DAN; Struktur, variation og norm: Videregående dansk grammatik

Kursusindhold

Grammatik handler om de valg vi er nødt til at træffe for overhovedet at kunne ytre meningsfulde sætninger. På den måde er grammatikken sprogets kerne og sprogvidenskabens hjerteblod. Et godt kendskab til dansk grammatik giver grundlag for bedre tekstanalyser, bedre tekstproduktion og videre forskning i dansk sprog og sprogbrug.

Dette kursus vil for det første give et dybdegående indblik i udvalgte aspekter af dansk grammatik, bøjning og ledstilling samt forskelle mellem tale- og skriftsprog. Udgangspunktet er den store referencegrammatik Grammatik over det Danske Sprog (GDS).

For det andet vil kurset introducere til forskellige metoder i studiet af grammatiske fænomener, ligesom GDS’ teoretiske udgangspunkt, den danske strukturalistisk-funktionelle tradition, vil blive sammenholdt med andre tilgange til grammatik, nemlig den variationistiske sociolingvistik og den sprogbrugsbaserede grammatik (usage based grammar, herunder konstruktionsgrammatik). Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk materiale samt det forventes at deltagerne på forhånd har et kendskab til dansk grammatik svarende til det der beskrives i Lisa Holm Christensen & Robert Zola Christensen: Dansk Grammatik, Syddansk Universitetsforlag, eller i Christian Becker-Christensen: Dansk syntaks, Samfundslitteratur.

Før efterårsferien forventes deltagerne at finde det emne, som de hver især vil arbejde med i deres eksamensprojekt. Derefter fremlægges (foreløbige) resultater af arbejdet på kurset inden den endelige eksamen. Der vil således blive anledning til at diskutere arbejdsprocessen på kurset med underviser og medstuderende.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for grammatisk analyse af dansk tale- og skriftsprog
 • centrale begreber, teorier og metoder inden for grammatisk analyse af dansk tale- og skriftsprog
 • den historiske udvikling i beskrivelsen af dansk grammatik.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for grammatisk analyse af dansk tale- og skriftsprog på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante og præcise begreber
 • redegøre for teorier og metoder inden for grammatisk analyse og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende relevante værktøjer til grammatisk analyse af et egnet sprogligt materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere et grammatisk emne i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for dansk grammatik selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.
 • et udvalgt grammatisk emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • et udvalgt grammatisk emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende relevante videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for dansk grammatik
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for grammatisk beskrivelse af dansk sprogbrug
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med forskellige former for aktiv undervisningsdeltagelse

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0049EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Heegård Petersen   (5-6d64716b73436b7870316e7831676e)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students