DAN; Sproget i den digitale offentlighed

Kursusindhold

På dette kursus beskæftiger vi os med sprog og social interaktion i den digitale offentlighed – eller måske mere præcist de digitale offentligheder. Der er altså på dette kursus fokus på de sproglige og sociale møder, der finder sted i de områder af vores digitale hverdagsliv, hvor vi interagerer med mennesker, som vi ikke nødvendigvis kender på forhånd eller omgås med til daglig.

 

Vi skal bl.a. beskæftige os med de ”nye” digital arbejdspladser, hvor vi skal undersøge mødet mellem influencere og deres følgere. I denne forbindelse skal vi bl.a. analysere, hvordan forholdet mellem økonomiske interesser og ”det autentiske” ofte bliver bragt op til forhandling i interaktioner i kommentarsporene på Instagram og andre sociale medier. Vi skal også besøge de digitale forsamlingshuse og se hvad der sprogligt og socialt karakteriserer disse semi-offentlige fælleskaber, som er karakteriseret ved at være interessedrevne internetfora eller geografisk forankrede facebooksider. Vi skal også beskæftige os med politikernes tilstedeværelse online og undersøge de kommunikative aspekter af den politiske debat på de sociale medier. Hvis vi tør, skal vi ydermere finde ud af hvad der karakteriserer den såkaldte ”grove tone” i debatten – både i praksis og som diskursivt fænomen i den offentlige debat. Endelig skal vi stifte bekendtskab med begrebet digital intimitet ved at se på forskellige online dating praksisser. Her skal vi bl.a. undersøge, hvilke sproglige og semiotiske strategier, der anvendes, når mediebrugere henholdsvis indleder, vedligeholder og afslutter romantiske eller intime relationer på tværs af forskellige sociale medier.

På kurset arbejder vi med kommunikationsfokuseret medieteori, diskursteori og nyere sociolingvistisk teori om medie- og sprogbrug. I vores analyser går vi hovedsageligt interaktionelt til værks, når vi studerer sprog og sprogbrug i de digitale offentligheder. Metodologisk vil kurset lægge op til, at de studerende selv skal udføre online etnografisk feltarbejde på internettet. Du skal altså have lyst til at arbejde praktisk med dataindsamling og være nysgerrig på hvad der egentlig foregår menneskers offentlige digitale liv ud fra et sprogligt og interaktionelt perspektiv.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • relevante begreber, teorier og metoder inden for nyere sprog, medie- og interaktionsforskning
 • relevante historiske udviklinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for relevant medie-, interaktions- og sprogteori og metode og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende interaktionsanalytiske eller diskursanalystiske værktøjer på et relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere digital interaktion i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende den sprog- og interaktionsfokuserede medieforsknings videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsforkuerede medieforskning
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere digital sprogbrug i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, datasessions, gruppearbejde og individuel vejledning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0064EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Candefors Stæhr   (5-6370667576426a776f306d7730666d)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students