DAN; Kommunikation: Kommunikatørens værktøjskasse: Undersøgelsesmetoder for humanister

Kursusindhold

Ønsker du, at din chef og dine kolleger lytter til din faglige anbefalinger? Vil du gerne have de metodiske og analytiske værktøjer, som forventes af dygtige kommunikationsmedarbejdere i erhvervslivet og gør dig til en eftertragtet kandidat? Kan du se dig selv arbejde som professionel intern eller ekstern konsulent, der giver ledere og kolleger i virksomheder og organisationer ny databaseret indsigt i deres kommunikationsstrategier og -tiltag? Så skal du tage dette kursus. Kurset er strikket sammen, så de præsenterede metoder kan  bruges i en lang række jobs, også uden for kommunikationsområdet.

 

"Det at lave undersøgelser er et kæmpe forretningsområde, så derfor søger vi hele tiden medarbejdere, der kan det. Og det forventes hele tiden, at vores analyser og anbefalinger bygger på solide data" – Direktør Kresten Schultz Jørgensen, Oxymoron A/S

 

En central del af arbejdet som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller - konsulent er at levere de dybdegående analyser, som vigtige strategiske beslutninger kan bygge på. Eksempelvis om en virksomhed bør kommunikere til deres kunder eller samarbejdspartnere på en ny måde. Som færdiguddannet kommunikatør er det således ikke nok, at du kan udarbejde SoMe-kampagner og skrive fængende tekster. Hvis du vil skabe dig en spændende karriere, skal du også være i stand til at kunne undersøge, hvordan dine og andres kommunikationstiltag fx opleves, italesættes, gøres eller bruges. Derfor klæder dette kursus dig på med teoretisk viden og praktisk knowhow om forskellige dataindsamlings- og analysemetoder, som gør dig i stand til at lave kommunikationsfaglige undersøgelser af høj kvalitet. Kort sagt lærer du at stille de rigtige spørgsmål, belyse problemstillinger fra forskellige vinkler ud fra indsamlede data og finde frem til værdiskabende svar.

 

FORM OG INDHOLD: Kursusgangene er organiseret med en blanding af oplæg, gæster udefra, teoridiskussion og praktiske øvelser, der giver dig og dine medstuderende kompetencer til at anvende forskellige metoder i praksis. Alle oplæg holdes af underviser og gæsteoplægsholdere. Du vil både blive introduceret for kvalitative og kvantitative metoder, men med særlig vægt på de kvalitative. Vi skal bl.a. arbejde med deltagerobservation, shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, autoetnografi, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi, surveys, eksperimenter og rollespil. Udover at kvalificere dig til at gennemføre dine egne undersøgelser, lærer du også at evaluere andres undersøgelser med blik for systematik og videnskabelig fremgangsmåde.

Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål, valg af dataindsamlingsmetoder, tilrettelæggelse af en undersøgelse, indsamling af data, valg af analysemetoder, formidling af resultater, samt naturligvis om begreber som validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. Du vil således få et solidt fundament for at indgå i professionelle sammenhænge, hvor analytiske kompetencer er stærkt efterspurgte, hvad enten det er som ekspert i et konsulenthus eller kommunikationsmedarbejder i en privat virksomhed, offentlig institution eller interesseorganisation.
 

DIN EGEN UNDERSØGELSE: For at give dig konkret erfaring vil du igennem semesteret arbejde på din egen case – enten alene eller i en gruppe – hvor du indsamler og analysere data via udvalgte metoder. Du vælger selv casen og metoderne; de skal blot opfylde eksamenskravene og du skal naturligvis kunne argumentere fagligt for dine valg. Du kan vælge at lave din undersøgelse selv, eller i samarbejde med en virksomhed eller organisation, som har et konkret emne, de gerne vil blive klogere på, og hvor dine resultater kan gøre en forskel for de beslutninger, de står over for at skulle træffe. Dette arbejde vil primært finde sted uden for selve undervisningen. Undervejs i semesteret vil der løbende være mulighed for sparring og vejledning fra underviser på din egen undersøgelse, og der vil også være statusfremlæggelser på holdet, så vi alle kan have fokus på fremdrift, og lære af arbejdet med udfordringer undervejs. Du kan derfor se frem til et lærerigt semester, hvor du rykker dig i din professionelle viden og kunnen. 

De fleste synes, det er rigtig sjovt at designe og gennemføre deres egen lille undersøgelse, og det bliver kun sjovere af at gøre det i en gruppe af medstuderende. Og jo større en gruppe, man er, desto mere ambitiøs en undersøgelse kan man naturligvis lave. Du vælger selv, om du vil arbejde alene eller være en del af en gruppe. Underviser faciliterer gruppedannelsen, men de studerende selv danner grupperne.

 

SPECIALEFORBEREDENDE: Omdrejningspunktet for kurset vil være de essentielle metodiske spørgsmål: Hvad vil jeg vide, hvordan vil jeg finde ud af det, hvad har jeg fundet ud af det, hvad giver det os af ny viden, og hvad kan det bruges til? Da kurset fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, henvender det sig særligt til studerende inden for sprog, kommunikation og kultur. Indholdet er særdeles relevant i forhold til de øvrige kommunikationskurser på NorS, hvori der indgår dataindsamling og -analyse, ligesom det klæder dig på til din specialeskrivning, hvor du måske ønsker at samarbejde med en virksomhed. Mange studerende vælger at arbejde videre med de indsamlede data i deres speciale. Det giver ro på specialeprocessen, at data er indsamlet.

Engelsk titel

Methods for Communication and Culture

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • forskellige kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder,
 • centrale dele af metodefagets begreber og teorier, herunder begreber som metodetriangulering, generaliserbarhed, validitet og reliabilitet,
 • kodning og kategoriseringsarbejde i data,
 • forskellige kvalitative analysemetoder.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger i forbindelse med design og gennemførelse af en undersøgelse på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber,
 • redegøre for og reflektere over de fordele og ulemper, der er knyttet til forskellige dataindsamlingsmetoder,
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde, afhængigt af de valgte dataindsamlings- og analysemetoder,
 • anvende analytiske værktøjer på indsamlet materiale.

 

Kompetencer i at:

 • formulere et eller flere forskningsspørgsmål og sammensætte et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign, som vil kunne besvare disse spørgsmål,
 • indsamling af data og gennemføre en undersøgelse efter forudgående design,
 • formulere og belyse problemstillinger inden for et konkret undersøgelsesfelt på selvstændig og videnskabelig vis ved hjælp af den tilrettelagte undersøgelse,
 • sammenfatte undersøgelsesresultater og og perspektivere dem til det undersøgte felts praksis under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0057FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mie Femø Nielsen   (5-6968707268436b7870316e7831676e)
Gemt den 14-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students