AUD; Fordybelseskursus C: Tinnitus, hyperacusis og Menière – udredning og håndtering

Kursusindhold

Kurset giver en audiologopædisk og psykologisk orienteret indføring i symptomerne tinnitus og hyperacusis samt sygdommen Menière. Med  udgangspunkt i den videnskabelige og forskningsbaseret viden på områderne, vil der sættes fokus på udredning, graduering og behandlingsmetoder, der kan hjælpe mennesker med at håndtere disse udfordringer.

Kurset vil inddrage brug af spørgeskemaer, ICFudredning,interviewteknikker, desensibiliseringsmetoder, kognitive værktøjer, afspændings- og meditationsteknikker, lydstimuleringsapparater, hjælpemidler og søvnundervisning.

Som udgangspunkt regner vi med, at I kan:

 • Forklare hvordan man måler hørelsen (audiogram)
 • Forklare hvad DS/DL & SRT er
 • Forklare vejen til hvordan man får høreapparater
 • Ved hvilke elementer består et høreapparat af
 • Ved hvilke faggrupper, der arbejder med audiologi (ØNH-læger, medicinske audiologer, audiologi-assistenter, (tekniske) audiologer, audiologopæder)
 • Ved hvad der (kort fortalt) ligger medicinsk til grund for diagnoserne presbyacusis, meniere, støjinduceret høretab (professionalis og non-professionalis)
 • Kan forklare et audiogram og skelnetab til klienter/patienter og deres pårørende
Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • have en forståelse for, hvordan det kan opleves athave tinnitus/hyperacusis/ Meniere
 • have kendskab til særlige psyko-sociale forhold,der gør sig gældende for undervisning/behandlingaf målgruppen.
 • have viden om tværfagligt samarbejde med andrefaggrupper (øre-næse-halslæger, psykologer,fysioterapeuter mv).


Færdigheder i at

 • kende og kunne bruge standardiserede udrednings- oggradueringsværktøjer
 • kunne tage kritisk stilling til metoder og teorier, deranvendes i behandling/undervisning af menneskermed tinnitus og hyperacusis
 • kunne diskutere behandlingspraksis


Kompetencer til at

 • kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettetmed de tilgængelige undervisnings-, test- oginformationsmaterialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Eksaminanden kan;

 • sætte sig ind i,hvordan det kan opleves at have tinnitus/hyperacusis/ Meniere på et niveau så den studerende kan læse den relevante litteratur selvstændigt
 • have kendskab til særlige psyko-sociale forhold, der gør sig gældende for undervisning/behandling af målgruppen
 • udnytte den opnåede viden i etaudiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle den opnåede viden til kolleger og personer med disse problemstillinger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningsformen vil hovedsaglig være en blanding af:
- Introduktion, hvor dagens tema opridses, hovedpunkterne, introducerer forfattere og praktikere
- Opgaver med spørgsmål, de studerende skal undersøge i grupper ud fra dagens tema
- Fremlæggelse af besvarelser/opgave i plenum.

De studerende behøver kun at have færdiggjort kurset audiologi 1 (medicinsk og teknisk), men kan med fordel også have færdiggjort audiologi 2 (pædagogisk audiologi).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUK0026EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Susanne Steen Nemholt   (14-7b7d7b6976766d766d757077747c48707d7536737d366c73)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students