Politologisk projektdesign

Kursusindhold

Faget er et tilbud til dig, hvis du gerne vil forberede dig på specialeprocessen ved at udforme et projektdesign inden for et emne, som du vil skrive speciale om. Faget bygger videre på tidligere metodefag med fokus på, at den du som studerende sammentænker viden om et emnefelt med konkrete fremgangsmåder og udformer et projektdesign.

Det centrale læringsmål for de studerende er at skærpe den studerendes metarefleksive og metodologiske bevidsthed i forhold til at udforme et projektdesign om en relevant problemstilling. Det omfatter fx at kunne forstå funktionen af elementerne i et projektdesign og begrunde (fra)valg af teori, metode osv., der er relevant for ens specialeprojekt samt kritisk kunne reflektere over betydningen af ens (fra)valg for mulige konklusioner.

I forløbet arbejdes med udformning af problemformulering, projektdesign samt gennemførelse af for det enkelte projekt relevante undersøgelser af fx teori, metoder, herunder feministiske metoder, konkret dataindsamling og bearbejdning af indsamlet data. Kvalificering af projektstyrings- og feedbackkompetencer indgår også som en del af faget.

Kriterier for målopfyldelse: Valgfaget bestås ved at aflevere to obligatoriske opgaver (portefølje eksamen). Den ene opgave vedr. projektdesign, litteraturreview, herunder status på søgestrategi samt teoriovervejelser og den anden opgaves indhold er metodeovervejelser, analyse, foreløbige fund m.m. i forhold til design af et forestående specialeprojekt.

Engelsk titel

Political Research Design

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i samfundsfag
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

 

Kurset udbydes både efterår '23 og forår '24.

Kurset løber med 3 timer pr uge over de første 9 uger af semestret.

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse
Viden:
 • Opnå en skærpet kritisk metarefleksiv og metodologisk bevidsthed i forhold til politologisk forskningsarbejde
 • Have tematisk viden over et felt som kontekst for projektdesignet
 • Have et overblik over relevante metodiske fremgangsmåder
 
 • Færdigheder: 
 • Selvstændigt kunne formulere en præcis problemformulering og operationalisere den til forskningsspørgsmål.
 • Kunne udfolde et projektdesign som gør det muligt at besvare problemformuleringen, fx at indsamle relevante data og udforme en søgestrategi
 • Forberede en analytisk ramme for det planlagte projekt
 
Kompetencer:
 • Foretage analytiske valg på baggrund af et overblik over relevante metoder og litteratur inden for feltet
 • Kunne organisere og planlægge et specialeprojektforløb, hvor deadline overholdes
 • Kunne give og modtage feedback, der bruges konstruktivt i den videre forsknings- og skriveproces
 • Foretage metodologiske valg på baggrund af en problemstilling og kritisk kunne reflektere over disse valg

Holdundervisning, hvor der veksles mellem underviseroplæg, studenteroplæg, feedback på skriftlige oplæg og opgaveløsning. Undervisningen fokuserer på sammentænkningen af den læste litteratur og de studerendes projekter og der er mulighed for at aflevere korte tekster til feedback, der er relevante i forhold til at udforme et projektdesign. Eksempelvis udkast til problemformulering og operationalisering af forskningsspørgsmål, søgestrategi, litteraturreview, analytisk ramme, samlet projektdesign samt arbejds- og tidsplan.

Pensum fordeler sig med ca. 900 siders grundpensum og 300 siders pensum, der knytter sig til (speciale)emnet. Der er tre grundbøger, uddrag af bøger samt artikler.

Halperin, S. & Heath, O. (2020). Political Research. Methods and Practical Skills (3. udg.). US: Oxford University Press. Chapter 1-7.

Launsø, L., Olsen, L. & Rieper, O. (2017). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (7 udg.). København: Munksgaard. Kap. 2-7.

Ingemann, J.H. et.al. (2022). Kvalitative undersøgelser i praksis. Viden om mennesker og samfund. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Kap. 3-10, 12 & 15-18)

Faget er for kandidatstuderende.
Det er en fordel, men ikke en forudsætning at du har en emneidé, som kan danne grundlag for dit arbejde med at udforme et projektdesign. Desuden er det en fordel, men ikke en forudsætning, at specialet skal skrives i F24, når du følger faget E23. Der er tilbud om feedback på frivillige, skriftlige upload til hver undervisningsgang. Sæt derfor tid af til skrivning undervejs i processen.
Vær opmærksom på, at undervisningen slutter inden udgangen af november i E23, hvorfor arbejdsbelastningen i de forudgående uger af nogle opleves som større end i andre fag.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18231U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Nexø Jensen   (3-4b514d436c6976316e7831676e)
Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students