FM, Undersøgelsesdesign og empiriske metoder - Seminar A: Film, TV, og digitale billedfortællinger: Den digitaliserede stumfilm

Kursusindhold

I dette seminar kommer I til at arbejde med metodiske problemstillinger ud fra reelle forskningsaktiviteter og samtidig bidrage til et igangværende videnskabeligt kortlægningsarbejde i samarbejde med DFI (Det Danske Filminstitut). Udgangspunktet er den omfattende samling af filmhistorisk materiale, som DFI har gjort tilgængelig digitalt på websitet stumfilm.dk: et stort antal film (ca. 100), men også billeder, programhæfter, manuskripter mm. I vil bl.a. kunne lave kvantitative stilanalyser og distant readings af handlingsbeskrivelser, men også analyser af, hvordan DFI arbejder med digital formidling af kulturarven. Jeres arbejde vil indgå som bidrag dels til en samlet kortlægning af dansk stumfilms æstetiske normer, genrer, mands- og kvinderoller mm., dels til udformningen af et kommende forskningsprojekt om formidling af film- og kulturhistorie i en digitaliseret medieverden. Jeres resultater vil kunne indgå som en ressource på stumfilm.dk, hvor I vil blive krediteret for deres arbejde. Seminaret har fået støtte af Københavns Universitets 2023-pulje som eksperiment med forskningsintegration i undervisningen.

Seminaret vil i den første del af semestret køre parallelt med forelæsninger, så vi den ene undervisningsgang hver uge vil drøfte det stof, der præsenteres i forelæsningerne, mens den anden vil være fokuseret på emnespecifikke metodiske problemstillinger. Historiske metoder vil stå centralt. I løbet af semestret skal I selv gennemføre en videnskabelig undersøgelse, gerne i en gruppe, og på grundlag af den skrive en forskningsrapport, som afleveres som materiale for den mundtlige eksamen. Materialet afleveres normalt midt i december, og den mundtlige eksamen afholdes i januar. Efter eksamen holdes et evalueringsseminar på DFI i januar.

Engelsk titel

Research Design and Empirical Methods - Seminar A

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab,2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • kvalitative og kvantitative empiriske forskningsmetoders anvendelighed i besvarelsen af et givet forskningsspørgsmål
 • kvalitative og kvantitative metoders videnskabsteoretiske grundlag og forklaringskraft samt deres forankring i forskellige forskningstraditioner
 • mixed methods-strategier, inklusive brug af digitale it-værktøjer, disses komplekse samvirken, og hvordan de kan appliceres på forskellige film- og medievidenskabelige spørgsmål.

 

Færdigheder i at

 • udforme et forskningsspørgsmål og opbygge et komplekst, teoretisk forankret, undersøgelsesdesign, der nødvendiggør brug af flere empiriske metoder
 • bruge forskellige værktøjer til at indsamle og analysere såvel forskellige typer som mængder af data samt reflektere kritisk over de anvendte redskaber samt analysens resultater
 • fremlægge et undersøgelsesdesign og argumentere for de valgte metoder i både skriftlig og mundtlig form.

 

Kompetencer til at

 • vælge og kombinere de rette metodiske og teoretiske redskaber til at løse et forskningsspørgsmål
 • evaluere den valgte strategi og undersøgelsens anvendelighed og validitet i forhold til bestemte brugsfunktioner og –sammenhænge
 • tilrettelægge, gennemføre og fremlægge resultaterne af en empirisk undersøgelse forankret i film- og medievidenskabelig teori og metode.

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde. I første halvdel fokuserer kurset på de grundlæggende stadier i forskningsdesigns, hvor forelæsninger og seminarer supplerer hinanden på ugebasis. Anden halvdel af semestret består primært af seminarer, hvor de studerende arbejder med deres egne selvstændige projekter i grupper. Desuden vil der blive afholdt et kort kursus i brug af relevant software til dataindsamling.

De fælles forelæsninger benytter en grundbog i undersøgelsesdesigns og empiriske metoder. Seminarundervisningen fokuserer på akademiske tekster med relevans for de enkelte seminarspors fokus. Der undervises og læses tekster udelukkende eller hovedsageligt på engelsk.

Udover en tilmelding til dette seminar, skal der også være en tilmelding til forelæsningsrækken HFMK03501U. De to tilmeldinger tæller 15 ECTS.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2-3 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af seminar-underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”. Oversigten offentliggøres ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

 

Februar

se  Eksamensoversigt under ”find tid og sted”.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 367,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFMK03502U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Casper Tybjerg   (6-6c6a7c796e7b49717e7637747e376d74)
Underviser

Casper Tybjerg

Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students