Metode 3

Kursusindhold

Faget indeholder, i forlængelse af Videnskabsteori og metodologi og Metode 2, en gennemgang af tilgange til samfundsvidenskabelig metode med henblik på at sætte de studerende i stand til selvstændigt at udtænke og implementere forskningsdesigns og håndtere ustrukturerede data.

Faget præsenterer de studerende for videreudviklinger af centrale tilgange fra Metode 2, herunder fx tilgange til caseudvælgelse, regressionsanalyse af panel- eller multileveldata eller forskningsdesigns mhp. kausal inferens i sammenhæng med naturlige eksperimenter. Faget præsenterer også de studerende for tilgange til analyse af forskellige typer ustrukturerede data såsom tekst, billeder, erfaringer ifm. deltagerobservation og/eller andre typer. Fagets overordnede fokus er således udtænkning og tilrettelæggelse af undersøgelsesdesigns, herunder inddragelse af videnskabsteoretiske begrundelser. 

Engelsk titel

Methods 3

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • reflektere over udvælgelse af cases ud fra flere forskellige metodiske tilgange, både kvalitative og kvantitative og med fokus på beskrivelse eller kausal inferens 
 • forstå strategier til caseudvælgelse ifm. udarbejdelse af forskningsdesign 
 • kende principper i samfundsvidenskabelig diskursanalyse 
 • forstå grundprincipper i deltagerobservation som samfundsvidenskabelig metode 

 

Færdigheder 

 • anvende flere forskellige metodiske tilgange til at identificere og udarbejde relevante forskningsdesigns 
 • identificere forhold der skaber rammerne for et naturligt eksperiment 
 • anvende regressionsværktøjer til kausal inferens i relation til naturlige eksperimenter 
 • tilgå en tekst vha. kvalitative analysemetoder, herunder fx diskursanalyse, mhp. besvarelse af en samfundsvidenskabelig problemstilling 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • anvende naturlige eksperimenter som grundlag for at skabe evidens om effekter 
 • omsætte ustrukturerede data til analyserbart materiale samt foretage disse analyser 

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer, workshops og
årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 3, at man har bestået Metode 2.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en fri skriftlig hjemmeopgave.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 3, at man har bestået Metode 2.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i høj grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med en høj grad af selvstøndig refleksion

 

Kompetencer

 • systematisk og stringent omsætte data til evidens om effekter og processer 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i nogen grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med nogen grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med nogen systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i ringe grad

 

Færdigheder 

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med ringe grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med begrænset systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17017U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carolin Hjort Rapp   (4-73718271507976833e7b853e747b)
Gemt den 17-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students