DAN; Valgfag 2: Fortællinger om København – sprog, litteratur, medier

Kursusindhold

København har gennem de seneste 500 år været det urbane centrum i Danmark og som sådan har byen haft en mangfoldighed af forskellige funktioner og betydninger: som fæstning og residensby for konge og statsadministration; som handels- og arbejdsplads; som social smeltedigel og kontaktzone for forskellige samfundsklasser, sprog og kulturer; som turistmål; og som kulisse for historiske begivenheder, politiske omvæltninger og stormfulde forelskelser. København er det alt sammen, og byens geografi af steder, gader, pladser og bygninger emmer af erindringer og spor af det liv som har skabt byen.

 

Kurset kombinerer metoder og teori fra danskfagets tre søjler: litteratur, sprog og medier. Med det tværfaglige afsæt skal vi arbejde med betydningen af København som sted og som levet og sanset erfaring – sådan som den kommer til udtryk i sprog og lyde, byrum og bygningsværker, litteratur, sange og film.

 

Vi skal analysere, hvordan de københavnske rum er blevet sat i scene gennem litteraturhistorien af forfatter som Herman Bang, Tove Ditlevsen og Dan Turèll – Og vi skal undersøge, hvilke levede stedslige og sociale erfaringer nutidens ’gentrificerede’ kvarterer i København afføder hos forfattere som Thomas Korsgaard, Lone Aburas og Johan Davidsen.

 

Vi skal undersøge, hvordan filmens og fjernsynets København – fra de første stumme strimler fra omkring 1900 til aktuelle, danske film og tv-serier. Som modbillede til København skal vi også studere, hvilken rolle, de landsbyer, der i tiden efter 2. verdenskrig voksede sammen med København og blev til forstæder, har spillet i audiovisuelle fiktioner.
 

Sproget i København i det 20. århundrede afspejler tidens klassesamfund med et højsocialt, borgerligt københavnsk og et lavsocialt arbejderkøbenhavnsk. Vi skal lytte til eksempler på forskellige slags sprog fra perioden, f.eks. talt af arbejdere på Christianshavn og fruer på Østerbro, men vi skal også stifte bekendtskab med den særlige Amagerdialekt, som i dag er uddød. Vi skal derudover undersøge, hvordan nutidens mangfoldige København manifesterer sig sprogligt, f.eks. i multietnisk ungdomssprog.

 

Kursets teoretiske grundlag er den moderne stedteori eller kulturgeografi som interesserer sig for, hvordan steder opstår og opnår betydning i sammenhæng med menneskers liv og historie. Dette teoretiske udgangspunkt kombineres med sociolingvistiske og kultursociologiske teorier om sprogforandring som udtryk for social forandring og mobilitet.

 

Arbejdsformerne på kurset varierer mellem forelæsninger, studenteroplæg, byvandringer og feltarbejde i byrummet samt besøg på Københavns Museum og andre relevante udstillinger.

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Københavns rolle for dansk litteratur, sprog og medier
 • Teori om sted og stedets betydning for kultur, identitet og erfaringer.


Færdigheder i at:

 • Arbejde tværfagligt med et emne, dvs. inddrage relevante metoder og perspektiver fra forskellige fagtraditioner til belysning af et afgrænset emne.
 • Karakterisere og analysere det københavnske byrums historiske udvikling i relation til begreber som modernisering, urbanisering, migration og gentrificering
 • Analysere stedets betydning og funktion i forskellige typer data – sprog, litteratur og medier
 • Analysere skiftende tiders kulturelle repræsentationer af København i relation til begreber som kollektiv erindring og national identitet


Kompetencer i at:

 • tilegne sig teoretisk viden om stedsbegrebet og dets anvendelse i litterær og sproglig analyse
 • analyse af tekst, billede og sproglig variation
 • kritisk sans i analysen af tekst, billede og sproglig variation
 • formidle forskningsbaseret viden om kursets emne

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsning, oplæg og gruppearbejde. Derudover vil en del af undervisningen vil foregå ’ude’ – vi skal på Københavns Museum, på byvandringer m.m.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAB0048FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Pia Quist   (3-7f80794f77847c3d7a843d737a)
 • Christian Steentofte Andersen   (6-6c6f733a3736426a776f306d7730666d)
 • Palle Schantz Lauridsen   (7-76666b6471777d436b7870316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students