis der er for mange tilmeldte bliver der foretaget en lodtrækning. Dem der taber lodtrækningen bliver flyttet til Seminar B.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 Mindst 75 % fremmøe

 2 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

August

se   Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03532U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
--
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Petar Mitric   (5-81768572835179867e3f7c863f757c)
 • Eva Novrup Redvall   (3-7485704f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Petar Mitric/Eva Novrup Redvall

Gemt den 30-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students