Aflyst DAN; Mediekultur og mediebrug: Digital undervisning – didaktik, platforme og dannelse

Kursusindhold

Kurset Digital undervisning – didaktik, platforme og dannelse henvender sig til dig, der er interesseret i undervisning og digitalisering, og som måske ser dig selv i undervisningsrelaterede funktioner i fremtiden. Kurset fokuserer særligt på måder, hvorpå undervisnings- og læringsprocesser påvirkes i det digitaliserede samfund. Dertil indeholder kurset et empirisk forløb i form af en etnografisk undersøgelse på et gymnasium, hvor man får lejlighed for at afprøve kursets teoretiske dimension i aktuelle og autentiske læringskontekster på og omkring den digitale læringsplatform Google Classroom.

 

Vi arbejder med klassisk didaktisk læringsteori såvel som den hurtigt voksende forskning inden for digital didaktik, der åbner for nuancerede og medierefleksive blik på, hvordan digitale og sociale medier skaber nye lærings- og dannelsesmæssige vilkår. Dette område har i de senere år været genstand for heftig debat, ofte domineret af ensidigt kritiske eller optimistiske diskurser.

 

Nogle af de centrale didaktiske spørgsmål, vi adresserer:

 • Hvilke didaktiske udfordringer og potentialer rummer digitale kommunikationsteknologier som internettet, smartphones og sociale medier?
 • Hvordan kan digitale medier indgå i udformningen af en mere elevaktiverende, personlig og engagerende undervisning?
 • Hvilke potentialer og problematikker er knyttet til den voksende anvendelse af digitale platforme som AULA, Absalon og Google Classroom i undervisningssektoren. I tilknytning hertil berøres tematikker som kunstig intelligens og chatbots som ChatGPT, samt big data og datasikkerhed.
 • Hvilke erfaringer har den danske undervisningssektor draget fra COVID-19 pandemien, hvor blev tvunget ud i et nationalt eksperiment med online undervisning?

 

Kurset behandler desuden den bredere problemstilling omkring, hvad det vil sige at være en dannet borger i et digitaliseret samfund - ofte diskuteret som digital dannelse. Kursets mål er således dels at styrke de studerendes digitale færdigheder og kompetencer i at forstå potentialer og problematikker hos nye medier, dels at gøre dem til reflekterede undervisere, der kan forholde sig til og inddrage IT og digitale medier i undervisningsforløb.

Engelsk titel

DAN: Medie Culture and Media Use: Digital teaching - Didactics, Platforms and Education

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • digitaliseringens centrale undervisningsmæssige påvirkninger, både i form af didaktiske udfordringer og potentialer.
 • centrale dele af læringsteoriernes begreber, teorier og metoder
 • færdigheds-, kompetence- og dannelsesmæssige konsekvenser af digitaliseringen


Færdigheder i at:

 • redegøre for mediedidaktiske og pædagogiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for digitaliseringens undervisnings- og dannelsesmæssige følger på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • anvende mediedidaktikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer i at:

 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.
 • formulere og belyse mediedidaktiske problemstillinger selvstændigt og på videnskabelig vis
 • fokusere på og perspektivere dannelsesteori i en samtidig og historisk kontekst
 • anvende medievidenskabelig og didaktisk teori og metode til at udforme undervisningsforløb, som inddrager digitale medier
 • Anvende relevante etnografiske metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • digitaliseringens centrale undervisningsmæssige påvirkninger, både i form af didaktiske udfordringer og potentialer.
 • relevante læringsteorier og didaktiske metoder.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for digitaliseringens undervisnings- og dannelsesmæssige følger på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • anvende mediedidaktikkens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling


Kompetencer i at:

 • anvende mediedidaktisk teori og metode til at udforme undervisningsforløb, som inddrager digitale medier
 • Anvende relevante etnografiske metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, blandet med etnografisk projektforløb, hvorunder der knyttes individuel/gruppevis, kollektiv og peer-vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0026FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Olesen   (6-716e67756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 11-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students