I Slotsholmens maskinrum: Policy-analyse i teori og praksis

Kursusindhold

Det danske samfund er løbende i forandring. Skiftende regeringer har haft som mål at gennemføre tiltag, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opretholde et højt niveau af velstand og velfærd. Bag udformningen af de mange tiltag/reformer ligger ofte en længere forberedelse på politisk niveau i regeringskontorerne og ikke mindst i Slotsholmens maskinrum: Centraladministrationen.

Faget vil tage udgangspunkt i arbejdet i den danske centraladministration og afspejle udfordringerne, fagligheden, diskussionerne og analyserne, som præger hverdagen på Slotsholmen.

Hvordan indrettes samfundet bedst muligt for at indfri givne politiske mål og ambitioner? Hvor meget bør overlades til markedet og hvor meget til staten? Hvordan designes regulering, økonomiske incitamenter og anden offentlig involvering, så vi sikrer, at produkter og (velfærds)ydelser produceres og leveres så effektivt som muligt?

Faget vil præsentere forskellige økonomiske perspektiver på indretningen af samfundet med det teoretiske udgangspunkt i mikro- og velfærdsøkonomien. Det analytiske fokus vil være på identificering af markedsfejl og drøftelse af forskellige muligheder for offentlig intervention.

Faget vil dernæst applicere dette teoretiske rammeværktøj på en række konkrete policy-områder med hovedvægten på de større velfærdsområder. Ambitionen er ikke at dække alle velfærdsområder i dybden, men at give en analytisk ramme, der kan danne grundlag for overordnede designdiskussioner og muliggøre, at den enkelte studerende kan gennemføre selvstændige, dyberegående analyser af udvalgte områder.

Undervisningsformen vil afspejle arbejdsformen i centraladministrationen. Dele af drøftelserne vil tage udgangspunkt i aktuelle policy-udfordringer og inddrage analyse af konkrete policy-forslag og -materiale.

Faget forventes struktureret efter følgende timeplan:

Del 1: Det teoretiske framework

 1. Introduktion
 2. Det mikroøkonomiske udgangspunkt
 3. Markedsfejl
 4. Interventionsværktøjer
 5. Interventionsulemper og det samlede framework
 6. Multiple choice-test samt introduktion til beslutningsnotater
 7.  

Del 2: Applicering via casearbejde på udvalgte policyområder

 1. Daginstitution og grundskole
 2. Videregående uddannelse
 3. Arbejdsløshedsunderstøttelse
 4. Sundhed
 5. Pension
 6. Case i beslutningsprocesserne på Slotsholmen
 7. Aktuelle samfundsudfordringer samt igangsættelse af eksamen
 8. Vejledning


Faget er velegnet til studerende, der ønsker at tilegne sig en økonomisk forståelse for policy-design, samfundsindretning samt praktiske værktøjer (f.eks. notatskrivning), der anvendes af danske embedsmænd, og som efter endt studium er interesseret i en hverdag i den danske centraladministration, tænketanke, interesseorganisationer og lignende.

Engelsk titel

Inside Government: Economic Perspectives on Policy Design in the Danish Welfare State

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Department of Political Science, UCPH

 • MSc in Political Science
 • MSc in Social Science
 • MSc in Security Risk Management
 • Bachelor in Political Science

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor in Sociology

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse

Fagets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne: 


Viden: 
•    Præsentere og redegøre for centrale mikro- og velfærdsøkonomiske perspektiver på policy-design. 

Færdigheder:
•    Selvstændigt identificere strukturelle udfordringer for Danmark og gennemføre analyser, der underbygger problem såvel som strukturelt forbedrende løsningsforslag.
•    Forstå centraladministrationens arbejdsprocesser og kunne udarbejde konkrete policy-forslag efter de samme principper, som lægges til grund i centraladministrationen.

Kompetencer:
•    Analysere og vurdere forskellige policy-forslag ud fra et mikro- og velfærdsøkonomisk perspektiv.
•    Diskutere og vurdere forskellige mikro- og velfærdsøkonomiske argumenter.

Faget vil være en kombination af forelæsninger, casearbejde og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere. Hertil kommer, at de studerende vil skulle udarbejde beslutningsnotater, der afspejler arbejdsformen i den danske centraladministration.

Der vil blive lagt stor vægt på, at det studerende selv arbejder aktivt med problemstillinger, herunder via problemløsning af konkrete policy-cases. I tillæg hertil vil der være én mindre frivillig skriftlig opgave, hvor formen vil afspejle den skriftlige kommunikationsform i den danske centraladministration. Dette skal styrke de studerendes forståelse af fagets indhold såvel som introducere til arbejdet i centraladministrationen i praksis.

 •  

Barr, Nicholas (2020): The Economics of the Welfare State. 6th edition. Oxford University Press.

 

Hjelholt, Anders Morris & Thomas Tranekær (2019): Policy-analyse: Teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.

 

Øvrig centrale kilder

 

Bemelmans-Videc, Marie-Louise, Ray C. Rist & Evert Vedung (1998): Carrots, Sticks, and Sermons: Policy

Instruments and Their Evaluation. London: Transaction Publishers.

 

Pestieau, Pierre (2006): The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives. Oxford University Press.

 

Stiglitz, Joseph E., & Jay K. Rosengard (2015): Economics of the Public Sector, 4th Edition. W.W. Norton & Company. Harvard Kennedy School.

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab – særligt mikroøkonomi og national forvaltning – er at foretrække.

Desuden er en interesse for politikudvikling, samfundsøkonomi og reformer en fordel.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18257U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Thomas Tranekær   (16-82767d7b6f813c82806f7c73796f73804e7774813c79833c7279)
 • Anders Morris Hjelholt   (3-707c774f7875823d7a843d737a)
Underviser

Undervisere:
Thomas Tranekær
Anders Morris Hjelholt
Jon Ahlberg

Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students