DAN; Litteraturen i praksis: Litteratur og bæredygtighed

Kursusindhold

Menneskets forhold til naturen har aldrig været mere brændende end i dag, hvor vores omgang med naturen truer grundlaget for vores eget liv. Det 20. århundredes forestilling om menneskets gradvise bemestring og omskabelse af naturen i sit billede er med bæredygtighedskrisen blevet erstattet af usikkerhed og angst. Vi erfarer en natur, som på en gang er alt for skrøbelig og alt for stor og overvældende.

 

I forhold til litteraturen giver dette en eksistentielt ny situation for læsere og forfattere, der både (på forfattersiden) fører til nye litterære genrer og til omformninger af etablerede genrer og til (på læsersiden), at også ældre litteratur læses med nye briller – med en spørgen til deres menneskebillede og til deres billede af forholdet mellem menneske og natur.

 

På kurset skal vi tage disse nye briller på se, om de kan gøre os nysgerrige på trods af vores usikkerhed og angst, der er lige så forståelig og menneskelig, som den er ubrugelig. Igennem den nysgerrighed vil vi søge at forstå litteraturens mangfoldige fremstillinger af forholdet mellem menneske og natur – historisk og i nutiden. Litterær forståelse kan ikke alene løse bæredygtighedskrisen, men litteraturen udgør en væsentlig del af samfundets idégrundlag, og en bedre forståelse af forholdet mellem bæredygtighed og litteratur kan derfor også bidrage til samfundets samtale om bæredygtighedsspørgsmål.

 

Teoretisk tager kurset udgangspunkt i den moderne genreforsknings beskrivelse af genrer som sociale handlinger (Miller), der tager form af ytringer i konstant dialog (Bakhtin, Freadman). På den baggrund forsøger vi på kurset at opfatte værkerne som svar på tidligere ytringer og som forsøg på at sikre bestemte svar. Vi sætter denne tilgang i spil over for den økokritik, der er udviklet i litteraturvidenskaben som svar på bæredygtighedskrisen og oftest aktiveres i drøftelser af kursets emne.

Engelsk titel

Literature in practice: Literature and Sustainability

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Forholdet mellem bæredygtighed og litteratur
 • centrale dele af genreforskningen og økokritikkens begreber, teorier og metoder
 • Udviklinger i forståelsen af forholdet mellem mennesker og natur igennem litteraturhistorien


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for forholdet mellem bæredygtighed og litteratur på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for genreforskningens og økokritikkens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende fagets teoretiske analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • Selvstændigt forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse af kursets emne
 • fokusere på og perspektivere bæredygtighed og litteratur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for bæredygtighed og litteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Forholdet mellem litteratur og bæredygtighed
 • Viden om genreforskningens og økokritikkens relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende genreforskningens og økokritikkkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for spørgsmålet om bæredygtighed og litteratur
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • forbinde teoretiske og analytiske overvejelser i en forståelse af kursets emne
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, individuel vejledning, holdundervisning eller en blanding af flere undervisningsformer?

Der veksles mellem kortere forelæsninger, teorigennemgange og fælles analyser.
Der bliver mulighed for kortere gruppearbejder og god plads til, at studerende kan formulere egne synspunkter. Udvalget at litterære tekster til analyse, drøftes med de studerende, der kommer til at være med til at foreslå og vælge kursuslitteraturen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0061FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sune Auken   (6-76787164786e436b7870316e7831676e)
Gemt den 07-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students