Økonomi 2

Kursusindhold

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomi og makroøkonomi. Stort set al økonomisk teori og økonomisk analyse udspringer af mikroøkonomien, makroøkonomien eller en kombination af de to. Mikroteorien introduceres som Økonomi 1, makroteorien som Økonomi 2.

Makroøkonomien handler om et (eller flere) landes samlede økonomi. Fokus er altså på fx den samlede produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, inflationen, og så videre. Makroteorien forklarer hvad, der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på gennem økonomisk politik at kunne styre samfundets økonomi i en ønskelig retning. I kurset behandles bl.a. følgende spørgsmål:

 

 • Hvad bestemmer den samlede produktion i et samfund, og hvorfor bliver den for de fleste lande ved med at vokse?

 

 • Hvorfor er der nogle lande, der er rige, og andre der er fattige? 

 

 • Trods den langsigtede trend, er der en masse ustabilitet i økonomien på kortere sigt. Hvad er årsagen til disse konjunktursvingninger, og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien gennem økonomisk politik?

 

 • Er et underskud på betalingsbalancen et problem?

 

 • Hvad er de økonomiske fordele ved at indtræde i en økonomisk og monetær union?

 

Formålet med makroøkonomi er at give de studerende en grundlæggende forståelse af de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse. Derudover belyses den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller. De studerende skal sættes i stand til at redegøre for, anvende og vurdere makroøkonomiske analyser samt til selvstændigt at gennemføre basale makroøkonomiske analyser.

Makroøkonomien er både årsag til og konsekvens af en bredere samfundsmæssig, politisk og institutionel udvikling. Faget berører derfor også nogle af de væsentligste snitflader mellem makroøkonomi og de politologiske kernefag. 

Engelsk titel

Economics 2

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • forklare udvalgte dele af makroøkonomisk teori og økonomisk samfundsbeskrivelse 
 • forstå hvorledes en argumentation kan opbygges ud fra et makroøkonomisk teoretisk grundlag og den tilhørende empiri 

 

Færdigheder 

 • anvende makroøkonomiske begreber og modeller samt empiri 
 • anvende økonomisk metode til at foretage grundige makroøkonomiske analyser af især aktuelle økonomiske problemstillinger
 • fremstille en forudsætningsdiskussion som er specifik i forhold til opgavens problemstilling 

 

Kompetencer 

 • overføre teori og metode til analyse af aspekter af positiv og normativ makroøkonomi herunder særlige makroøkonomiske problemstillinger i økonomisk politik 
 • omsætte viden til fortolkninger af velafgrænsede økonomiske problemstillinger 
 • reflektere kritisk over den makroøkonomiske teoris antagelser

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og opgaver.

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Økonomi 2, at man har bestået Økonomi 1.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig stedprøve
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

4 timers skriftlig stedprøve

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Færdigheder

 • anvende alle relevante makroøkonomiske teorier i analysen af opgavens problemstillinger
 • anvende med præcision tekst og geometri og økonomisk metode til analysen
 • uddrage den økonomiske intuition af analysen i et teoretisk præcist sprog
 • udvælge relevante teorier
 • sammenligne analyseresultater med faktuelle forhold

 

Kompetencer

 • sammenholde de opnåede analyseresultater
 • fremstille en forudsætningsdiskussion som er specifik i forhold til opgavens problemstilling 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Færdigheder

 • anvende relevante makroøkonomiske teorier i analysen af opgavens problemstillinger
 • anvende tekst og geometri til analysen som i er mere teori-referende end analytisk
 • udvælge relevante teorier

 

Kompetencer

 • sammenligne analyseresultater med faktuelle forhold på et elementært niveau

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Færdigheder

 • anvende basale dele af de makroøkonomiske teorier i analysen af opgavens problemstillinger
 • anvende tekst og geometri i et mangelfuld omfang til analysen som er mere referende end analyserende
 • udvælge relevante teorier

 

Kompetencer

 • sammenligne analyseresultater med faktuelle forhold i beskedent omfang

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Asger Lau Andersen   (18-65776b6976327065793265726869767769724469677372326f7932686f)
Gemt den 17-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students