Åbent Universitet - Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

Kursusindhold

Åbent Universitet 2023 Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi

 

Spørgsmålet om erkendelsens natur, kilder og struktur opstår ofte, når vi bliver bedt om at begrunde vores påstande, eller i det hele taget når vi reflekterer over vores tankeprocesser. Måske netop dette faktum forklarer den afgørende position, som erkendelsesteorien indtager blandt de filosofiske fag. I hvilken omfang er en persons udsagn eller tanker om en begivenhed, om en tings eksistens eller om dens egenskaber udtryk for en sand viden? På hvilke betingelser bliver vores formodninger om verden kvalificeret som erkendelse? Er nogle erkendelseskilder (f.eks. introspektion, sanseerfaring, hukommelse, fornuft, etc.) mere pålidelige end andre, når det drejer sig om at opnå viden om noget? Kan denne viden opnås individuelt, eller er erkendelsen et socialt fænomen? Eller endnu mere grundlæggende: Er det overhovedet muligt at opnå sand viden om noget? – Disse er nogle af de spørgsmål, som erkendelsesteorien (også kaldt ”epistemologi”) beskæftiger sig med. Som alle andre filosofiske fag dækker denne disciplin over forskellige teoretiske positioner, dvs. diverse forsøg på at beskrive et fænomen, i dette tilfælde erkendelsesfænomenet. Der findes desuden forskellige adgangsveje til epistemologiens problemfelt. Nogle af dens problemstillinger handler primært om muligheden for en begrundelse af erkendelsen, mens andre handler om erkendelsens oprindelse og struktur. Kurset giver indsigt i disse problemstillinger og deres indbyrdes relationer samt i nogle af de vigtigste begreber og argumenter, som indgår i moderne erkendelsesteoretiske debatter. Men selve tanken om en mulig viden om verden synes at forudsætte, at der findes et væsen, der har bestemte oplevelser og kan være ”bevidst” om dem. Bevidsthedsfilosofien (”Philosophy of Mind” hos engelsktalende) er den disciplin, der analyserer denne forudsætning og undersøger dens filosofiske implikationer. ”Bevidsthed” er som bekendt et af de mange udtryk (psyke, sjæl, sind, ånd, intellekt), som traditionelt anvendes som benævnelse for det mentale – ofte i dets modsætning til det fysiske. Det såkaldte ”psyko-fysiske problem” eller sjæl-legeme-problemet spiller derfor en central rolle i bevidsthedsfilosofien. Men også i dette tilfælde kan man tale om diverse problemstillinger. Nogle af bevidsthedsfilosofiens problemer handler om bevidsthedens natur: Er bevidstheden en immateriel og rent tænkende ”substans” differentieret fra en fysisk substans? Eller er bevidstheden kun et ”epifænomen” til det, der sker i hjernen? Kan man måske undgå hele diskussionen ved at hævde en ”identitet” mellem en bestemt sindstilstand og en bestemt neurologisk tilstand? Eller må man snarere beskrive mentale egenskaber som ”funktionelle” egenskaber? – En anden række af problemstillinger handler om bevidsthedens struktur. Her finder vi konkurrerende teorier, der forklarer det mentales strukturering ved anvendelse af modeller baseret på f.eks. kausale mekanismer, relationer mellem mentale tilstande, principperne for integrering/spredning af information, etc. Disse er nogle af de emner, som vil blive gennemgået på kurset.

 

Litteratur: 1) Jan Riis Flor, Erkendelsesteori: En indføring, Folkeuniversitet, Museum Tusculanums Forlag, København, 2001. 2) Jan Faye & Asger Kirkeby-Hinrup, Moderne bevidsthedsfilosofi: Problemer, teorier, evidens, Nord Academic-Gad Forlag, 2022. 3) Et udvalg af primærtekster, som lægges elektronisk på fagets digitale rum

Engelsk titel

Open University - Epistemology and Philosophy of Mind

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIB00801E

 

Kandidatsidefag i Filosofi, 2020-ordning.

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIK04141E

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere: Viden om og forståelse af • centrale begreber, argumenter og positioner, erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi, herunder emner som forholdet mellem bevidsthed og hjerne, mentale tilstandes indhold, mental kausalitet, perception, intentionalitet, filosofiske teorier om viden, skepticisme, evidens, epistemisk begrundelse og social erkendelsesteori. • den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder. • autoritative redskaber inden for faget i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for fagelementets emne. Færdigheder i at • redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi • beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde. • placere erkendelsesteoretiske og bevidsthedsfilosofiske og problemer, metoder og positioner i deres historiske og systematiske sammenhæng. • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling. Kompetencer til at • forstå, reflektere over og selvstændigt vurdere komplicerede problemstillinger. • bringe perspektiver fra forskellige fagfilosofiske traditioner i dialog med hinanden.

Forelæsning og seminar

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af
aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 30 minutter inklusiv votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: • Godkendt mindst 5 af de 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½-3 normalsider hver. Yderligere oplysninger om den aktive undervisningsdeltagelse kan ses i kursusbeskrivelsen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2024

Reeksamen

Februar 2024

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 354
 • Total
 • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ00802U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.

 

Se aktuel prisoversigt

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Darío David González   (6-7673847b8179527a877f407d8740767d)
Underviser

Dario Gonzalez

Gemt den 14-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students