DAN; Litteraturhistoriografi: At genskrive hjemlandet. Provinsialisering og oceanisering i dansk litteratur

Kursusindhold

Er der en ny boksekamp i gang mellem ’centrum’ og ’periferi’ i den nye danske lokallitteratur? Et oprør mod københavnske normer og standarder, mod byens kulturelite samt mod traditionelle hovedspor i litteratur- og kulturhistorien? Eller er det mere en geografisk sorg end vrede? Kurset giver en indføring i studiet af lokalgeografiens opblomstring i moderne dansk litteratur forstået som et særligt kulturelt perspektiv på nationen, storbyen og verden. Fokus vil være på de markante forestillinger i denne litteraturtendens om centrum og periferi, nationen og hovedstaden. Decentreringen viser sig som en ny kulturgeografisk selvbevidsthed knyttet til mindre øer, havet, den jyske hede, småbyer og landlige omgivelser, men også til ’udkante’ af København.

Kurset behandler centrum-periferi-problematikken ved at se på, hvordan denne litteratur

1) griber tilbage til internt dansk-koloniale forestillinger om især Jylland,

2) former sig i forhold til stedsbeskrivelser i tidligere dansk litteratur herunder i dansksproget litteratur fra tidligere danske kolonier i Nordatlanten,

3) gør brug af ældre æstetiske former som klassisk epik og endelig

4) reproducerer postkolonialismens forestilling om Vesten og ’resten’ på lokalt-nationalt plan ved at forstå sig selv dels som en rest i nationen, dels som en rest i metropolen.

Vi ser endvidere på, hvordan alle disse greb kobles til modernitetens forestillede geografier i form af forbindelser mellem det lokale, nationale, regionale og globale. Vi læser bl.a. tekster af Suzanne Brøgger, Josefine Klougart, Glenn Bech, Ida Jessen, Dennis Gade Kofod. Teksterne er primært romaner, men også rap-tekster. Den teoretiske baggrund hentes fra den spatiale vending inden for kunst og humaniora i de senere årtier: litteratur- og kulturgeografi, postkolonialisme og ø-studier.

Engelsk titel

Rewriting the Homeland. Provincialization and Oceanization in Danish Literature

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Moderne dansk lokallitteratur, som på samme tid udspringer af en bevidsthed om det lokale, nationale, regionale og globale.
 • Centrale dele af litteraturgeografiens og postkolonialismens begreber, teorier og metoder
 • Hvordan litteraturgeografien og postkolonialismen indgår i en større historisk sammenhæng i danskfaget


Færdigheder i at:

 • at præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for litteraturgeografien og postkolonialismen på en klar og nuanceret måde og med brug af områdernes begreber
 • redegøre for litteraturgeografiens og postkolonialismens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende litteraturgeografiens og postkolonialismens analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere litteraturgeografiens og postkolonialismens i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for litteraturgeografien og postkolonialismen selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Moderne dansk lokallitteratur, som på samme tid udspringer af en bevidsthed om det lokale, nationale, regionale og globale.
 • Centrale dele af litteraturgeografiens og postkolonialismens teorier og metoder


Færdigheder i at:

 • At anvende litteraturgeografiens og postkolonialismens analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelse af disse i forhold til den givne problemstilling.
 • Give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for litteraturgeografien og postkolonialismen
 • Formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • Implacere litteraturgeografien og postkolonialismen i en teoretisk sammenhæng og forholde sig til metoderne på feltet.
 • At arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, gruppearbejde, forelæsninger. Derudover walk and talk-seancer, hvor de studerende diskuterer en tekst, et billede, en podcast, hvorefter diskussionerne fremlægges i plenum.

Forventet besøg af forfatterne Glenn Bech, Ida Jessen og Suzanne Brøgger

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0062EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bergur Rønne Moberg   (6-7274676a776c456d7a7233707a336970)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students