Metode 1

Kursusindhold

Metode 1 giver de studerende en introduktion til viden om og færdigheder i anvendelsen af empiriske metoder med henblik på analyse af samfundsvidenskabelige – særligt politologiske – problemstillinger. Formålet med undervisningen er, at de studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en forskningsproces fra problemformulering til afrapportering. Derudover skal de studerende lære hvordan man kan bruge de forskellige metoder i diverse arbejdssammenhænge. Faget trækker på den viden om videnskabelige 60 logikker og paradigmer som er introduceret i Videnskabsteori og Metodologi. Faget består af følgende grundelementer:

 • Indsigt i formulering af forskningsspørgsmål og videnskabelige forskningskriterier
 • Indføring i faserne i en forskningsproces – fra valg af problemstilling til udarbejdelse af en endelig afrapportering
 • Planlægning og gennemførelse af indsamling af materiale ved anvendelse af forskellige metoder
 • Kvantitativ analyse ved hjælp af deskriptive statistiske metoder
 • Introduktion til software til dataanalyse
Engelsk titel

Methods 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • redegøre for principperne bag gode videnskabelige problemstillinger
 • identificere og afgrænse relevante samfundsvidenskabelige begreber samt opstille simple modeller og hypoteser over sammenhænge mellem disse, herunder trinene i operationalisering af teoretiske begreber
 • beskrive grundlæggende undersøgelses- og stikprøvedesign
 • kombinere de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse
 • redegøregrundprincipper i univariat statistik og statistisk inferens

 

Færdigheder 

 • vurdere hensigtsmæssigheden af konkrete operationaliseringer o formulere teoretiske og empiriske hypoteser
 • identificere styrker og begrænsninger ved dataindsamlingsmetoder
 • klargøre data til analyse samt gennemføre simple univariate og bivariate ved hjælp af statistikprogram

 

Kompetencer 

 • kritisk at kunne læse videnskabeligt arbejde og identificere deres styrker og svagheder
 • selvstændigt operationalisere teoretiske begreber
 • eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse
 • selvstændigt opstille egne videnskabelige problemstillinger
 • kritisk vurdere usikkerheden ved egne og andres analyser, herunder analysernes validitet og reliabilitet
 • sammenfatte undersøgelsesresultater i en konklusion, der vejer de metodiske fordele og ulemper ved undersøgelsen
 • formidle undersøgelsens resultater skriftligt og mundtligt ved hjælp af tabeller og grafer på en måde, at begge fagfæller og et ikke videnskabeligt publikum kan forstå det

 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer, workshops og
årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Metode 1 indgår i førsteårsprøven.
Beståelse af Metode 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Metode 2.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse, som består af to godkendte skriveøvelser

Skriveøvelse 1: Formulering af egne problemformulering, begrebsafklaring og operationalisering af
de centrale begreber, måling af centrale begreber i et spørgeskema
Skriveøvelse 2: Gennemføre deskriptive, univariate og bivariate analyser med hjælp af et
statistikprogram.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå to skriveøvelser. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden: Forstå fagets metoder og metodiske begreber
 • Færdigheder: Anvende metodiske begreber med en grad af selvstændig refleksion
 • Kompetencer: Indhente og præsentere data systematisk og stringent

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Læs mere her.

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carolin Hjort Rapp   (4-67657665446d6a77326f7932686f)
Gemt den 18-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students